Till umu.se

Kursplan

Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk, 30.0 hp

Archaeology A1 North European, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1AR000
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2007-06-25
Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd
Giltig från: 2007-07-02
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden samt en kunskapsgrund utifrån vilken översiktliga arkeologiska frågeställningar kan diskuteras. Kursen omfattar även ett klarläggande av arkeologins och miljöarkeologins metoder och begrepp samt inblickar i ämnets karaktär och historia. Kursen ger kunskap om olika typer av fornlämningar och förhistoriska föremål i Norden samt en orientering om fornlämningarna i landskapet. Inom det miljöarkeologiska området poängteras relationen mellan människa och miljö från den senaste istiden fram till idag samt att miljöarkeologins huvudsakliga material förklaras. I kursen ingår också den gällande lagstiftningen för fornlämningar och kulturmiljöer.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten.

Moment 1. Arkeologi i Norden (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Redogöra för centrala arkeologiska begrepp och vetenskapliga metoder. Översiktligt beskriva ämnets karaktär och historia. Se och känna igen fornlämningar i landskapet. Känna till lagstiftningen kring fornlämningar och kulturmiljöer.

Moment 2. Förhistoria i Norden I (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från stenåldern och den äldre bronsåldern i Norden. Redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern. Översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern.

Moment 3. Förhistoria i Norden II (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från den yngre bronsåldern och järnåldern i Norden. Redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under den yngre bronsåldern och järnåldern. Översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under den yngre bronsåldern och järnåldern.

Moment 4. Landskap och miljö (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Översiktligt beskriva miljöarkeologins karaktär, historia, metoder och dess roll inom arkeologin. Redogöra för huvuddragen i relationen människa - landskap från den senaste istiden fram till idag. Identifiera miljöarkeologiskt material.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, exkursion och praktisk fältmetodik. Samtliga undervisningsformer förutom föreläsningarna är obligatoriska. Undervisningsformer på moment 1 och 4 är exkursion, fältmetodik, föreläsningar, seminarier, laboratorieövningar och gruppövningar. På moment 2 och 3 sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen ges under dagtid i 100 % studietakt.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen på moment 2 och 3 och hemtentamen på moment 1 och 4. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). Aktivt deltagande på seminarier, i laborationer och i fältövningar kan beaktas vid betygsättning. Med aktivt deltagande avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. God aktivitet på seminarierna kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd. För att få Väl Godkänt på hela kursen krävs minst 22,5 hp VG av 30 hp. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets regelsamling).

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 26

Kurslitteratur

Litteraturen omfattar drygt 3 500 sidor, vartill kommer referenslitterratur, anvisat bildmaterial, fyndmaterial samt rekommenderad referensmaterial för laborationer.

Moment 1. Arkeologi i Norden

Anders Andrén
Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 228, [3] s. :
ISBN: 91-7139-353-6 (inb.) ; 260:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 11-18, 112-187. (82 s)

Elisabeth Arwill-Nordbladh , Högskoleverket , Nationella sekretariatet för genusforskning
Genusforskning inom arkeologin.
Stockholm : Högskoleverket : eam) : 73 s. : ill. :
ISBN: 91-88874-74-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (60 s)

Evert Baudou
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 11-204. (194 s)

Göran Burenhult
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 13-46 (134 s).

Bo Gräslund
Arkeologisk datering
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 77 s. :
ISBN: 91-44-61921-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (69 s)

Lag om kulturminnen m.m. (1988) 1-2 kap. (8 s).

Moment 2. Förhistoria i Norden I

Edgren, Torsten & Törnblom, Lena 1993. Finlands Historia, del I (sidorna 20-151). (132 s). Janson, Sverker, m fl (red) 1989. Hällristningar och hällmålningar. Forum. Stockholm. (253 s)

Evert Baudou
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 10-103 (93 s).

Göran Burenhult
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 147-495. (349 s).

Inger Håkansson
Bildkompendium för AK 001 : bronsåldern
Lund : Arkeologiska inst., Lunds univ. : [1990] : 79 s. :
ISBN: 91-970648-9-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (bilder)

Jørgen Jensen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 1-189. (189 s)

Oscar Montelius
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Bozena Wyszomirska
Bildkompendium för AK 001 : stenåldern
Lund : Arkeologiska inst., Lunds univ. : cop. 1989 : [142] s. :
ISBN: 91-970648-7-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (bilder)

Moment 3. förhistoria i Norden II

Edgren, Torsten & Törnblom, Lena 1993. Finlads Historia, del I. (sidorna 152-270). (119 s).

Evert Baudou
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
Höganäs : Wiken : 1992 : 168 s. :
ISBN: 91-7119-239-5 (inb.) ; 280:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sidorna 104-168. (65 s).

Göran Burenhult
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 2000 : 540 s. :
ISBN: 91-27-07823-X (inb.) ; 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Berta Stjernquist , Johan Callmer
Kompendium i djurornamentik
Lund : [1979] : 6 bl., xxi pl.-uppslag :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Lena Edblom
Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier, Univ. : 2004 : x, 240 s. :
URL: urn:nbn:se:umu:diva-248
ISBN: 91-7305-646-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (sidorna 1-30, 103-156, 196-202). (88 s).

Jørgen Jensen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Sid 191-331 (141 s).

Oscar Montelius
Minnen från vår forntid
[Ny uppl.] : Stockholm : Norstedt : 1917 : 1 vol. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (bilder)

Bergljot Solberg
Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
ISBN: 82-02-19871-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4. Landskap och miljö i Norden

Valda texter i miljöarkeologi, ca 100 s Branch, N et al. 2005. Environmental Archaeology. Theoretical and Practical Approaches.

Ebba During , Åsa Jägerhorn , Kristina Ambrosiani
Osteologi : benens vittnesbörd
Gamleby : Arkeo-förl. : 1992 : 148 s. :
ISBN: 91-86742-15-9 ; 50:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Anders Carlsson
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. : [The stone age]. : Stenåldern = [The stone age]
Stockholm : Univ. : 1998 : 79 s. :
ISBN: 91-630-7006-5 ; 50:00
Se bibliotekskatalogen Album

Anders Carlsson
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. : [The bronze age (with the late neolithic and the pre-Roman iron age)]. : Bronsåldern (med senneolitikum och förromersk järnålder) = [The bronze age (with the late neolithic and the pre-Roman iron age)]
Stockholm : Univ. : 2001 : 95 s. :
ISBN: 91-631-1327-9 ; 50:00
Se bibliotekskatalogen Album

Brian M. Fagan
Archaeology : a brief introduction
10. ed. : Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall : cop. 2009 : xxi, 338 p. :
ISBN: 978-0-205-63338-8
Se bibliotekskatalogen Album

Kevin Greene
Archaeology : an introduction : the history, principles and methods of modern archaeology
3., rev. ed. : Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press : 1995 : 208 s. :
ISBN: 0-8122-1570-2 ; CIP entry
Se bibliotekskatalogen Album

Åke Hyenstrand
Lejonet, draken och korset : Sverige 500-1000
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 180 s. :
ISBN: 91-44-61901-4 ; 235:00
Se bibliotekskatalogen Album

Jørgen. Jensen
Danmarks oldtid
København : Gyldendal : 2001-2004 : 4 vol. :
ISBN: 87-00-39196-4
Se bibliotekskatalogen Album

Anders Kaliff
Grav och kultplats : [Grave and cultic place]. : eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre järnålder i Östergötland = [Grave and cultic place] : [eschatological conceptions during the Late Bronze Age and Early Iron Age in Östergötland]
Uppsala : Univ. : 1997 : 136 s. :
ISBN: 91-506-1203-4 ; 250:00
Se bibliotekskatalogen Album

Bente Magnus , Bjørn Myhre , Knut Mykland
Norges historie. B. 1, Forhistorien
Oslo : Bokklubben nye bøker : 1986 : 451 s. :
ISBN: 82-574-0434-9
Se bibliotekskatalogen Album


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Inst för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Fax: 090-786 7667

Kontaktformulär