Till umu.se

Kursplan

Teologi: grundkurs A1, 30.0 hp

Theology: Introductory Course A1, 30.0 Credits

Högskolepoäng: 30.0 hp
Kurskod: 1RE040
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Datum för fastställande: 2007-06-01
Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd
Reviderad: 2014-03-07
Giltig från: 2014-07-21
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Teologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen består av fyra moment som behandlar kristendomens rötter, judendom, islam, etiska frågeställningar, världsbilder och livshållningar samt religionspsykologiska perspektiv på individers religiösa erfarenheter och beteenden.  
 
Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Momentet ger en introduktion till det vetenskapliga studiet av den utomordentligt inflytelserika textsamling som kallas Bibeln. Texternas bakgrundshistoria, litterära, historiska och teologiska innehåll, samt verkningshistoria behandlas översiktligt. Vidare studeras det gamla Israels historia och den tidigaste kristendomens ursprung hos Jesus från Nasaret och fortsättning i den äldsta kyrkan. Som viktiga moment ingår frågor om teori och metod för texttolkning och historisk förståelse.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Momentet ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet ägnas åt religionernas varierande uttrycksformer i historia och nutid. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats liksom relationen mellan religion och politiska strävanden. Kursen problematiserar ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv

Moment 3: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Hur påverkar kön och genus etikens utformning? Vilken social och politisk roll har olika etiska teorier spelat? Perspektivet är både historiskt och samtida och aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.

Moment 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Momentet ger grundläggande kunskaper om religionspsykologisk forskning, teori och metod. Etablerade teorier inom forskningsfältet granskas och tillämpas vid analyser av religiositetens psykologiska förutsättningar och funktioner. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp (The Roots of Christianity, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten muntligt och skriftligt kunna:
•    beskriva de centrala delarna av den äldsta kristendomens historia i dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter
•    översiktligt redogöra för innehållet och de centrala tankegångarna i Gamla och Nya testamentets litteratur
•    redogöra för de vanligaste aktuella vetenskapliga metoderna och bedömningarna om Gamla och Nya testamentets litteratur
•    översiktligt redogöra för bibeltexternas inflytande på kulturella och samhällelliga företeelser

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    tillämpa olika metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt till texttolkning
•    visa prov på en grundläggande förmåga att kritiskt analysera och tolka bibliska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    kritiskt värdera olika tolkningar av texter
•    kritiskt värdera och argumentera för och emot olika bibelsyner och deras verkningar
•    visa insikter om Bibelns inflytande i världshistorien och samhället idag.

Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp (Judaism and Islam, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    visa kunskap om judendomens resp. islams historiska utveckling fram till idag
•    visa kunskap om de grundläggande dragen i judisk respektive muslimsk tro och praxis
•    visa förståelse för den mångfald av tolkningar och den varierande religiösa praxis som karaktäriserar judendom resp. islam i historia och nutid.
•    Uppvisa en grundläggande kunskap om hur tänkande och handlande inom de studerade religionerna påverkar synen på vad som utgör manligt och kvinnligt och hur sådana synsätt diskuteras, ifrågasätts och upprätthålls

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    tillämpa grundläggande religionsvetenskapliga begrepp och analysredskap för att förstå judendom och islam
•    visa förmåga att värdera den roll judisk resp. muslimsk tradition har spelat och spelar för olika politiska strävanden i historia och nutid
•    visa förmåga att antingen muntligt eller skriftligt redogöra för och kritiskt diskutera fakta, problem och problemlösning i relation till studiet av judendom och islam.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    visa insikt om betydelsen av kunskap om judisk resp. muslimsk tro och praxis för att förstå historiska, liksom samtida, skeenden och politiska strävanden.

Moment 3: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp (Ethics, Worldview and Practice, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
•    redogöra för och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik både historiskt och i nutiden
•    redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och sekulära moraliska traditioner

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska sakfrågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    visa insikt om den etiska reflektionens betydelse i samhällslivet.

Moment 4: Religionspsykologi, 7,5 hp (Psychology of Religion, 7,5 ECTS)
Kunskap och förståelse
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    beskriva de centrala frågeställningar som behandlas inom det religionspsykologiska forskningsfältet
•    beskriva etablerade religionspsykologiska teorier
•    redogöra för möjliga samband mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
•    beskriva centrala frågställningar inom religionspsykologisk genusforskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    kritiskt analysera religionspsykologiska teorier
•    tillämpa religionspsykologiska teorier vid analys av religiositetens förutsättningar och funktioner
•    problematisera sambanden mellan psykologiska variabler och religiösa beteenden/religiösa upplevelser
•    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar av individens religiositet
•    kritiskt analysera religionspsykologiska förklaringar till skillnader och likheter i mäns och kvinnors religiositet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
•    analysera den egna förförståelsen av sambanden mellan psykologiska variabler och religiositet
•    uppvisa ett sakligt och allsidigt förhållningssätt till religiösa beteenden och religiösa upplevelser.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och/eller gruppövningar. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattformen.   Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra sig litteratur på detta språk för att klara kursen.

Examination

Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter omfattande 1,5 hp samt tentamen 6 hp per varje moment.  Examinerade uppgifter bedöms med betygsgraderna Godkänd, Underkänd. Tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre fjärdedelar av de delar som bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd samt Godkänd på övriga delar.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad
prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att
hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma
betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå.

 

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 30

OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart

Moment 1 Kristendomens rötter

Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
Eriksson LarsOlov, Viberg Åke
Stockholm : Verbum : 2009 : 240 s. :
ISBN: 978-91-526-3077-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
Mitternacht Dieter, Runesson Anders
Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
ISBN: 978-91-526-4721-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller motsvarande.

Artiklar

Moment 2 Judendom och Islam

The Jewish annotated New Testament : New Revised Standard Version Bible translation
Levine Amy-Jill, Brettler Marc Zvi
Oxford : Oxford University Press : 2011. : xxviii, 637 s. :
ISBN: 9780195297706
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Judendomen : kultur, historia, tradition.
Groth Bente, Brogren Margareta
Stockholm : Natur och kultur, 2002 (Borås : 344, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-27-07389-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jesus och de första kristna : inledning till Nya testamentet
Mitternacht Dieter, Runesson Anders
Stockholm : Verbum : 2007 : 527 s. :
ISBN: 978-91-526-4721-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Islam : en religionsvetenskaplig introduktion
Olsson Susanne, Sorgenfrei Simon
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 351 s. :
ISBN: 9789147112043
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Islamologi : studiet av en religion
Otterbeck Jonas, Stenberg Leif
Stockholm : Carlsson : 2012 : 281 s. :
ISBN: 978-91-7331-494-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bernström Mohammed Knut
Koranens budskap : med kommentarer och noter
Stockholm : Proprius : 2002 : xii, [2],1166, [1] s. :
ISBN: 91-7118-899-1 : 112:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bibeln : Bibelkommissionens översättning : noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel
Stockholm : Verbum : 2004 : 1992 s. :
ISBN: 91-526-9921-8 (hårdbd, röd)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller motsvarande

Artiklar och kompendium

Moment 3 Etik, världsbild och livshållning

Som dig själv : en inledning i etik.
Andersen Svend, Månsson Per Lennart
Nora : Nya Doxa : 1997 : 239, [1]s. ; 23 cm :
ISBN: 91-578-0010-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Meilaender Gilbert
Bioethics : a primer for Christians
3rd ed. : Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co. : c2013. : 133 p. :
ISBN: 978-0-8028-6770-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk etik
Singer Peter, Josefsson Jonas
2., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Thales : 2002 : 333 s. :
ISBN: 91-7235-020-2 (inb.) : 257:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smith Christian
Moral, believing animals : human personhood and culture
New York : Oxford University Press : 2009. : vi, 164 p. :
ISBN: 978-0-19-973197-8 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Religion och etik. En Antologi
Institutionen för idé- och samhällsstudier : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Säljes av institutionen.

Artiklar

Moment 4 Religionspsykologi

Den religiösa människan, 3:e utgåvan
Geels Antoon, Wikström Owe
3. uppl. : Natur & Kultur : 2012 : 465 s. :
ISBN: 978-91-27-13268-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tremlin Todd
Minds and Gods
OUP USA : 2010 : 256s. :
ISBN: 978-0-19-973901-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: " The Cognitive Foundations of Religion "

Artiklar och kompendier (tillhandahålles av institutionen)

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.2015-10-20

Kontaktinformation

Idé- och samhällsstudier
Humanisthuset
901 87 Umeå

Tel: 090-7865000

Webbsida

Kontaktperson:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi

Tel: 090-786 70 63

Fax: 090-786 76 67

Kontaktformulär