Till umu.se

Kursplan

Arkeologi A1 Särskilt nordeuropeisk, 30.0 hp

Archaeology A1 North European, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1AR000
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2007-06-25
Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd
Giltig från: 2007-07-02
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Arkeologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment om vardera 7,5 högskolepoäng. I kursen ges huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden samt en kunskapsgrund utifrån vilken översiktliga arkeologiska frågeställningar kan diskuteras. Kursen omfattar även ett klarläggande av arkeologins och miljöarkeologins metoder och begrepp samt inblickar i ämnets karaktär och historia. Kursen ger kunskap om olika typer av fornlämningar och förhistoriska föremål i Norden samt en orientering om fornlämningarna i landskapet. Inom det miljöarkeologiska området poängteras relationen mellan människa och miljö från den senaste istiden fram till idag samt att miljöarkeologins huvudsakliga material förklaras. I kursen ingår också den gällande lagstiftningen för fornlämningar och kulturmiljöer.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten anges nedan efter vart och ett av momenten.

Moment 1. Arkeologi i Norden (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Redogöra för centrala arkeologiska begrepp och vetenskapliga metoder. Översiktligt beskriva ämnets karaktär och historia. Se och känna igen fornlämningar i landskapet. Känna till lagstiftningen kring fornlämningar och kulturmiljöer.

Moment 2. Förhistoria i Norden I (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från stenåldern och den äldre bronsåldern i Norden. Redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern. Översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under stenåldern och den äldre bronsåldern.

Moment 3. Förhistoria i Norden II (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Identifiera förhistoriska föremål och fornlämningar från den yngre bronsåldern och järnåldern i Norden. Redogöra för huvuddragen i samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under den yngre bronsåldern och järnåldern. Översiktligt redogöra för regionala variationer rörande föremål, fornlämningar, samhällsförändringar och föreställningsvärld i Norden under den yngre bronsåldern och järnåldern.

Moment 4. Landskap och miljö (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Översiktligt beskriva miljöarkeologins karaktär, historia, metoder och dess roll inom arkeologin. Redogöra för huvuddragen i relationen människa - landskap från den senaste istiden fram till idag. Identifiera miljöarkeologiskt material.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, exkursion och praktisk fältmetodik. Samtliga undervisningsformer förutom föreläsningarna är obligatoriska. Undervisningsformer på moment 1 och 4 är exkursion, fältmetodik, föreläsningar, seminarier, laboratorieövningar och gruppövningar. På moment 2 och 3 sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen ges under dagtid i 100 % studietakt.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen på moment 2 och 3 och hemtentamen på moment 1 och 4. På alla tentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) samt Väl Godkänd (VG). Aktivt deltagande på seminarier, i laborationer och i fältövningar kan beaktas vid betygsättning. Med aktivt deltagande avses att studenten genom viss förberedelse till respektive seminarium formulerar relevanta frågor och diskussionsinlägg. God aktivitet på seminarierna kan innebära att ett betyg i gränsfall kan lyftas från G till VG. Inlämningsdatum för hemtentamina gäller som tentamensdatum. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. Som slutbetyg för godkänd kurs ges betygen Godkänd eller Väl Godkänd. För att få Väl Godkänt på hela kursen krävs minst 22,5 hp VG av 30 hp. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets regelsamling).

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Moment 1. Arkeologi i Norden

Obligatorisk läsning

Andrén Anders
Mellan ting och text : en introduktion till de historiska arkeologierna
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 1997 : 228, [3] s. :
ISBN: 91-7139-353-6 (inb.) ; 260:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 11-18 och 112-187.

Baudou Evert
Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar
Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2004 : 444, [1] s. :
ISBN: 91-7402-342-X (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 444 s

Arwill-Nordbladh Elisabeth
Genusforskning inom arkelogi.
Högskoleverket. Stockholm, 60 s : 2001 :
URL: http://www.genus.se/digitalAssets/1279/1279782_arkeologi.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: hela boken, 63 s.

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 13-146, 133 s

Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen :
URL: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/50
Obligatorisk

Extra läsning (frivillig)

Olsen Björnar
Fra ting til tekst : teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning
Oslo : Universitetsforlaget : 1997 : 319 s. :
ISBN: 82-00-22890-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 319 s

Extra läsning (frivillig)

Moment 2. Förhistoria i Norden I, stenålder - äldre bronsålder

Översikter över stenålder - äldre bronsålder, obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Den går bl a att beställa hos Britt-Marie Söderqvist (britt-marie.soderqvist@umu.se) på inst. för idé- och samhällsstudier

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden.
Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 495 s. :
ISBN: 91-27-07345-9 (inb.) : 717:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 147-244 och 405-461, 153 s

Goldhahn Joakim
Hällbildsstudier i norra Europa : trender och tradition under det nya millenniet
Göteborg : Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet : 2006 : 193 s. :
ISBN: 91-85245-26-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 1-189, 189 s

Mot en ny värld : yngre stenålder i Sverige 4000-1700 f. Kr.
Larsson Mats, Lemdahl Geoffrey, Lidén Kerstin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 224 s. :
ISBN: 978-91-44-07317-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 224 s.

Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.].
Myrdal Janken, Welinder Stig, Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, Nordiska museet , Stiftelsen Lagersberg
Stockholm : Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg : 1998 : 504 s. : ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. :
ISBN: 91-27-34892-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 8-236, 228 s.

Extra läsning (frivillig)

The Oxford handbook of the European Bronze Age [Elektronisk resurs]
Fokkens Harry, Harding A. F.
Oxford : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
URL: Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780191750526
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Goldhahn, Joakim, 2013 Bronze Age Rock Art in northern Europe: Contexts andinterpretations. Kapitel s 270-290, 20 s

Lang Valter
The Bronze and Early Iron Ages in Estonia [Elektronisk resurs]
University of Tartu : 2007 :
URL: Fritt tillgänglig via
Läsanvisning: s 11-47, 36 s

Price Theron Douglas
Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
ISBN: 9780190231972
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 520 s.

Moment 3 - förhistoria i Norden II, yngre bronsålder - järnålder

Översikter över yngre bronsålder - järnålder, obligatorisk läsning

Baudou Evert
Norrlands forntid : ett historiskt perspektiv
1. uppl. : Bjästa : Cewe-förl. : 1995 : 168 s. :
ISBN: 91-7542-218-2 (korr.) (inb.) ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Den går bl.a att beställa hos Britt-Marie Söderqvist (britt-marie.soderqvist@umu.se) på inst för idé- och samhällsstudier.

Burenhult Göran
Arkeologi i Norden. 2.
Stockholm : Natur och kultur : and) : 540 s. : ill. (vissa i färg) :
ISBN: 91-27-07823-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 506 s

Martens Jes
Pre-Roman Iron Age Settlements in Southern Scandinavia
Kapitel i: Meyer, Michael (red). Haus - Gehöft - Weiler - Dorf. Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit im Nördlischen Mitteleuropa. Verlag Marie Leidorf : 2010 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 229-247, 18 s.

Jensen Jørgen
The prehistory of Denmark
London : Routledge : 1995 : xviii, 331 s. :
ISBN: 0-415-11957-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 191-331, 141 s finns som e-bok via Umeå universitetsbibliotek

Solberg Bergljot
Jernalderen i Norge : ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr.
Oslo : Cappelen Akademisk : 2000 : 371 s. :
ISBN: 82-02-19871-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 371 s

Det svenska jordbrukets historia. [Bd 1], Jordbrukets första femtusen år : [4000 f. Kr.-1000 e. Kr.].
Myrdal Janken, Welinder Stig, Pedersen Ellen Anne, Widgren Mats, Nordiska museet , Stiftelsen Lagersberg
Stockholm : Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg : 1998 : 504 s. : ill. (vissa i färg), diagr. (vissa i färg), kartor (vissa i färg), tab. :
ISBN: 91-27-34892-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 237-459, 222 s. Ebok till nedladdning

Extra läsning (frivillig)

Wealth and complexity : economically specialised sites in Late Iron Age Denmark
Stidsing Ernst, Høilund Nielsen Karen, Fiedel Reno
Aarhus : Aarhus University Press : 2014 : 290 s. :
ISBN: 9788771243246
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Holst, Mads. 2014, Warrior aristocracy and village community . Two fundamental forms of social organisation in the Late Iron Age and Viking Age. Hela artikeln, 14 s E-artikel till nedladdning

The archaeology of household
Kovács Gabriella, Kulcsarne-Berzsenyi Birgitta, Godino Ivan Briz i, Madella Marco
Oxford : Oxbow Books : 2013 : vii, 288 p. :
ISBN: 1842175173
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kristiansen, Kristian. 2013. Households in context. Cosmology, Economy and long-term change in the Bronze Age of northern Europe. 235-263, 28 s E-artikel till nedladdning

Lang Valter
The Bronze and Early Iron Ages in Estonia [Elektronisk resurs]
University of Tartu : 2007 :
URL: Fritt tillgänglig via

Gene : en stormansgård från äldre järnålder i Mellannorrland
Lindqvist Anna-Karin, Ramqvist Per H.
Umeå : Prehistorica : 1993 : 146 s. :
ISBN: 91-630-1803-9 (inb.) ; 210:00
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kan beställas från författaren: per.ramqvist@umu.se

Price Theron Douglas
Ancient Scandinavia : an archaeological history from the first humans to the Vikings
New York, NY : Oxford University Press : cop. 2015 : 494 s. :
ISBN: 9780190231972
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 520 s

Tvauri andreas
The Migration Period, Pre-Viking Iron Age and Viking Age in Esstonia.
Tartu University Press. Hela boken (380 s) Ebok till nedladdning : 2012 :

Moment 4 - Landskap och miljö i Norden

Obligatorisk läsning

Environmental Archaeology. A guide to the theory and practice of methods, from sampling and recovery to post-excavation
Campbell Gill, Mofett Lisa, Straker Vanessa
2nd edition. English heritage (hela dokumentet, 12 s) : 2011 :
Obligatorisk

Miljöarkeologisk provtagning vid arkeologiska undersökningar.
Engelmark Roger, Gustafsson S, Linderholm Johan, Viklund Karin
MAL, Umeå universitet (tillhandahålls på MAL) : 1998 :
Obligatorisk
Läsanvisning: distribueras till studenter via Cambro (hela dokumentet, 12 s)

Grabowski Radoslaw
Identification and delineation of settlement space functionsin the south Scandinavian Iron Age: theoretical perspectives and practical approaches.
Journal of Archaeology and ancient History 12. Uppsala Universitet : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: hela artikeln, 50 s e-artikel till nedladdning

Roberts Neil.
The Holocene : an environmental history
3. ed. : Chichester : Wiley Blackwell : 2014 : 352 s. :
ISBN: 9781118712573
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: det finns flera äldre upplagor som också går att använda. hela boken, ca 250-300 s beroende på upplaga.

Viklund Karin
Miljöarkeologi
I boken: Spår från 10 000 år. Väåsterbottens läns hembygdsförbund : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 47-51, 5 s

Räf Erika
Kallerstad : en gård bland många andra
Linköping : Östergötlands länsmuseum : 2009 : 149 s. :
ISBN: 9789185908721
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Viklund, Karin 2009. Hållbart jordbruk vid Kallerstad. Hela artikeln, 14 s.

Widgren Mats
Reading the prehistoric landscape
Ingår i:
Ymer : tidskrift. Ahlmann Hans W:son, Andersson Gunnar, Helmfrid Staffan, Mannerfelt Carl M:son, Torbrand Dagny, Walldén Gösta, Wallén Axel
Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : 1881- :
Obligatorisk
Läsanvisning: s 69-86

Extra läsning (frivillig)

Branch Nick
Environmental archaeology : theoretical and practical approaches
London : Arnold : 2005 : 240 s. :
ISBN: 0-340-80871-3
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 240 s

Grabowski Radoslaw
Cereal husbandry and settlement: expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age.
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet : 2014 :
Läsanvisning: sid 1-69, 69 s Avhandling till nedladdning

Human osteology method statement
Museum of London :
Läsanvisning: dokument till nedladdning

O'Connor Terry
The archaeology of animal bones
Stroud : Sutton : 2000 : 206 s. :
ISBN: 0-7509-2251-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 1-176, 176 s

Environmental Archaeology [Elektronisk resurs]
Reitz Elizabeth J., Shackley Myra.
Boston, MA : Springer US : 2012. : XLIV, 516 p. 151 illus., 7 illus. in color. :
URL: Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781461433392
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: hela boken, 516 s2015-10-20

Kontaktinformation

Inst för idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-786 50 00

Webbsida

Kontaktperson:
Kursvägledaren för arkeologi

Tel: 090-786 6231

Kontaktformulär