Hoppa direkt till innehållet
printicon

Therese Bjärstig

 

Researcher at Department of Political Science


Keywords: environment; forestry; political studies; social science

Therese's departmental web page

 

Pågående projekt

Samverkan i fjällen

Utvärderingar av det nationella miljömålet En storslagen fjällmiljö visar att vi har långt kvar till långsiktigt och hållbart nyttjande av fjällens ekosystem, och lägger ansvaret på en lång rad olika samhällsaktörer att samverka bättre, inte minst på lokal nivå. Mot bakgrund av detta ska vi studera var, när, hur och varför behovet av lokal samverkan uppstår, samt vilka effekter ett ökat lokalt deltagande får. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka om lokalt deltagande bidrar till hållbar utveckling i fjällen, och i så fall hur? Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår 2013-2016.

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

Syftet med projektet är att använda Vilhelmina kommun som pilotstudie för en kunskapsbaserad och inkluderande planeringsprocess utifrån ett landskapsperspektiv. Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resultera i ett plandokument för Vilhelmina kommun samt identifiera vilka hinder och möjligheter en process av detta slag möter. Förhoppningsvis ska detta kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora naturtillgångar. Projektet är ett samarbete som pågår 2016-2017 mellan Vilhelmina kommun, Umeå universitet och SLU, som finansieras av Naturvårdsverket.

Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling

Skogens sociala värden har hittills i huvudsak kopplats till tätortsnära skogar och rekreation i urbana områden, men hur ser det ut i mer rurala områden där markanvändning och nyttjande av skog är en grundläggande förutsättning för utveckling? Inom ramen för detta projekt studeras hur privata enskilda skogsägare uppfattar att ett socialt anpassat skogsbruk har möjlighet att generera "nya" varor och tjänster, samt vilken behov och möjlighet till dialog och samarbete det finns rörande detta ur ett skogsägarperspektiv.