Utbildningsplan:

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Architecture and Urban Design
Denna utbildningsplan gäller: HT20 och tillsvidare
Programkod: TAASM
Högskolepoäng: 120
Diarienummer: FS 3.1.3-1098-16
Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-06-28
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-12

Behörighetskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i huvudområdet arkitektur samt arbetsprover/portfolio. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en konstnärlig masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor (se Umeå universitets hemsida). Konstnärlig masterexamen översätts till Degree of Master of Fine Arts. Examen utfärdas i huvudområdet arkitektur (Architecture) med inriktning arkitektur och stadsbyggnad (Architecture and urban design).

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Utbildningen är på avancerad nivå. Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

  • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
  • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten

  • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
  • visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten

  • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om konstens roll i samhället, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Examinationsformer

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Betyg

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen.

Tillgodoräknande

En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Ett beviljat tillgodoräknande innebär att studenten inte behöver läsa den eller de delar av utbildningen som beslutet omfattar. Information om tillgodoräknande hittas på Umeå universitets hemsida.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/examen/tillgodoraknanden/

Allmänt

Programmets tre första terminer har alla samma uppläggning; en synteskurs som går parallellt med två seminariekurser. Sista terminen genomför studenten ett självständigt arbete. Alla dessa kurser är obligatoriska kurser på programmet. Studenten kan välja att genomföra synteskurserna i en av flera studios.

Seminariekurs 1a-3a  introducerar och fördjupar teoretiska begrepp, metoder och processer, dvs kursen har ett primärt fokus på de nationella målen mot kunskap och förståelse. Under Synteskurs 1-3 ska studenten i studioform omsätta teori till konstnärlig praktik, dvs studenten ska utveckla sin färdighet och förmåga som de beskrivs i de nationella målen. Under Seminariekurs 1b-3b ska studenten individuellt reflektera och diskutera kring den konstnärliga praktiken som försiggår i motsvarande Synteskurs, dvs studenten ska visa på den värderingsförmåga och förhållningssätt som de nationella målen beskriver. 

All undervisning sker på engelska.

Obligatoriska kurser:
Obligatoriska kurser är de kurser som alla studenter inom programmet normalt läser. En student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på alla obligatoriska kurser under förutsättning att behörighetskraven för aktuell kurs är uppfyllda. Behörighetskrav anges i respektive kursplan.

5AR420: Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering, 20 hp
5AR423: Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning, 20 hp
5AR525: Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete, 20 hp
5AR421: Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan, 5 hp
5AR424: Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, fördjupning, 5 hp
5AR526: Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete, 5 hp

5AR422: Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia, 5 hp
5AR425: Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen, 5 hp
5AR527: Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete, 5 hp
5AR522: Examensarbete, konstnärlig masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad,  30 hp.

Programöversikt:

             Höst                                                Vår

År 1 Synteskurs 1, 20 hp* Synteskurs 2, 20 hp*
Seminariekurs 1a, 5 hp** Seminariekurs 2a, 5 hp**
Seminariekurs 1b, 5 hp*** Seminariekurs 2b, 5 hp***

 

År 2 Synteskurs 3, 20 hp* Examensarbete, 30 hp****
Seminariekurs 3a, 5 hp**
Seminariekurs 3b, 5 hp***


* Kurser med särskilt fokus på färdighetsmål
** Kurser med särskilt fokus på kunskapsmål
*** Kurser med särskilt fokus på värderingsmål
**** Självständigt arbete

Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet inom masterprogrammet i arkitektur och statsbyggnad avslutar utbildningen, och får påbörjas när förkunskapskraven i kursplanen är uppfyllda. I examensarbetet som omfattar 30 högskolepoäng skall den studerande tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, muntligen och i en skriftlig rapport/uppsats redovisa resultatet av arbetet. Arbetet ska innehålla någon form av ämnesmässig fördjupning inom området arkitektur.

Rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar en vetenskaplig rapport. Rapporten ska skrivas på engelska.

Anstånd med studiestart

Information om anstånd med studiestart finns på Umeå universitets hemsida.

Studieuppehåll

Information om studieuppehåll finns på Umeå universitets hemsida.

Studieavbrott

Information om studieavbrott finns på Umeå universitets hemsida.

Övrigt

För tillträde till synteskurs 2 ska synteskurs 1 och seminariekurs 1a vara godkända. För tillträde till synteskurs 3 ska synteskurs 2 och seminariekurs 2a vara godkända. För tillträde till examensarbete ska samtliga kurser på år 1 vara godkänt och synteskurs 3 samt seminariekurs 3a-b vara genomgångna.