Kursplan

Socialpedagogik i socialt arbete, 15.0 hp

Social Pedagogy in Social Work, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 2SA060
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Datum för fastställande: 2010-02-17
Beslutad av: Stf prefekt vid inst för socialt arbete
Reviderad: 2017-03-17
Giltig från: 2017-01-16
Giltig till: 2018-08-19 (nyare version av kursplanen finns)
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Socialt arbete: Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen innehåller två delar.

Del I syftar till att både bredda och fördjupa kun¬skapen om socialpedagogikens kunskapsområden i det moderna samhället. Det görs en genomgång av socialpedagogikens rötter, dess historia och traditioner. Vidare behandlas betydel¬sefulla synsätt, metoder och teorier med relevans för socialpedagogikens roll och möjligheter i dagens mångkulturella samhälle. I Sverige bedrivs socialpedagogik inom ramarna för det övergripande ämnet socialt arbete. Speciell fokus läggs på att utveckla teorier och synsätt som kännetecknar och särskiljer socialpedagogik. Visst fokus kommer också att läggas på hur socialpedagogiken utvecklats internationellt.


Del II skall fördjupa kunskaperna om socialpedagogiska förhållningssätt och ”klientnära” socialt arbete. Fokus läggs på att fördjupa kunskaperna om sociala problem och professionellt handlingsut-rymme för socialpedagogiska insatser. Del II har en problemorienterad, innovativ inriktning där stu-denterna på ett entreprenörpräglat arbetssätt skapar och/eller utvecklar konkreta sociala verksam-hetsmodeller.

Förväntade studieresultat

Efter kursen förväntas att studenten skall kunna:

Del I:
- Sammanfatta och analysera teoribildningar om modernitet och de betydelser samhällets utveck- ling och förändring har för socialpedagogiskt arbete – pedagogiskt socialt arbete.
- Redogöra för centrala teoretiska och begreppsliga definitioner, dilemman och spänningsfält inom  socialpedagogik och socialt arbete.
- Identifiera och analysera socialpedagogikens rötters betydelse för socialpedagogiken idag såväl  internationellt som nationellt

Del II:
- fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och socialpedagogik
- insikt om socialpedagogiska handlingsutrymmen i arbete med människor med sociala problem
- förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt arbete

utifrån valbart intresseområde kunna:
- Identifiera, sammanfatta och analysera aktuellt kunskapsläge
- Presentera en specificerad forsknings- och kunskapsöversikt
- Presentera en specificerad fiktiv verksamhetsmodell för sociala insatser
- Kritiskt granska och värdera andra studenters kunskapsöversikter och verksamhetsmodeller

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen baseras på föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Studenten gör i moment 1 ett fördjupningsarbete med betoning på socialpedagogikens teoretiska kunskapsfält. I moment 2 görs en specificerad fiktiv verksamhetsmodell som integrerar teoretiska influenser, praktiskt handlingsutrymme och socialpedagogik. I dessa fördjupningsarbeten ingår att identifiera, granska och analysera relevant litteratur. Utöver dessa inslag ingår obligatoriska seminarier kring några utvalda teman.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs:

- Fyra individuella skriftliga examinationer med betoning på socialpedagogikens teoretiska kunskapsfält
- En avslutande skriftlig och muntlig examination där studenten omsätter teori och socialpedagogik till en fiktiv social verksamhetsmodell

För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är god-kända. Den avslutande skriftliga och muntliga examinationen ligger till grund för betyget Väl godkänd. Betyg på kursen sätts först när alla obligatoriska delar är genomförda.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.
 

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Socialpedagogik i Socialt arbete, 15 hp

Moment 1 - Socialpedagogik, begrepp och betydelser i dagens samhälle

Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete
Cederlund Christer, Berglund Stig-Arne
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2017] : 208 sidor :
ISBN: 9789147113385
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gemenskaper : socialpedagogiska perspektiv
Eriksson Lisbeth, Nilsson Gunilla, Svensson Lars A.
Göteborg : Daidalos : 2013 : 340 s. :
ISBN: 9789171734211
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lorenz Walter
Paradigms and politics: understanding methods paradigms in an historical context. The case of social pedagogy. British Journal of Social Work. Vol 38/4 s 625-644.
2008 :
Obligatorisk

Madsen Bent
Socialpedagogik : integration och inklusion i det moderna samhället
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 301 s. :
ISBN: 91-44-00481-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2 - Socialpedagogik och genusperspektiv

Claezon Ingridd 1940-
Att göra skillnad : könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar
Stockholm : Allmänna barnhuset : 2008 : 284 s. :
ISBN: 91-86678-97-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herz Marcus
Kritiskt socialt arbete
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-47-09688-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mattsson Tina
Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis
2. uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 232 s. :
ISBN: 9789140690715
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialpedagogik och självkännedom

Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
Barth Tom, Näsholm Christina
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 :
ISBN: ISBN 91-44-03030-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3 - Symbolisk Interaktionism, Emotionssociologi

Emotioner, vardagsliv & samhälle : en introduktion till emotionssociologi
Dahlgren Lars, Starrin Bengt
1. uppl. : Malmö : Liber : 2004 : 228 s. :
ISBN: 91-47-07433-7 (korr.)z 47-07433-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vardagslivets socialpsykologi
Johansson Thomas, Lalander Philip
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-11116-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4 - Handlingsutrymme i socialt arbete/verksamhetsprojekt

Allianser
Tjersland Odd-Arne, Engen Gunnar, Jansen Ulf
Studentlitteratur : 2011 :
Obligatorisk

Hedin Ulla-Carin
Arbetsintegrerande sociala företag : organisation, ledarskap och delaktighet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 253 s. :
ISBN: 9789144105970
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 5 - Långsiktiga förändringsprocesser o. effekter .............

Evans David
Hierarchy of evidence: a framework for ranking evidence evaluating healthcare interventions
Journal of Clinical Nursing 2003; 12: 77–84 : 2003 :
Obligatorisk

Projekterad litteratur
Obligatorisk

I övrigt projekterad litteratur

Moment 6 - Verksamhetspresentationer