Kursplan

Industridesign och Interaktionsdesign, 15.0 hp

Industrial Design and Interaction Design, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 5ID005
Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet
Datum för fastställande: 2009-06-11
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Giltig från: 2009-03-23
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen introducerar de processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign. Syftet med kursen är att ge studenterna en grundläggande beställarkompetens inom industridesignområdet genom att belysa möjligheterna till samarbete mellan industridesigner och interaktionsingenjör. Fokus ligger på att introducera designmetodikens grunder och industridesignerns kompetensområde i relation till interaktionsingenjörens. I kursen ges en historisk översikt över industridesigneryrkets framväxt, en introduktion till kreativa och analytiska designmetoder, grunderna i olika visualiseringstekniker som modellbygge, skissteknik, typografi samt datorstödda visualiseringstekniker. Under projektarbetet som löper över hela kursen ska studenterna tillämpa dessa kunskaper i ett praktiskt formgivningsprojekt som tar fasta på relationen mellan produktformgivning och interaktionsdesign, med särskild hänsyn till samspelet mellan fysisk form och gränssnittets utförande.

Kursen omfattar fyra moment: 1. Designprocessen, 6 hp (The design process) 2. Designhistoria, 1,5 hp (Design history) 3. Verktyg för designvisualisering, 1,5 hp (Tools for design visualisation) 4. Projektarbete, 6 hp (Project work)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- tillämpa designprocessens metoder och arbetssätt inom industri- och interaktionsdesign och relatera dessa till tekniska, ekonomiska och funktionella begränsningar.
- tillämpa 2-dimensionell och 3-dimensionell gestaltning, datorstödd och manuell, på grundläggande nivå och relatera detta till olika faktorer som påverkar tolkning och upplevelse av 2- och 3-dimensionella föremål.
- redogöra för formmässiga relationer mellan användargränssnitt, produkters tredimensionella form och företags eller producenters övergripande estetik och varumärke.
- redogöra för idéer och stilar av betydelse för 1900-talets designhistoria och för industridesigneryrkets framväxt.
- genomföra ett designprojekt i grupp med stöd av handledning, och presentera detta muntligt och visuellt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, standardbehörighet E.3. Behörighet som krävs för antagning till civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design vid Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, handledning, och projektarbete i grupp. En stor del av studietiden är lärarledd och schemalagd, med integrerade övningar individuellt och i grupp. Projektarbetet genomförs i grupp, med regelbunden handledning.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom godkännande av de praktiska uppgifter som ges under kursens olika moment, och i form av en slutpresentation. Examination sker muntligt, skriftligt och visuellt, såväl individuellt som i grupp. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro (d.v.s. högst 20 % frånvaro) vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär, genomförande av samtliga obligatoriska övningar eller inlämningsuppgifter, muntlig och visuell presentation av ett projektarbete i grupp samt en individuell skriftlig uppgift. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kursen kan enbart ske vid en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och utbildningsansvarig.

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 39

Kurslitteratur

Österlin Kenneth
Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium

Andersson, Niklas, Perspektivlära (valda delar) Andersson, Niklas, Skissteknik: En handbok i visualisering av designförslag (Umeå, 1994). 77 sidor (valda delar) Lidman, Sven, Ställ krav på bildtexten, Populär kommunikation 2006: 4-5 s. 30-32. Martin, Judy, Technical illustration: Materials, Methods and Tecniques (MacDonald & co publishers, 1989) valda delar) Intresserade som vill köpa böckerna Perspektivlära och Skissteknik: En handbok i visualisering av designförslag kan göra det via Designhögskolan. Kontakta i så fall skolans administration-ekonomiadministratör.

Referenslitteratur

Hedqvist Hedvig
1900-2002 : svensk form - internationell design
Stockholm : Bokförl. DN : 2002 : 239, [1] s. :
ISBN: 91-7588-420-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Landqvist Jan
Vilda idéer och djuplodande analys : om designmetodikens grunder
2. uppl. : Stockholm : Institutionen för industridesign : 2001 : 112 s. :
ISBN: 91-7203-391-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Design for product understanding : the aesthetics of design from a semiotic approach
Monö Rune G., Knight Michael, Monö Rune
1. ed. : Stockholm : Liber : 1997 : 168 s. :
ISBN: 91-47-01105-X (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album