......

 
Till umu.se

Kursplan

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15.0 hp

Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses, 15.0 Credits

Högskolepoäng: 15.0 hp
Kurskod: 3OM198
Ansvarig institution: Inst för omvårdnad
Datum för fastställande: 2010-05-24
Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning
Reviderad: 2014-06-10
Giltig från: 2014-09-01
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd , G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi, läkemedelsgenomgångar samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning, till barn och äldre belyses. Kursen innefattar sjukdomslära, omvårdnad och farmakoterapi med inriktning mot allergisjukdomar, astma, hudsjukdomar, infektionssjukdomar, inflammatoriska tillstånd och smärta, ögon- och öronsjukdomar, munhälsoproblem, mag- och tarmproblem, näringsbristtillstånd samt gynekologiska besvär och urininkontinens. Genus, ålderns och de fysiologiska förutsättningars betydelse för läkemedelsbehandling behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

  • förstå och kritiskt värdera läkemedelsbehandling inklusive läkemedelsupptag, verkningsmekanismer och eliminering ur människokroppen.
  • genom en fördjupad förståelse identifiera de sjukdomstillstånd som förskrivningsrätten omfattar.
  • värdera förutsättningar för läkemedelsbehandling utifrån ålder, fysiologiska förutsättningar och genus.
  • förstå och kunna informera om de läkemedel som används med restriktion under graviditet och amning.
  • identifiera och kritiskt värdera litteratur kring behandling inom distriktssköterskans ansvarsområde samt uttala sig om evidensläget för behandlingen.
  • förskriva de läkemedel som förskrivningsrätten, enligt gällande regelsystem, omfattar samt dokumentera och utvärdera effekter av behandlingen
  • förebygga, identifiera, åtgärda, samt rapportera läkemedelsbiverkningar samt kritiskt värdera potentiellt negativa effekter av polyfarmaci.

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Eng A/5 och Sv för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undantag från språkkravet kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. De olika arbetsformerna anpassas efter de förväntade studieresultaten. Seminarier liksom gruppövningar är obligatoriska. Kursen är delvis nätburen, vilket innebär att studenten skall ha tillgång till dator med webbkamera, headset och bredbandsuppkoppling eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Tre samlingar om 1- 4 dagar per gång kommer att anordnas på kursorten.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. Kursen examineras individuellt i form av tentamen samt med casebaserat seminarium i grupp om 3-4 studenter samt en litteratursammanställning inom ämnesområdet. Obligatoriska moment utgörs av skriftliga uppgifter och deltagande i seminarier. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 37

Kurslitteratur

Har det kommit ut en senare upplaga, är det den som gäller. Undvik av denna anledning att införskaffa litteratur långt i förväg, eftersom upplagan kan komma att ändras till dess att kursen ges.

Näringslära för högskolan
Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
ISBN: 9789147105205
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Apoteket AB
Läkemedelsboken
Senaste upplaga : Apoteket AB :
Obligatorisk

Borg Yvonne
Receptföreskrifter : tolkningar och kommentarer
5. utg. : Stockholm : Apotekarsocieteten : 2012 : 124 s. :
ISBN: 978-91-979452-4-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Farmakologi
Lindström Erik, Norlén Per
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 443 s. :
ISBN: 9789147114221
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

FASS
FASS Läkemedel i Sverige : Senaste utgåvan
Stockholm: LINFO :
Obligatorisk

Raadu Gunnel
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.
45. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 872 s. :
ISBN: 9789147111619
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Pediatrisk omvårdnad
Hallström Inger, Lindberg Tor
1. uppl. : Stockholm : Liber : cop. 2009 : 356 s. :
ISBN: 978-91-47-09327-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lindholm Christina
Sår
3. uppl. : Studentlitteratur AB : 2012 : 288 s. :
ISBN: 978-91-44-05442-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Farmakologi och läkemedelsanvändning
Nordeng Hedvig, Spigset Olav
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : cop. 2014 : 449 s. :
ISBN: 9789144090856
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2 001:16) : Om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2 006:23)
Socialstyrelsen :
Obligatorisk

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning & klinisk verksamhet
Bahtsevani Christel, Stoltz Peter, Willman Ania
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-05644-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Akuta hudsjukdomar
Gniadecki Robert, Zachariae Claus, Bolinder-Palmér Inger, Olsson Kristina, Emtestam Lennart
2., rev. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 202 s. :
ISBN: 978-91-47-11398-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Inst för omvårdnad

Webbsida

Kontaktperson:
Inga Greta Nilsson

Tel: 090-786 9167

Kontaktformulär