Till umu.se

Analys av miljöförändringar, 15.0 hp

Om kursen

Kursen behandlar våra mest aktuella miljöproblem och belyser dem i ett historiskt perspektiv. För att förstå dagens miljöproblem behövs kunskap om naturliga bakgrundsförhållanden och om hur människan genom årens lopp påverkat naturen. Tungmetaller och andra luftburna föroreningar, försurning, eutrofiering, naturliga klimatvariationer och växthuseffekten samt vegetationsförändringar/biologisk mångfald avhandlas. Du får lära dig att använda miljöarkiv såsom sjösediment och torv för att studera miljöförändringar. Provtagningstekniker och analysmetoder behandlas. Ett forskningsanknutet projekt som belyser ett miljöproblem med samhällsrelevans är en viktig del.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Anmärkningar: Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

EMG - Ekologi, miljö och geovetenskap

Kontaktperson:
Kristina Fransson-Rosén

Tel: 090-786 77 82

Kontaktformulär