Till umu.se

Universitetsstudier – så funkar det

Utbildningarna på Umeå universitet kan ges med olika studietakt, direkt på studieorterna, på distans, via Internet eller som sommarkurser. Högskoleutbildning skiljer sig en hel del från gymnasieutbildning. Läs här hur det funkar och hänger ihop.

Läsa program eller en kurs?

All högskoleutbildning bygger på kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett program. Program har en bunden studiegång det vill säga kurser i en viss ordning. Om du läser ett program är du garanterad plats på de kurser som ingår och studierna leder fram till en examen.

Om du läser fristående kurser kan du själv kombinera olika ämnen och du väljer också i vilken ordning du vill läsa olika kurser. Att läsa fristående kurser kan förstås också leda fram till en examen. Det finns dock vissa krav man måste uppfylla för att kunna ta ut en examen. Om du först har läst fristående kurser kan det ibland vara möjligt att söka och bli antagen till senare del av ett program.

Utbildningar på olika nivåer

Kurser och program är indelade i olika nivåer: Förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå. Om du inte har läst något på universitet eller högskola tidigare kan du välja utbildningar på grundnivå eller förutbildningsnivå.

När du har en examen på grundnivå kan ett påbyggnadsprogram på avancerad nivå vara ett naturligt nästa steg men då krävs att du har en examen på 180 hp. Magisterprogrammen omfattar 60 hp, alltså ett års heltidsstudier och masterprogrammen 120 hp, två års heltidsstudier. Flera av programmen ges på engelska.

Undervisning

Förutom att du lär dig faktakunskaper när du läser på universitetet så kommer du att få färdigheter som gör att du får större förmåga att lösa problem och att göra självständiga och kritiska bedömningar. Kurslitteraturen är en viktig del av studierna på universitetet och mängden litteratur är mer omfattande än på gymnasiet. På universitetet kommer du även att läsa ämnen mer koncentrerat än vad du gjort under din gymnasietid.

Undervisningen är upplagd på olika sätt beroende på vilken utbildning du läser. Hur mycket tid som är schemalagd varierar också. På vissa kurser kan det handla om några timmar i veckan medan man på andra kan ha största delen av veckan schemalagd. Den lärarledda undervisningen fungerar i första hand som ett stöd och komplement till den kurslitteratur du själv förväntas läsa in.

Kursen avslutas alltid med någon form av examination. Vanligast är en skriftlig eller muntlig tentamen, men det kan också vara en laboration, en uppsats eller ett examensarbete. Om du inte klarar tentan har du möjlighet att göra omtenta.

Heltidsstudier på 100 procent omfattar 20 veckor per termin och 30 högskolepoäng. 1 vecka är lika med 1,5 hp.

Vad blir man då?

Akademiker är ett samlingsbegrepp för alla som har en högskoleutbildning. Gemensamt för akademiska utbildningar är att man får breda kunskaper med sig in i arbetslivet, oavsett vilken examen som studierna avslutas med. Chanserna att få ett stimulerande arbete blir större med högskoleutbildning, även om det aldrig finns några garantier för att få jobb. Umeå universitet arbetar aktivt för att öka studenters och lärares kontakter med arbetslivet. Till exempel bjuder vi in företrädare för näringsliv och samhälle att medverka i utbildningsplanering och undervisning.

Det finns många utbildningar som leder till en yrkesexamen och ett tydligt yrke, exempelvis läkare, psykolog och sjuksköterska. Många andra utbildningar är väldigt breda, vilket innebär att man kan jobba med flera olika arbetsuppgifter. De kontaktpersoner som finns vid varje program kan ge dig svar på vilka slags arbetsuppgifter utbildningen kan leda till och vad programmets tidigare studenter jobbar med.

Generellt sett är medelinkomsten högre för dem som har högskoleutbildning men det finns inga garantier att studier vid ett universitet leder till högre lön. Vissa yrken kräver en lång utbildning även om lönen inte är speciellt hög. Om lönen är viktig för dig när du är färdigutbildad så rekommenderar vi dig att gå in och kolla på lönestatistik för olika yrken innan du fattar ditt avgörande beslut om vilken utbildning du har tänkt läsa.

Du får kunskap på köpet

Att vara student handlar mycket om att vara sin egen projektledare. Universitetsstudierna är upplagda så att du tar mycket eget ansvar, vilket också ger dig stor frihet att planera och lägga upp din tid och dina studier på egen hand. Förutom examen efter utbildningen får du med dig bredare kunskaper och blir mer flexibel i arbetslivet. Du får helt enkelt en hel del "på köpet" under den tid som du studerar – kunskaper som ofta efterfrågas på arbetsmarknaden:

Vanliga arbetsformer
under studietiden
Kunskap som ofta efterfrågas
i jobbannonser
Lägga upp delar av studierna på egen hand, ta ansvar för när, var och hur du studerar. Vilja och förmåga att ta ansvar.
Självständig och initiativförmåga.
Planerings- och organisationsförmåga. Förmåga att jobba mot en deadline/tydliga tidsramar.
Lösa problem och uppgifter, tolka, kritiskt bedöma, vända och vrida på  olika frågor, koppla teori till praktisk erfarenhet. Problemlösningsförmåga och kreativitet.
Analytisk förmåga.
Kritiskt tänkande.
God kommunikationsförmåga.
Formulera kunskaper, tankar och argument i kortare och längre texter.
Göra skriftliga och muntliga redovisningar. Kanske läsa ytterligare ett språk.
Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Goda datakunskaper.
Språkkunskaper.
Söka, värdera och bearbeta information såväl i kurslitteratur som isökmotorer  och databaser.
Diskutera och förklara för andra vad du läst eller kommit fram till.
Vilja och förmåga att ta till sig ny kunskap.
Samarbeta med olika människor i gruppuppgifter och möta människor med olika bakgrund.
Studera utomlands eller vara värd för en utländsk student.
Samarbetsförmåga och social kompetens.
Ledarförmåga.

Fotograf: Alexandra Ellis


Sidansvarig: Kommunikationsenheten
2015-05-18

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.