Kursplan

Barn, unga och familj i socialt arbete, 15.0 hp

Children, Youth and Family in Social Work, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 2SA040
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Datum för fastställande: 2009-05-12
Beslutad av: Styrelsen för socialt arbete
Reviderad: 2016-12-05
Giltig från: 2017-01-23
Giltig till: 2018-01-21 (nyare version av kursplanen finns)
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

I kursen behandlas barn, unga och familjers levnadsvillkor i välfärdssamhället. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv inom området. Även empiriska jämförelser i tid och rum används för att belysa barns, ungas och familjers levnadsvillkor samt sociala insatser i förhållande till olika former av utsatthet. Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och bygger på studenternas aktiva deltagande.

Kursen består av tre delar. Under del 1 avhandlas barns sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling. I del 2 studeras barn och familjers behov, villkor och utsatthet. Under del 3 arbetar studenterna individuellt med ett eget valt tema. Kursen är en fördjupning av teoretiska perspektiv och forskningsbaserade kunskaper inom aktuella områden barn, unga och familj. I de olika delarna studeras de olika temana med hjälp av teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, samt med komparativa redskap som tid och rum.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna visa:
- fördjupad kunskap om barns utveckling och behov
- fördjupad kunskap om barns och familjers levnadsvillkor i relation till strukturella förutsätt-¬- ningar
- fördjupade kunskaper om barn, unga och familj i socialt arbete
- förmåga att självständigt kunna urskilja, beskriva, diskutera och presentera ett forsknings- problem rörande temat barn, unga och familj
- fördjupad insikt om etiska dilemman, förhållningssätt och värderingar i arbete med och forsk-ning  kring barn, unga och familj
- förmåga att tillämpa teorier inom temat barn, unga och familj
- förmåga att kommunicera sina kunskaper kring temat barn, unga och familj

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Del 1 examineras löpande genom aktivt deltagande vid obligatoriska examinerande seminarier, samt genom två individuella, skriftliga hemtentamen.  Den första hemtentamen bedöms med U eller G, den andra hemtentamen bedöms med U, G eller VG.

Del 2 examineras genom aktivt deltagande vid obligatoriskt examinerande seminarium, samt genom en individuell hemtentamen. Hemtentamen bedöms med U, G eller VG.

Del 3 examineras genom en individuell skriftlig uppgift som framläggs vid ett obligatoriskt arbetsseminarium, samt genom aktivt deltagande i seminariediskussioner kring kurskamraters presenterade uppgifter. Denna uppgift bedöms med U eller G. Del 3 examineras även genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift som presenteras vid ett obligatoriskt oppositionsseminarium. Fördjupningsuppgiften bedöms med U, G eller VG.

För att uppnå betyget Godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända, samt VG på minst 2 av de 3 examinerande uppgifter på kursen som kan ge bedömningen VG.

För betyget VG krävs, förutom goda kunskaper inom området, att de skriftliga uppgifterna håller en hög språklig nivå, att texten har en tydlig forskningsanknytning, att studenten intar ett kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning samt visar prov på etisk medvetenhet.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg. För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Del 1

Andresen Astri
Barnen och välfärdspolitiken : nordiska barndomar 1900-2000
1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2011 : 459 s. :
ISBN: 978-91-7504-234-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Burman Erica.
Deconstructing developmental psychology [Elektronisk resurs]
2nd ed. : London : Routledge : 2008. : 1 online resource (x, 356 p.) :
ISBN: 9780203946169
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
Hundeide Karsten, Järvå Håkan
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
ISBN: 91-44-04394-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Del 2

Resiliens : risk och sund utveckling
Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
ISBN: 978-91-44-07538-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johannisson Karin
Om begreppet kultursjukdom
Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
URL: http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf
Obligatorisk

Ljungberg Tomas
AD/HD i nytt ljus
Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
ISBN: 978-91-971514-2-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Del 3

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forsberg Christina, Wengström Yvonne
4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127146549
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur beroende av inriktning på individuellt valt fördjupningstema tillkommer i samråd med lärare

Litteratur för breddning och fördjupning

Att fostra familjen : en grundbok om styrning, föräldrarskap och socialtjänst
Johansson Helena, Bäck-Wiklund Margareta
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 189 s. :
ISBN: 978-91-47-09794-4
Se bibliotekskatalogen Album

Eriksson Maria
Barns röster om våld : att tolka och förstå
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2008 : 234 s. :
ISBN: 978-91-40-66352-8
Se bibliotekskatalogen Album

Hamreby Kerstin
Flickor och pojkar i den sociala barnavården. Föreställningar om kön och sociala problem.
Umeå universitet : 2005 :
URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-386

Barn och nätverk : ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbete med barn.
Klefbeck Johan, Ogden Terje, Haskå Eva
2., [omarb.]uppl. / översättning: Eva Haskå : Stockholm : Liber : 2003 : 304 s. :
ISBN: 91-47-05070-5
Se bibliotekskatalogen Album

Mattsson Tina
Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis
Malmö : Gleerups : 2010 : 204 s. :
ISBN: 91-40-66829-0
Se bibliotekskatalogen Album

Neander Kerstin
Mötets magi : om samspelsbehandling och vardagens välgörande möten
Stockholm : Stiftelsen Allmänna Barnhuset : 2011 :
URL: http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2013/12/Motets_Magi.pdf

Rasmusson Bodil
Barnperspektiv i den sociala barnavården: forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för projekt Kunskapsbaserad socialtjänst (Meddelande från Socialhögskolan).
Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan : 2006 :
URL: http://portal.research.lu.se/portal/files/4444323/625398.pdf

Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993–2003. En litteraturgenomgång. Statens institutionsstyrelse. http://www.stat-inst.se/document/utveckling1_06.pdf
Ullmanen Petra, Andersson Gunvor

Välfärd, genus och familj
Flink Janet, Lundqvist Åsa
Malmö : Liber : 2009 : 248 s. :
URL: http://www.liber.se/productimage/large/4708879o.jpg
ISBN: 91-47-08879-6
Se bibliotekskatalogen Album