......

 
Till umu.se

Kursplan

Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk, 30.0 hp

Archaeology A1 North European, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1AR000
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2007-06-25
Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd
Giltig från: 2007-07-02
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden samt en kunskapsgrund utifrån vilken översiktliga arkeologiska frågeställningar kan diskuteras. Kursen omfattar även ett klarläggande av arkeologins och miljöarkeologins metoder och begrepp samt inblickar i ämnets karaktär och historia. Kursen ger kunskap om olika typer av fornlämningar och förhistoriska föremål i Norden samt en orientering om fornlämningarna i landskapet. Inom det miljöarkeologiska området poängteras relationen mellan människa och miljö från den senaste istiden fram till idag samt att miljöarkeologins huvudsakliga material förklaras. I kursen ingår också den gällande lagstiftningen för fornlämningar och kulturmiljöer.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten.

Moment 1. Arkeologi i Norden (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Redogöra för centrala arkeologiska begrepp och vetenskapliga metoder. Översiktligt beskriva ämnets karaktär och historia. Se och känna igen fornlämningar i landskapet. Känna till lagstiftningen kring fornlämningar och kulturmiljöer.

Moment 2. Förhistoria i Norden I (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från stenåldern och den äldre bronsåldern i Norden. Redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern. Översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern.

Moment 3. Förhistoria i Norden II (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från den yngre bronsåldern och järnåldern i Norden. Redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under den yngre bronsåldern och järnåldern. Översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under den yngre bronsåldern och järnåldern.

Moment 4. Landskap och miljö (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Översiktligt beskriva miljöarkeologins karaktär, historia, metoder och dess roll inom arkeologin. Redogöra för huvuddragen i relationen människa - landskap från den senaste istiden fram till idag. Identifiera miljöarkeologiskt material.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, exkursion och praktisk fältmetodik. Samtliga undervisningsformer förutom föreläsningarna är obligatoriska. Undervisningsformer på moment 1 och 4 är exkursion, fältmetodik, föreläsningar, seminarier, laboratorieövningar och gruppövningar. På moment 2 och 3 sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen ges under dagtid i 100 % studietakt.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen på moment 2 och 3 och hemtentamen på moment 1 och 4. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). Aktivt deltagande på seminarier, i laborationer och i fältövningar kan beaktas vid betygsättning. Med aktivt deltagande avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. God aktivitet på seminarierna kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd. För att få Väl Godkänt på hela kursen krävs minst 22,5 hp VG av 30 hp. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets regelsamling).

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 35

Kurslitteratur

Litteraturen omfattar drygt 3 500 sidor, vartill kommer referenslitterratur, anvisat bildmaterial, fyndmaterial samt rekommenderad referensmaterial för laborationer.

Moment 1. Arkeologi i Norden

Andrén Anders
Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 228, [3] s. :
ISBN: 91-7139-353-6 (inb.) ; 260:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 11-18, 112-187. (82 s)

Genusforskning inom arkeologin.
Arwill-Nordbladh Elisabeth, Högskoleverket , Nationella sekretariatet för genusforskning
Stockholm : Högskoleverket : eam) : 73 s. : ill. :
ISBN: 91-88874-74-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (60 s)

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 11-204. (194 s)

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 13-46 (134 s).

Gräslund Bo
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (69 s)

Lag om kulturminnen m.m. (1988) 1-2 kap. (8 s). Gratis på WWW http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm

Moment 2. Förhistoria i Norden I

Janson, Sverker, m fl (red) 1989. Hällristningar och hällmålningar. Forum. Stockholm. (253 s)

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 10-103 (93 s).

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 147-495. (349 s).

Håkansson Inger
Bildkompendium för AK 001 : bronsåldern
Lund : Arkeologiska inst., Lunds univ. : [1990] : 79 s. :
ISBN: 91-970648-9-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (bilder)

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 1-189. (189 s)

Montelius Oscar
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Wyszomirska Bozena
Bildkompendium för AK 001 : stenåldern
Lund : Arkeologiska inst., Lunds univ. : cop. 1989 : [142] s. :
ISBN: 91-970648-7-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (bilder)

Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-44-07317-0
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3. förhistoria i Norden II

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 104-168. (65 s).

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 2000 : 540 s. :
ISBN: 91-27-07823-X (inb.) ; 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edblom Lena
Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier, Univ. : 2004 : x, 240 s. :
URL: urn:nbn:se:umu:diva-248
ISBN: 91-7305-646-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (sidorna 1-30, 103-156, 196-202). (88 s).

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 191-331 (141 s).

Montelius Oscar
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Solberg Bergljot
Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
ISBN: 82-02-19871-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompendium i djurornamentik
Stjernquist Berta, Callmer Johan
Lund : [1979] : 6 bl., xxi pl.-uppslag :

Moment 4. Landskap och miljö i Norden

Valda texter i miljöarkeologi, ca 100 s Branch, N et al. 2005. Environmental Archaeology. Theoretical and Practical Approaches.

Osteologi : benens vittnesbörd
During Ebba, Jägerhorn Åsa, Ambrosiani Kristina
Gamleby : Arkeo-förl. : 1992 : 148 s. :
ISBN: 91-86742-15-9 ; 50:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Kjell Andersson m fl (red) Bronsålder i Stockholms län -- aktuell forskning Nacka Stockholms länsmuseum: 2010: 89s. ISBN: 978-91-87006-48-0. Gratis på WWW: http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/files/bronsalder-seminarierapport.pdf

Fagan Brian M.
Archaeology : a brief introduction
10. ed. : Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall : cop. 2009 : xxi, 338 p. :
ISBN: 978-0-205-63338-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 11 ed

Norges historie. B. 1, Forhistorien
Magnus Bente, Myhre Bjørn, Mykland Knut
Oslo : Bokklubben nye bøker : 1986 : 451 s. :
ISBN: 82-574-0434-9
Se bibliotekskatalogen Album

Archaeology : an introduction
Greene Kevin, Moore Tom
5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
ISBN: 9780415496384 (hbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Olsson Anders
Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Rundkvist Martin
Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2011 : 165 s. :
ISBN: 978-91-7402-405-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Gratis på WWW: http://vitterhetsakad.se/publikationer

Jörgen Jensen, Lotte Hedeager, Peter Sawyer: Danmarkshistorien, vol. 1-3, t o m 1050 e Kr. Köpenhamn: Gyldendal: 2002 Gratis på WWW: http://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Inst för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär