Till umu.se

Kursplan

Grundläggande linjär algebra, 7.5 hp

Basic Linear Algebra, 7.5 Credits

Högskolepoäng: 7.5 hp
Kurskod: 5MA017
Ansvarig institution: Matematik och Matematisk statistik
Datum för fastställande: 2008-05-27
Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Reviderad: 2013-04-18
Giltig från: 2013-09-02
Nivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning:
Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsgrader:

För denna kurs ges betygen 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Innehåll

Kursen behandlar följande områden: Linjära ekvationssystem och Gausselimination; Matriser: definitioner, transponering och inversberäkning; Vektorer: algebraiska och geometriska metoder, linjärkombinationer, bas, koordinatsystem, koordinater och basbyte; Skalärprodukt: räkneregler, samband med ortonormerade baser och ortogonala matriser; Vektorprodukt: definition och räkneregler; Area och volymsberäkning; Determinant: definition och räkneregler; Räta linjens och planets ekvationer; Linjära avbildningar och samband med matriser; Egenvärdesproblem för linjära avbildningar; Tillämpningar på diagonalisering av matriser, klassificering av andragradskurvor samt beräkning av potenser av matriser.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förstå och tillämpa de begrepp, satser och metoder som tas upp i kursen, visat genom förmåga att använda dem vid problemlösning och i motiveringar
- lösa problem, både rent matematiska och tillämpningsanknutna, inom de områden som kursen behandlar
- skriftligt redogöra för lösningar av problem
- genomföra matematiska kalkyler för hand med god säkerhet
- tolka räkningar och resultat inom linjär algebra i geometriska termer samt, omvänt, att kunna formulera och lösa geometriska problem med hjälp av linjär algebra

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. Dessa kan kombineras med andra examinationsformer, exempelvis skriftlig och muntlig redovisning av grupparbeten. På en skriftlig tentamen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Vid övriga former av examination ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos styrelsen för Institutionen för matematik och matematisk statistik begära att annan lärare utses att bestämma betyg Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 35

Howard Anton , Chris Rorres
Elementary linear algebra : with supplemental applications
10. ed., International student version : Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2011 : 777 s. :
ISBN: 978-0-470-56157-7 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album


  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Matematik och matematisk statistik
MIT-huset
901 87 Umeå

Webbsida

Kontaktperson:
Lars-Daniel Öhman

Tel: 090-786 5936

Fax: 090-786 5222

Kontaktformulär