Till umu.se

Kursplan

Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk, 30.0 hp

Archaeology A1 North European, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1AR000
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2007-06-25
Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd
Reviderad: 2016-07-01
Giltig från: 2016-07-25
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet arkeologi samt miljöarkeologi med en nordeuropeisk inriktning. Kursen omfattar fyra tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges en grundläggande orientering om arkeologins karaktär, dess utveckling, samt dess koppling till vårt nutida samhällsbygge. Vidare ges en orientering om grundläggande perspektiv på forntida människors levnadssätt, samt om vår möjlighet att tillvarata och förstå spåren efter de forntida människorna. I kursen ges även en introduktion till Nordens forntid, vilket inkluderar en orientering om forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, samt en introduktion till olika tolkningar kring forntida mänskligt liv i Norden. Kursen ger även en orientering om miljöarkeologiska perspektiv samt grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete.

Moment 1. Introduktion till arkeologin (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till arkeologin, till dess mångsidiga karaktär och till dess strävan efter att förstå människan i ett långtidsperspektiv. Detta inbegriper studier i ämnets historiska utveckling och dess roller i nutiden, i såväl praktiska som teoretiska sammanhang. Här ingår en orientering om arkeologins kunskapsproduktion och förutsättningarna för hur man kan återfinna och tolka spår efter forntida människor. Grundläggande aspekter på fältarkeologi, materiell kultur och källkritik tas upp i detta sammanhang. Utöver detta behandlas även grundläggande perspektiv på människoblivandet och på mänsklighetens mångfacetterade historia. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.

Moment 2. Forntid i Norden I (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den äldre delen av forntiden i Norden, särskilt stenålder och bronsålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.
 
Moment 3. Forntid i Norden II (7,5 hp)
Momentet ger en introduktion till den yngre delen av forntiden i Norden, särskilt järnålder. Detta inbegriper studier av forntida materiell kultur, fornlämningstyper och fornlämningsmiljöer, samt en genomgång av deras variation över tid och rum. I samband med detta behandlas även de viktigaste tolkningarna kring de berörda tidsperiodernas levnadssätt, samhällsformer och föreställningsvärldar. Examinationen består av skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar

Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete (7,5 hp)
Momentet ger en breddad kunskap om hur man med naturvetenskapliga angreppssätt kan studera olika forntida fenomen. Tonvikten ligger på miljöarkeologin, på dess perspektiv och arbetssätt. Relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö utgör ett viktigt studietema. Momentet ger grundläggande färdigheter i laborativt analysarbete. En del av undervisningen består av praktiska övningar vid Miljöarkeologiska laboratoriet. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, gruppövningar, aktivt seminariedeltagande samt eventuella fältexkursioner och studiebesök.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:

Kunskap och förståelse:
ha visat god kunskap om arkeologins centrala begrepp och egenskaper
ha visat god förståelse för arkeologins roller i nutiden, särskilt inom historiebruk, kulturarv och kulturmiljöarbete
ha visat god kunskap om huvuddragen i arkeologins historiska utveckling, särskilt inom Norden
ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på människoblivandet samt för diversitet och förändring bland forntida och traditionella mänskliga samhällen
ha visat god kunskap om hur arkeologin med olika metoder kan återfinna och tillvarata spår efter forntida människor
ha visat god kunskap om arkeologins primära källmaterial, om viktiga drag inom forntida materiell kultur och fornlämningsbestånd, särskilt inom i Norden
ha visat god kunskap om grundläggande arkeologiska forskningsfrågor, samt om tolkningar kring viktiga forntida händelseförlopp, särskilt inom Norden
ha visat god förståelse för distinktionen mellan humanistisk-samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och för deras betydelse inom arkeologin
ha visat god kunskap om miljöarkeologins grunder, dess primära källmaterial och för laborativa arbetsmetoder
ha visat god förståelse för grundläggande perspektiv på relationen mellan den forntida människan och hennes livsmiljö, särskilt inom Norden 
ha visat god kunskap om hur man kan finna vetenskapliga och relevanta informationskällor

Färdighet och förmåga:
ha visat god förmåga att beskriva och diskutera tillgodogjord kunskap i skrift och tal, samt hantera formalia på ett korrekt sätt  
ha visat god färdighet att söka och samla relevant arkeologisk och miljöarkeologisk information
ha visat god färdighet att praktiskt tillämpa enkla miljöarkeologiska och laborativa analysmetoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha tillägnat sig grunden till ett professionellt förhållningssätt till arkeologi- och miljöarkeologiämnet
ha tillägnat sig ett källkritiskt förhållningssätt, både i förhållande till ämnets primära källmaterial och i förhållande till övriga informationskällor

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Exkursioner och studiebesök kan tillkomma. Obligatoriskt deltagande gäller inom samtliga undervisningsformer med undantag för föreläsningarna.
 

Examination

Examination sker i form av individuella skriftliga tentamensuppgifter (i form av hemtentamen eller salstentamen) samt aktivt deltagande i seminarier och gruppövningar, studiebesök och exkursioner kan tillkomma. Studerande som inte har möjlighet att delta i samtliga obligatoriska kursinslag har möjlighet att erhålla betyget godkänd på dessa delar av examinationen genom att fullgöra ersättande examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. För gruppövningar, seminariedeltagande och exkursioner ges något av betygen underkänd eller godkänd. God aktivitet på dessa kursinslag kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Med aktivt deltagande på seminarium avses till exempel att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. På skriftliga tentamina ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag på samtliga fyra moment är minst godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 hp.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.


Tillgodoräknande
Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 30

På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

Referenslitteratur

Darvill Timothy
The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
Oxford University Press, Oxford : 2008 :
URL: Online

Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1.
Riksantikvarieämbetet : 2014 :
URL: Online

Olsson Anders
Kulturmiljövård i skogen : att känna och bevara våra kulturminnen
4. uppl. : Jönköping : Skogsstyr. : 1994 : 259 s. :
ISBN: 91-88462-20-X (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Pearsall Deborah
Encyclopedia of Archaeology
Elsevier Inc : 2008 :
URL: Online

Moment 1. Introduktion till arkeologin

Obligatorisk läsning

Balme, Jane, Paterson, Alistair
Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
John Wiley & Sons Inc : 21013 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Robertsson Daniel
Handbok i fornminnesvård
Riksantikvarieämbetet : 2006 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Archaeology : an introduction
Greene Kevin, Moore Tom
5. ed. : Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge : 2010 : xvii, 394 p. :
ISBN: 9780415496384 (hbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scarre Christopher
The human past : world prehistory & the development of human societies
3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
ISBN: 9780500290644
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jensen Ola
Fornlämningsbegreppets historia - En exposé över 400 år
Riksantikvarieämbetet : 2006 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Kulturmiljölagen
Svensk författningssamling 1988:950 : 1988:950 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Extra läsning (frivillig)

Arkeologi och samhälle
Holtorf Cornelius, Jennbert Kristina, Petersson Bodil
Inst. för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Lund : 2009 :
URL: Online:fulltext
Läsanvisning: Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° No 58

Jarzombek Mark M
Architecture of First Societies: A Global Perspective
Wiley : 2013 :
URL: Online:fulltext

Rönnby Johan
Forntidsresan : introduktion till arkeologistudierna
Huddinge : Södertörns högskola : 2005 : 53 s. :
URL: Fulltext
ISBN: 91-89315-53-7
Se bibliotekskatalogen Album

Welinder Stig
Min svenska arkeologihistoria : ett ekonomiskt och socialt perspektiv på 1900-talet
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 206 s. :
ISBN: 91-44-04219-1
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2. Forntid i Norden I

Obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Till salu hos studieadministratör på institutionen

Carlsson Anders
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
ISBN: 9789163787638
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Goldhahn Joakim
Hällbildsstudier i norra Europa: trender och tradition under det nya millenniet
Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, Göteborg : 2006 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Jensen Jørgen
Danmarks Oldtid
Gyldendal : 2006 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Myrdal Janken et al
Det svenska jordbrukets historia 1
Natur och kultur, Stockholm : 1998 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.

Price Theron Douglas
Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
ISBN: 9780190231972
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Extra läsning (frivillig)

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. : 1
2. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 495 s. :
ISBN: 978-91-27-13131-6
Se bibliotekskatalogen Album

Finlands historia. 1
Norrback Märtha, Edgren Torsten, Törnblom Lena
Esbo : Schildt : 1992 : 437 s. :
ISBN: 951-50-0566-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Den förhistoriska tiden - Torsten Edgren.

Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-44-07317-0
Se bibliotekskatalogen Album

Kristiansen Kristian
The archaeology of household
Oxbow Book, Oxford : 2013 :
URL: Online:fulltext
Läsanvisning: Households in context. Cosmology, Economy and long-term change in the Bronze Age of northern Europe. 28 s.

Moment 3. Forntid i Norden II

Obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Till salu hos studieadministratören på institutionen

The Viking world
Brink Stefan, Price Neil S
Routledge, London : 2008 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Carlsson Anders
Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria : från stenålder till vikingatid = Interpretative archaeology and Swedish prehistory : from the stone age to the Viking period
Stockholm : Stockholm universitet, [Institutionen för arkeologi och antikens kultur] : 2015 : 288 sidor :
ISBN: 9789163787638
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jensen Jørgen
Danmarks Oldtid
Gyldendal : 2006 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Myrdal Janken et al
Det svenska jordbrukets historia 1
Natur och kultur, Stockholm : 1998 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Jordbrukets första femtusen år, 4000 f. Kr.-1000 e. Kr.

Price Theron Douglas
Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
ISBN: 9780190231972
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wienberg Jes
Historical archaeology in Sweden : from the Middle Ages to modernity
European Journal of Post-Classical Archaeologies 4. : 2014 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Historical Archaeology in Sweden, 24 sid.

Extra läsning (frivillig)

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. : 2
2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 540 s. :
ISBN: 978-91-27-13478-2
Se bibliotekskatalogen Album

Finlands historia. : 1
Edgren Torsten, Huldén Lena, Norrback Märtha
Esbo : Schildt : 1992 : 437 s. :
ISBN: 951-50-0566-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Den förhistoriska tiden - Torsten Edgren

Martens Jes
Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia
Verlag Marie Leidorf : 2010 :
URL: Online:fulltext
Läsanvisning: Kapitel i: Meyer, Michael (red). Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlischen Mitteleuropa, 18 sid.

Myrdal Janken et al
Det svenska jordbrukets historia 2
Natur och Kultur/LTs förlag, Borås : 1999 :
URL: Online:fulltext
Läsanvisning: Jordbruket under feodalismen 1000-1700.

Solberg Bergljot
Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
ISBN: 82-02-19871-2
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 4. Miljöarkeologi och laborativt arbete

Obligatorisk läsning

Balme, Jane, Paterson, Alistair
Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses
John Wiley & Sons Inc : 2013 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Grabowski Radoslaw
Identification and delineation of settlement space functions in the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches
Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk

Räf Erika
Kallerstad : en gård bland många andra
Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
ISBN: 9789185908721
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Viklund, Karin 2009. Hållbart jordbruk vid Kallerstad. Hela artikeln, 14 s. Finns som PDF.

Environmental Archaeology
Reitz Elizabeth J, Shackley Myra
Springer US, Boston, MA : 2012 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: 516 sidor.

The Holocene: an environmental history
Roberts Neil, Roberts Victoria
Wiley Blackwell, Chichester : 2013 :
URL: Online:fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: 352 sidor.

Extra läsning (frivillig)

Branch Nick
Environmental archaeology : theoretical and practical approaches
London : Arnold : 2005 : 240 s. :
ISBN: 0-340-80871-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 240 s

Grabowski Radoslaw
Cereal husbandry and settlement: expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2014 :
URL: Online:fulltext
Läsanvisning: 69 sidor.2015-10-20

Kontaktinformation

Inst för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär