Kursplan

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15.0 hp

Migration, integration and ethnic relations in social work, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 2SA117
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Datum för fastställande: 2014-12-15
Beslutad av: Prefekten
Reviderad: 2017-03-17
Giltig från: 2017-01-23
Giltig till: 2018-08-19 (nyare version av kursplanen finns)
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen behandlar migration, integration och etniska relationer i socialt arbete. De möjligheter och problem som kan uppkomma i samband med dessa nyckelbegrepp eller fenomen belyses ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv, där även bakgrundsförhållanden som kön, klass, ålder är centrala. Frågor som behandlas är orsaker till migration och migrationsmönster, transnationalitet samt rättigheter i samband med migration, flyktingskap och annat internationellt skydd. Vidare behandlas olika anpassningsstrategier, såsom segregation, assimilation och ackommodation, samt faktorer som underlättar respektive försvårar integration. Det handlar om normer, värderingar, symboler, identitet och diaspora, heder, diskriminering och rasism eller andra faktorer som kan påverka etniska relationer.


 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter att ha genomgått kursen
- ha fördjupad kunskap om och förståelse för centrala begrepp och teorier inom området;
- ha förståelse för kursen relevanta fenomen;
- självständigt kunna identifiera för kursen relevanta problemställningar;
- självständigt kunna inhämta, analysera samt tillämpa kunskap inom området;
- kunna kritiskt värdera den kunskap som återges, samt den kunskap som studenten själv och andra studenter sammanställer och producerar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska). 

Undervisningens upplägg

Undervisningen har inslag av såväl teoretiskt analyserande, självreflekterande och praktiskt tillämpande aktiviteter, med möjlighet till egna val av för kursen relevanta fördjupningsprofiler. Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer. Den lärarledda undervisningen ges främst genom föreläsningar och seminarier. Andra undervisningsformer som förekommer på kursen är skriftliga inlämningsuppgifter, gruppdiskussioner samt kamratvärderingar. Seminarier, inlämningsuppgifter och avslutande fördjupningsarbete och kamratvärdering är obligatoriska inslag i kursen. Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som den kurs pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska inslag:
1. seminarier;
2. inlämningsuppgifter;
3. ett fördjupningsarbete i form av en individuell skrivuppgift;
4. en kamratvärdering av en annan students individuella skrivuppgift.

För punkterna 1, 2 och 4 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På punkt 3 ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. Betyget grundar sig på fördjupningsarbetet och sätts först när alla obligatoriska moment och inlämningsuppgifter är godkända.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov. Ett schemalagt tillfälle för omprov av kursens alla examinerade inslag ges efter kursens slut. Möjlighet till ytterligare omprov ges därefter vid ordinarie provtillfälle. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 03

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp

Aas Katja Franko
‘Crimmigrant’bodies and bona fide travelers: Surveillance, citizenship and global governance.
Theoretical criminology 15 : 3 : 2011 : 331-346 : : 2011 :
Obligatorisk

Critical Review of Psychological Treatments of Posttraumatic Stress Disorder in refugees
Nickerson Angela, Bryant Richard A, Silove Derrick, Steel Zachary
Clinical pshycological review : 2011 : 399-417 : : 2011 :
Obligatorisk

Descriptions of health by EU citizens begging abroad [Elektronisk resurs]
Wagman Petra, Björklund Anita, Johansson Ann, Fristedt Sofi
Taylor & Francis : 2017 :
URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-37778
Obligatorisk

Transnational migration
Faist Thomas, Fauser Margit, Reisenauer Eveline.
Cambridge : Polity : 2013. : 209 s. :
ISBN: 9780745649788
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Fekete Liz
"The Emergence of Xeno-Racism"
Race and Class 43 : 2 : 2001: 23-40 : : 2001 :
Obligatorisk

Homelessness among EU citizens in Sweden
Socialstyrelsen : 2013 :
URL: Retrieved from
Obligatorisk

Ife Jim
Human rights and social work : towards rights-based practice
3rd ed. : Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press : 2012. : x, 356 p. :
ISBN: 9781107693876
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Djuve A, Friberg J, Tyldum G, Zhang H
Fafo : 2015 :
URL: Retrieved from
Obligatorisk

Xenoracism: Towards a Critical Understanding of the Construction of Asylum Seekers and its Implications for Social Work Practice
Shepard Masocha, Simpson , Murray K
Practice : Social Work in Action : 23 :1 : 2011 : 5-18 : : 2011 :
Obligatorisk

Smith Rhona K. M.
Textbook on international human rights
6th edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xxviii, 417 p. :
ISBN: 9780199672813 (pbk.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Smith Linda Tuhiwai
Decolonizing methodologies : research and indigenous peoples
2nd ed. : London : Zed Books : 2012 : xv, 240 s. :
ISBN: 9781848139503
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Pp. 61-80 (Chapter 3): Colonizing Knowledges

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
United Nations :
URL: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Exploring the relationship between self-awareness and students commitment and understanding of culturally responsive social work practice. Journal of ethnic & cultural diversity in social work. No. 19, pp. 34-53.
Bender Kimberly, Negi Nalini, Fowler N Dawnovise
2010 :

Impact of Immigration Detention and Temporary Protection on the Mental Health of Refugees
Steel Zachary, Silove Derrick, Brooks Robert, Momartin Shakeh, Alzuhairi Bushra, Susljika Ina
British journal of psychiatry : 2006 : 188, 58-64 : : 2006 :

Philips Deborah
Minority Ethnic Segregation, Integration and Citizenship : A European Perspective
Journal of Ethnic and Migration Studies : 36 : 2 : 2010 : 209-225 : : 2010 :

O´Conell Davidson Julia
Trafficking, modern slavery and the human security agenda.Human security journal. Volume 6, spring 2008, pp. 8-15
2008 :

Tillkommer: Aktuella, bl.a. internationellt publicerade, artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt annat material såsom författningstexter, rättsfall, förarbeten m.m. och egen informationssökning enligt lärarens anvisningar.