Kursplan

Nationell utbildning för individ- och familjeomsorgens ledare, 7.5 hp

National leadership training for individual, family and children´s services, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 2SA133
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Datum för fastställande: 2016-02-26
Beslutad av: Prefekten
Giltig från: 2016-02-22
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Socialt arbete: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen ger kunskap om ledarskapets förutsättningar och villkor för ledning av verksamheter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samt vilket handlingsutrymme dessa villkor medger. Ett centralt fokus är att främja utveckling för den enskilda individens roll som ledare. Att leda i människovårdande organisationer ställer stora krav på kunskaper om och förståelse för hur ledarskapet påverkar och påverkas av (och samspelar med) samhälle, organisation, medarbetare och klient. Kursen innehåller därför olika aspekter av organisations- och ledarskapsteorier med syfte att stärka ledarna i deras yrkesroll samt ge förutsättningar för ett rättssäkert och kvalitetsutvecklande ledarskap. Vidare belyser kursen förutsättningarna och möjligheterna att leda en IFO verksamhet med utgångspunkt ifrån denna verksamhet som en evidensbaserad praktik.
    
Stor vikt läggs vid att erhålla och omsätta kunskap och färdigheter i kommunikation med relevans för ledning av verksamheter inom IFO med utgångspunkt i det sociala arbetets värdegrund. Ledarens roll, förändrings- och utvecklingsarbeten och professionell samverkan liksom arbete med grupprocesser och konflikthantering ges en central betydelse i kursen.

 

Förväntade studieresultat

 Deltagaren skall efter genomförd kurs ha:

•    Fördjupad kunskap om de styrinstrument som påverkar ledarskapet i verksamheter inom IFO.
•    Kunskap om och förmåga att identifiera behov av förändrings- och utvecklingsarbete på individ-, grupp-, och organisationsnivå.
•    Förmåga att redogöra för och kritiskt reflektera över evidensbaserat socialt arbete
•    Förmåga att kritiskt analysera och problematisera klassiska och moderna organisations- och ledarskapsteorier och kunna
     problematisera hur den egna ledarstilen påverkar organisationen, dess struktur och kultur samt dess medarbetare.
•    Fördjupad kunskap om teorier om kommunikation, samverkan, konflikthantering och grupprocesser samt kunna tillämpa dessa.
•    Fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av en medveten värdegrund (bl.a. mänskliga rättigheter och
     barnrättsperspektivet) och vilka konsekvenser det får i mötet med medarbetare, klient och anhöriga.

 

Behörighetskrav

Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på reguljär universitetsutbildning.

Undervisningens upplägg

Kursen ställer krav på självständig och hög aktivitet bland deltagarna och bygger på föreläsningar, seminarier, case uppgifter samt förberedelsearbete och gruppvisa diskussioner inför lärarledda aktiviteter. Studenten förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika grupp- och seminarieuppgifter. Under kursen kommer tre fysiska träffar att genomföras vilket innebär att en stor del av undervisningen och det egna arbetet sker självständigt och/eller via lärplattform.
    
Kursen genomförs som en uppdragsutbildning. Denna kurs ges i flexibel form dock med fokus på nätbaserad undervisning. Eftersom undervisningen till stor del är nätbaserad krävs att deltagaren ska ha tillgång till dator med webbkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband.

 

Examination

Examinationen sker på följande sätt:

  •    Obligatoriska övningsuppgifter och seminarier
  •    Skriftliga inlämningsuppgifter
  •    Individuell skriftlig examinationsuppgift

I samband med obligatoriska övningsuppgifter som till exempel rollspel, litteraturseminarium och redovisningar kommer deltagarna att arbeta med bland annat egna och fingerande case med den egna verksamheten som utgångspunkt. Genom att applicera teoretisk kunskap på det sociala arbetets praktik skall deltagarna visa att de förstått teoretiska perspektiv utifrån grundläggande begrepp och hur de kan använda, och implementera den nya kunskapen i sin verksamhet.

Parallellt med kusen löper en individuell examinationsuppgift som syftar till att ge deltagarna en möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper i förhållande till sin egen verksamhet, samt att skapa en helhet i kunskapsutvecklingen genom kursen.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delar är godkända.

Deltagare som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. om- prov vid fyra tillfällen inom ramen av ett år från respektive kurs startdatum. För att ett provtillfälle ska räknas som förbrukat måste deltagaren ha blivit formellt underkänd på provet. En deltagares frånvaro från anmält provtillfälle får inte räknas som ett förbrukat provtillfälle. Medverkan vid prov utan att redovisa ett resultat, att ”lämna blankt”, räknas som ett provtillfälle.

Deltagare har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilt skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstill- fälle. Examination genomförs normalt på den ort där kursen ges.

 

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 10

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete
Svensson Kerstin, Johnsson Eva, Laanemets Leili
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 255 s. :
URL: http://www.nok.se/BR/allmlitt/9789127115170.jpg
ISBN: 978-91-27-11517-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Their Siv
Det pedagogiska ledarskapet.
Mariehamn : Mermerus : 181 s. : ill. :
ISBN: 952-9766-01-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 4 - tillhandahålls av institutionen via lärplattform.

Petersson Olof
Den offentliga makten
4., [aktualiserade och omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 360 s. :
ISBN: 9789144103938
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Eneroth (red.) Elisabeth
Juridik för socialt arbete 2:a uppl
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140678263
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konflikt och konfliktförståelse : för vården och den sociala sektorn
Ekeland Tor-Johan, Nordli Harald
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 245 s. :
ISBN: 91-47-07664-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete: Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Socialstyrelsen : 2012 :
URL: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18777/2012-6-53.pdf
Obligatorisk

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
Socialstyrelsen : 2015 :
URL: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Del 1 Övergripande mål, regler och principer Del 2 Kommunernas ansvar och befogenheter s. 34-105

Om Evidensbaserad praktik och Systematisk uppföljning
Socialstyrelsen :
URL: http://www.kunskapsguiden.se
Obligatorisk
Läsanvisning: Se vidare under fliken "Evidensbaserad praktik" (på sidan www.kunskapsguiden.se)

De mänskliga rättigheterna och Mänskliga rättigheter i Sverige
Regeringskansliet :
URL: http://www.manskligarattigheter.se
Obligatorisk
Läsanvisning: Se vidare tillämpliga delar av materialet under flikarna "De mänskliga rättigheterna" och "Mänskliga rättigheter i Sverige" på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter (www.manskligarattigheter.se)

Lundström Tommy Shanks Emelie
Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evindensbaserat arbete till lokal praktik
Socialvetenskaplig tidskrift : 2013 :
URL: http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2013/H%C3%A5rd%20yta%20men%20mjukt%20innanm%C3%A4te...%20av%20Tommy%20Lundstr%C3%B6m%20och%20Emelie%20Shanks.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikeln kan återsökas via universitetsbibliotekets webbsida http://www.ub.umu.se/sok/tidskrifter

Rank Michael G. Hutchison William S.
An analysis of leadership within the social work profession
Journal of social work education 36:3 : 2000 :
URL: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=edf1280c-7f5e-4e3d-95cd-5f4bab554641%40sessionmgr4001&vid=0&hid=4201&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=3628994&db=afh
Obligatorisk
Läsanvisning: Artikeln kan återsökas via universitetsbibliotekets webbsida http://www.ub.umu.se/sok/tidskrifter

Ytterligare litteratur kan tillkomma.