Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Demografi & Turism

Här hittar du en rad olika ämnesområden med affilierade forskare som på olika sätt ägnar sig åt forskning om demografi och turism i Arktisområdet.

Åldrande befolkning

Christine Brulin

Christine Brulin är anknuten som professor emerita till Institutionen för omvårdnad.

Hon har forskat bland annat om mental hälsa kopplat till åldrande.

Sören Edvinsson

Sören Edvinsson är anknuten som professor emeritus till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ).

Min forskning är huvudsakligen fokuserad på olika aspekter av hälsa och dödlighet under historien, särskilt när det kommer till social ojämlikhet i hälsa med fokus på norra Sverige.

Ulf Isaksson

Jag är docent och universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad. Jag undervisar på såväl grund- som avancerad nivå, framförallt inom [...]

metodkunskap och då speciellt kvantitativ metod och statistik, men även inom äldrevård, speciellt då omvårdnad av personer med demenssjukdom samt beteendeförändringar, s.k. BPSD. Jag handleder även uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå. Min forskning har ett huvudsakligt intresse mot äldre samt mot e-Hälsa. Min forskning inriktar sig främst mot äldre, egenvård samt eHälsa där jag har ett glesbygdsperspektiv. Har även en inriktning mot psykometri där jag för tillfället handleder en master-student inom HALDI-projektet. 

Nina Lindelöf

Nina Lindelöf är universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, vid enheterna Fysioterapi respektive Geriatrik.

Hon forskar främst på åldringsvården och effekter av träning/fysioterapi hos äldre.

Gunnar Malmberg

Gunnar Malmberg är professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR.

Min forskning handlar om befolkningsförändringar på nationell och regional nivå, med fokus på migration och befolkningens åldrande. Jag leder två större forskningsprojekt som rör befolkningens åldrande.

Ingeborg Nilsson

Den forskning vi bedriver syftar till att mäta, förstå och förklara aktivitetsengagemang, det vill säga vad människor gör, i senare delen av livsloppet.

Därtill bedriver vi forskning för att utveckla effektiva aktivitetsbaserade insatser för att stödja ett gott åldrande. Forskningen fokuserar till stor del på den åldrande befolkningen i norra Sverige där många människor åldras i glesbygd med stora geografiska avstånd, där samhällelig service inte finns tillgänglig som i städer och där andelen äldre personer ofta är högre än i andra delar av Sverige. De insatser vi utvecklar behöver därför passa dessa specifika förutsättningar varför slutanvändare ofta inkluderas i forskningsprocessen och att digital teknik kan används som medel.

Anna Nordström

Anna Nordström är Adjungerad professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för hållbar hälsa.

Hon arbetar bland annat med att utveckla en kylande mössa för att påskynda läkningen av hjärnskador.

Mona Olofsson

Mona Olofsson är anknuten som biomedicinsk analytiker till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin.

Hon forskar främst på kardiovaskulära besvär och hjärtinfarkter.

Annika Toots

Annika Toots är anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi.

Hon forskar främst på besvär vid ålderdom, exempelvis gångfart.

Olle Westerlund

Olle Westerlund är senior professor vid Handelshögskolan, enheten för Nationalekonomi. Han säger följande om sin forskning:

Min forskning avser främst regionala befolkningsförändringar och investeringar i humankapital i Sverige. Studier av regionala befolkningsförändringar omfattar drivkrafter till regionala omflyttningar och ekonomiska konsekvenser av individers lokaliseringsval på individuell och regional nivå, exempelvis konsekvenser av regionala flyttningar för skillnader mellan perifera och urbana regioner när det gäller utbildningsnivå och inkomster.  Forskningen om investeringar i humankapital (utöver arbetsmarknadsrelaterade flyttningar) handlar mest om investeringar i livslångt lärande  och ekonomiska effekter av vuxenutbildning.

Fritid

Håkan Appelblad

Håkan Appelblad är universitetslektor vid Institutionen för geografi.

Han har bland annat studerat sportfiske, löpning vid Vindelälven och skapandet av bilden av det "nordliga".

Cenk Demiroglu

Cenk är forskare specialiserad i klimatförändringar och destinationer för skidturism. 

I hans forskning fokuserar han särskilt på påverkan av klimatförändringar på höga latituder, och högaltitudsdomäner för skidåkning och de associerade anpassningsbehoven samt deras potentiella återkopplingseffekter.

Marco Eimermann

Marco är en del av en forskningsgrupp (i kulturgeografi) som fokuserar på framtiden för små byar i gles- och landsbygd, vilket inkluderar norra Sverige.

Han är medredaktör för en kommande bok som analyserar vem som bor i, arbetar i och besöker nordliga glest befolkade områden så som Norrbotten och Västerbotten i Sverige. I ett av bokens kapitel tittar han på interkulturell kommunikation mellan holländska, tyska och brittiska livstilsmigranter och lokal svensk befolkning. I ett annat kapitel studerar han demografi och socioekonomiska förändringar i små byar med ursprung i Norrlands nybyggarhistoria och hur detta relaterar till växande respektive minskande intressen i gruvdrift, sågverksindustri, skogsbruk och turism. Hans forskning är baserad på etnografiska intervjustudier som fokuserar på individuell mening, platskoppling och motivationer i biografiska narrativ.

Roger Marjavaara

Rogers forskningstyngdpunkt ligger på turism och mobilitetsstudier och speciellt med fokus på fritidshusturism och migration. 

Andra forskningsintressen är flygtransporter, turism och shopping, charterturism och effekten av artificiellt reproducerade miljöer.

Det arktiska perspektivet ligger i studier av konsekvenserna av ”arktifieringen” av norra Sverige när det gäller marknadsföring bland turismföretag. 

Dieter Müller

Dieter är professor i kulturgeografi och forskar om turism. Vid sidan om forskning om fritidsboende ägnar han sig om forskning om turism i nordliga områden.

Han har lett flera större forskningsprojekt om turism och regional utveckling i Norr som har lett till flera böcker, bokkapitel och artiklar i ämnet. Dessa handlar om destinationsutveckling, naturturism och regional utveckling i Norra Sverige. I synnerhet samspelet mellan turism och andra aktiviteter har varit av särskilt intresse. Dieter har också arbetat omfattande på samisk turism. Idag är han inte minst intresserad av Arktifieringen av turism i Norra Europa, dvs faktumet att turism i området alltmer marknadsförs som arktiskt, och dess konsekvenser för samhällen i Norr. Dieter är engagerad i Internationella polarturismforskningsnätverket (IPTRN) och han är också styrelseordförande för Arcum.

Migration

Doris Carson

Doris A. Carson är forskare vid institutionen för geografi. Hon är intresserad i den socio-ekonomiska framtiden för små landsbygdsbyar och samhällen gles befolkade periferier […]

vilket inkluderar de som vanligtvis åtfinns i inlandet i norra Sverige, samt i ”the outback” i norra Australien. Hennes forskning fokuserar primärt på tre breda vinklar: 1) processerna som hindrar eller främjar en övergrån från ”extraherande” till ”attraherande” industries (särskilt turism); 2) rollen av rörlig och temporär befolkning i att stimulera ny utveckling och innovation; och 3) samspelet mellan urbansering, mobilitet och socioekonomisk förändring i glest befolkade områden. Det senare är primärt fokuserat på genomslaget som växande städer i norr har haft på utvecklingsmöjligheter i deras mer glest befolkade närområden. Frågor runt urbanisering och klyftor stad/land har blivit mer och mer framtonade i Arktis. Pågående komparativa studier i andra resurs-periferier, mestadels i norra Australien, kommer hjälpa att identifiera om det finns särskilda ”arktiska” dimensioner i sådana förändrande förhållanden.

Marco Eimermann

Marco är en del av en forskningsgrupp (i kulturgeografi) som fokuserar på framtiden för små byar i gles- och landsbygd, vilket inkluderar norra Sverige.

Han är medredaktör för en kommande bok som analyserar vem som bor i, arbetar i och besöker nordliga glest befolkade områden så som Norrbotten och Västerbotten i Sverige. I ett av bokens kapitel tittar han på interkulturell kommunikation mellan holländska, tyska och brittiska livstilsmigranter och lokal svensk befolkning. I ett annat kapitel studerar han demografi och socioekonomiska förändringar i små byar med ursprung i Norrlands nybyggarhistoria och hur detta relaterar till växande respektive minskande intressen i gruvdrift, sågverksindustri, skogsbruk och turism. Hans forskning är baserad på etnografiska intervjustudier som fokuserar på individuell mening, platskoppling och motivationer i biografiska narrativ.

Madeleine Eriksson

Madeleine är universitetslektor vid institutionen för geografi och forskar på nordliga periferier.

Min forskning har utvecklats kring två olika men relaterade områden: representation av det lantliga och det urbana med fokus på de nordliga periferierna och urban återuppbyggnad, och disciplinerandet av arbetsmigranter i den svenska bärindustrin. Ett viktigt element i min forskning är studiet av representation av ”den andre” i relation till diskurser om globalisering, nya former av mobilitet och olika sociala kategorier så som genus, etnicitet och klass. Jag understryker också att det är olämpligt att separera ekonomiska processer från politiska, sociala, historiska och geografiska kontexter som ger dem mening och som kan bidra till, eller motstå, geografier av ojämn utveckling.

Gunnar Malmberg

Gunnar Malmberg är professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR.

Min forskning handlar om befolkningsförändringar på nationell och regional nivå, med fokus på migration och befolkningens åldrande. Jag leder två större forskningsprojekt som rör befolkningens åldrande.

Roger Marjavaara

Rogers forskningstyngdpunkt ligger på turism och mobilitetsstudier och speciellt med fokus på fritidshusturism och migration. 

Andra forskningsintressen är flygtransporter, turism och shopping, charterturism och effekten av artificiellt reproducerade miljöer.

Det arktiska perspektivet ligger i studier av konsekvenserna av ”arktifieringen” av norra Sverige när det gäller marknadsföring bland turismföretag. 

Befolkingshistoria

Sören Edvinsson

Sören Edvinsson är anknuten som professor emeritus till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ).

Min forskning är huvudsakligen fokuserad på olika aspekter av hälsa och dödlighet under historien, särskilt när det kommer till social ojämlikhet i hälsa med fokus på norra Sverige.

Johan Junkka

Johan forskar om relationen mellan historiska demografiska förändringar och socialt kapital vid Enheten för demografi och åldrandeforskning.

I sin avhandling studerade han hur engagemang i folkrörelsen i norra Sverige var relaterat till fallande födelsetal mellan 1850 och 1950. För närvarande arbetar Johan i olika interdisciplinära projekt, baserade på befolkningsdata från norra Sverige, kring historiska perspektiv på socialt kapital och hälsa, spädbarnsdödlighet och extrema temperaturer, och sociala ojämlikheter i mental ohälsa. 

Erling Häggström Lundevaller

Jag är en statistiker som på enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) och statistiska institutionen och är också affilierad till Stockholms universitets demografiska enhet, SUDA. 

Mina forskningsintressen berör främst olika demografiska frågeställningar. Ett av dessa är klimatets inverkan på dödligheten med speciell hänsyn tagen till skillnader mellan olika grupper tex den mellan samer och övriga befolkning.
En annan forskningsinriktning är vilken effekt funktionsnedsättningar hade på individernas livsbanor både i historisk och modern tid och hur andra faktorer som kön och social grupp påverkar effekten.

Ytterligare en inriktning är genetikens inverkan på demografiska processer där jag tex studerat blodgruppern Rh- och inavelns effekter.

Som statistiska verktyg använder jag bland annat metoder som möjliggör analys ur ett system perspektiv som mikrosimulering och sekvensanalys. Dessa metoder kan ofta belysa problem på ett mer verklighetsnära sätt. I min forskning använder jag både historiska data från kyrkböcker och moderna data från register som belyser livsförhållanden och hälsa. Sveriges unika historiska data kan ge en inblick i hur livet var förr i tiden. 

Gunnar Malmberg

Gunnar Malmberg är professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR.

Min forskning handlar om befolkningsförändringar på nationell och regional nivå, med fokus på migration och befolkningens åldrande. Jag leder två större forskningsprojekt som rör befolkningens åldrande.

Maria Wisselgren

Maria Wisselgren är Utredare vid Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ).

Hon har bland annat forskat på nordliga populationer, där hon också är involverad i ett forskningsprojekt om förlossningsvårdens institutionalisering i Sverige, med särskilt fokus på Sápmi, under 1900-talets första hälft.

Bosättningar

Doris Carson

Doris A. Carson är forskare vid institutionen för geografi. Hon är intresserad i den socio-ekonomiska framtiden för små landsbygdsbyar och samhällen gles befolkade periferier […]

vilket inkluderar de som vanligtvis åtfinns i inlandet i norra Sverige, samt i ”the outback” i norra Australien. Hennes forskning fokuserar primärt på tre breda vinklar: 1) processerna som hindrar eller främjar en övergrån från ”extraherande” till ”attraherande” industries (särskilt turism); 2) rollen av rörlig och temporär befolkning i att stimulera ny utveckling och innovation; och 3) samspelet mellan urbansering, mobilitet och socioekonomisk förändring i glest befolkade områden. Det senare är primärt fokuserat på genomslaget som växande städer i norr har haft på utvecklingsmöjligheter i deras mer glest befolkade närområden. Frågor runt urbanisering och klyftor stad/land har blivit mer och mer framtonade i Arktis. Pågående komparativa studier i andra resurs-periferier, mestadels i norra Australien, kommer hjälpa att identifiera om det finns särskilda ”arktiska” dimensioner i sådana förändrande förhållanden.

Marco Eimermann

Marco är en del av en forskningsgrupp (i kulturgeografi) som fokuserar på framtiden för små byar i gles- och landsbygd, vilket inkluderar norra Sverige.

Han är medredaktör för en kommande bok som analyserar vem som bor i, arbetar i och besöker nordliga glest befolkade områden så som Norrbotten och Västerbotten i Sverige. I ett av bokens kapitel tittar han på interkulturell kommunikation mellan holländska, tyska och brittiska livstilsmigranter och lokal svensk befolkning. I ett annat kapitel studerar han demografi och socioekonomiska förändringar i små byar med ursprung i Norrlands nybyggarhistoria och hur detta relaterar till växande respektive minskande intressen i gruvdrift, sågverksindustri, skogsbruk och turism. Hans forskning är baserad på etnografiska intervjustudier som fokuserar på individuell mening, platskoppling och motivationer i biografiska narrativ.

Turism

Håkan Appelblad

Håkan Appelblad är universitetslektor vid Institutionen för geografi.

Han har bland annat studerat sportfiske, löpning vid Vindelälven och skapandet av bilden av det "nordliga".

Cenk Demiroglu

Cenk är forskare specialiserad i klimatförändringar och destinationer för skidturism. 

I hans forskning fokuserar han särskilt på påverkan av klimatförändringar på höga latituder, och högaltitudsdomäner för skidåkning och de associerade anpassningsbehoven samt deras potentiella återkopplingseffekter.

Jing Helmersson

Jing Helmersson (PhDs) har nyligen just avslutat sin 2: a doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, om [...]

matematisk modellering av klimatförändringar, Dengue Feber och myggor.

Hon var tidigare professor i fysik från California State University Long Beach och har publicerat 74 vetenskapliga artiklar inom både fysik och folkhälsa (11). Hennes 24 års fysikforskning består av kvantoptik, atomfysik och kondenserad materiefysik.
Hennes forskningsintressen innefattar matematisk modellering av infektionssjukdomar och epidemiologi, systemdynamik modellering av komplexa hälsoproblem, ursprungsbefolkningar välbefinnande, arktisk forskning och framgångsrikt liv. Specifikt inkluderar hennes nuvarande och framtida plan inom forskning
1) modellering av klimatförändringar och infektionssjukdomar som Zika och myggsvektorer,

2) välbefinnande av ursprungsbefolkningar i arktiska regioner,

3) främja framgångsrikt levande genom att förbättra kapaciteten och nå potentialer baserade på salutogenes och se med en holistisk syn på att människan har kropp, sinne och ande.

Roger Marjavaara

Rogers forskningstyngdpunkt ligger på turism och mobilitetsstudier och speciellt med fokus på fritidshusturism och migration. 

Andra forskningsintressen är flygtransporter, turism och shopping, charterturism och effekten av artificiellt reproducerade miljöer.

Det arktiska perspektivet ligger i studier av konsekvenserna av ”arktifieringen” av norra Sverige när det gäller marknadsföring bland turismföretag. 

Dieter Müller

Dieter är professor i kulturgeografi och forskar om turism. Vid sidan om forskning om fritidsboende ägnar han sig om forskning om turism i nordliga områden.

Han har lett flera större forskningsprojekt om turism och regional utveckling i Norr som har lett till flera böcker, bokkapitel och artiklar i ämnet. Dessa handlar om destinationsutveckling, naturturism och regional utveckling i Norra Sverige. I synnerhet samspelet mellan turism och andra aktiviteter har varit av särskilt intresse. Dieter har också arbetat omfattande på samisk turism. Idag är han inte minst intresserad av Arktifieringen av turism i Norra Europa, dvs faktumet att turism i området alltmer marknadsförs som arktiskt, och dess konsekvenser för samhällen i Norr. Dieter är engagerad i Internationella polarturismforskningsnätverket (IPTRN) och han är också styrelseordförande för Arcum.

Örjan Pettersson

Örjan Pettersson är Universitetslektor vid Institutionen för geografi.

Han forskar bland annat om turism, landsbygdsfrågor, skogsbruk och markanvändning.

Anna Zachrisson

Anna forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Hon fokuserar på konfliktsituationer där olika näringar och aktörer har motstående intressen, och hur dessa kan hanteras på olika administrativa nivåer med hjälp av olika styrningsformer för att bidra till en hållbar utveckling. Styrning handlar om t ex planering, samförvaltning och deltagande. Tematiskt omfattar hennes forskning gruvbrytning, vindkraft, turism, naturvård och ekologisk restaurering samt i viss mån jordbruk och jakt. Anna arbetar framför allt i tvär- och transdisciplinära forskningsprojekt där forskare från olika discipliner samarbetar nära med olika aktörer.

Jasmine Zhang

Jag är en projektassistent som är intresserad av det dialektiska förhållandet mellan natur och kultur inom kontexten av turism. 

Frågor runt detta kan vara t.ex. urfolksturism, turism i periferier eller glest befolkade områden, frågor förhållandet mellan bevarande av natur och utveckling, och representationer genom turismen.