Till umu.se

Kursplan

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15.0 hp

Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 3OM198
Ansvarig institution: Inst för omvårdnad
Datum för fastställande: 2010-05-24
Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning
Reviderad: 2015-05-19
Giltig från: 2015-08-31
Giltig till: Tillsvidare
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi, läkemedelsgenomgångar samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning, till barn och äldre belyses. Kursen innefattar sjukdomslära, omvårdnad och farmakoterapi med inriktning mot allergisjukdomar, astma, hudsjukdomar, infektionssjukdomar, inflammatoriska tillstånd och smärta, ögon- och öronsjukdomar, munhälsoproblem, mag- och tarmproblem, näringsbristtillstånd samt gynekologiska besvär och urininkontinens. Genus, ålderns och de fysiologiska förutsättningarnas betydelse för läkemedelsbehandling behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • förstå och kritiskt värdera läkemedelsbehandling inklusive läkemedelsupptag, verkningsmekanismer och eliminering ur människokroppen
  • genom en fördjupad förståelse identifiera de sjukdomstillstånd som förskrivningsrätten omfattar
Färdighet och förmåga
  • förstå och kunna informera om de läkemedel som används med restriktion under graviditet och amning
  • förskriva de läkemedel som förskrivningsrätten, enligt gällande regelsystem, omfattar samt dokumentera och värdera följsamhet till och effekter av behandlingen
  • förebygga, identifiera, åtgärda samt rapportera läkemedelsbiverkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera förutsättningar för läkemedelsbehandling utifrån ålder, fysiologiska förutsättningar och genus samt andra socioekonomiska aspekter
  • kritiskt värdera potentiellt negativa effekter av polyfarmaci
  • identifiera och kritiskt värdera litteratur kring behandling inom distriktssköterskans ansvarsområde samt uttala sig om evidensläget för behandlingen

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. De olika arbetsformerna anpassas efter de förväntade studieresultaten. Seminarier liksom gruppövningar är obligatoriska. Kursen är delvis nätburen, vilket innebär att studenten ska ha tillgång till dator med webb-kamera, headset och bredbandsuppkoppling eller till ett lärcentrum där motsvarande teknik kan nyttjas. Tre samlingar om 1-4 dagar per gång kommer att anordnas på kursorten.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras via individuella tentamina (VG-U), casebaserat seminarium (G-U) i grupp samt gruppexamination (G-U) av litteratursammanställning inom ämnesområdet.

För helkursbetyget godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget väl godkänd krävs därtill betyget VG på individuella tentamina.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 36

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Näringslära för högskolan
Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
ISBN: 9789147105205
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Apoteket AB
Läkemedelsboken
Senaste upplaga : Apoteket AB :
Obligatorisk

Borg Yvonne
Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer
5. utg. : Stockholm : Apotekarsocieteten : 2012 : 124 s. :
ISBN: 978-91-979452-4-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Farmakologi
Lindström Erik, Norlén Per
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 443 s. :
ISBN: 9789147114221
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

FASS
FASS Läkemedel i Sverige : Senaste utgåvan
Stockholm: LINFO :
Obligatorisk

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pediatrisk omvårdnad
Hallström Inger, Lindberg Tor
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2009 : 356 s. :
ISBN: 978-91-47-09327-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindholm Christina
Sår
3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 : 288 s. :
ISBN: 978-91-44-05442-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Farmakologi och läkemedelsanvändning
Nordeng Hedvig, Spigset Olav
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2014 : 449 s. :
ISBN: 9789144090856
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2 001:16) : Om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2 006:23)
Socialstyrelsen :
Obligatorisk

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Akuta hudsjukdomar
Zachariae Claus, Gniadecki Robert, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Emtestam Lennart
2., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 202 s. :
ISBN: 978-91-47-11398-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.2015-10-20

Kontaktinformation

Inst för omvårdnad

Webbsida

Kontaktperson:
Gunnel Eriksson

Tel: 090-786 9292

Kontaktformulär