Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Externt affilierade forskare

Arcum erbjuder forskare utanför Umeå Universitet en möjlighet att vara en del av Arcums nätverk, som externt affilierade forskare. Flera av dessa har sedan tidigare varit en del av Umeå Universitet men jobbar nu på andra platser, medan andra är kopplade till Arcum genom sitt arktiska intresse.

Affilierade vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Tapio Alakörkkö

Tapio Alakörkkö är tidigare prefekt för Umeå Institute of Design, tidigare föreståndare för Sliperiet, tidigare Fakultetsdirektör vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU, och jobbar numera som regional strateg på SLU.

Tim Horstkotte

Tidigare doktorand på Umeå Universitet. Postdoc som forskar om socio-ekologiska system och mångbruk i boreala och arktiska landskap. Särskilt fokus på renskötseln i Fennoskandien och dess interaktioner med andra markanvändare.

Profil på SLU.se.

Eveline Krab

Jag är en jordmånsekolog som är intresserad av att förstå hur miljöförändringar påverkar jordmånsorganismer och jordmånsprocesser i kalla ekosystem. Jag studerar i vilken utsträckning dessa förändringar påverkar interaktioner mellan fauna, mikrober och växter, och om förändrad interaktion mellan dessa organismers påverkar kol- och kvävecykel. Mina nuvarande projekt är situerade i arktiska och boreala ekosystem.

Profilsida på SLU.se.

Per Sandström

Per Sandström (Postdoktor) är vildmarksbiolog/ekolog på landskapsnivå. Han arbetar som senior forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där han leder och deltar i flera projekt som rör markanvändningsfrågor, oftast i relation till renskötsel. Hans forskning täcker mångsidiga och ofta multidisciplinära tillvägagångssätt, för att inkludera både vetenskapliga- och urfolks/lokala kunskapssystem.

Profilsida på SLU.se.

Erin S McCallum

Postdoktor vid SLU. Jag är en beteendeekolog och ekotoxikolog intresserad av att förstå grunderna och konsekvenserna av antropogeniska stressfaktorer i akvatisk vildmark. Jag arbetar både i labb och i fält, där jag strävar efter att förstå hur stressfaktorer, särskilt föroreningar, påverkar djur över flera olika nivåer av biologisk organisation.

Personlig hemsida.

Sylvain Monteux

Min forskning fokuserar på experimentella tillvägagångssätt för att undersöka mekanismer som reglerar koldioxidutsläpp från tundran, i en varmare värld. Efter min avhandling i Abisko med Ellen Dorrepaal om växt- och jordmånsmikrober i permafrostsystem, så har min arktiska forskning tagit plats vid både SLU Uppsala, och i Abisko, med projektet Living soils in a future Arctic som leds av Eva Krab, och Abisko LTER experimentet.

Profil på SLU.se.

Camilla Widmark

Camilla är forskare vid SLU. Hennes forskningsintresse rör huvudsakligen politik kring markanvändning, markanvändningskonflikter särskilt med fokus på gemensamt samlade resurser, förvaltningsfrågor, ekosystemtjänster och skogspolitik, särskilt utvärdering av skogspolitik.

Profil på SLU.se.

Affilierade vid Luleå Tekniska Universitet

David Chapman

Universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet. I mitt arbete är jag kontinuerligt involverad i urbana projekt, utbildning, och forskning, och jag drar tillsammans dessa erfarenheter för att utveckla mitt tillvägagångssätt i nuvarande praktik och akademisk utveckling. Nu senaste blev jag klar med min doktorsavhandling om arkitektur med fokus på urban design i bosättningar i kallt klimat.

Sida på Researchgate.

Agneta Larsson

Agneta Larsson, Universitetslektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Min utbildningsbakgrund inkluderar integrativ fysiologi och en Masterexamen i Medicinsk Vetenskap från Karolinska Institutet, och en doktorsexamen i fysioterapi från LTU. Min avhandling fokuserade på risker och säkerhetsanalyser, förvaltning och interaktioner mellan miljöfaktorer och mänskligt beteende.

Sida på LTU.se.

Berta Morata

Doktorand i arkitektur på LTU. Interdisciplinär arkitekt och urbanist som arbetar med mötet mellan urbaniseringsteori, geospatial analys, design och ekologi. Jag är huvudsakligen intresserad i spatialiteten och representationen av urbaniseringsprocesser. För nuvarande jobbar jag med extrema territorier av urbanisering i Arktis.

Sida på LTU.se

Agatino Rizzo

Biträdande professor i arkitektur vid LTU. Jag jobbar med mötet mellan planering, design och geografi i varierande kontexter, som Arktis (mestadels norra Skandinavien), Europa (Sverige, Italien och Malta), och Asien (Malaysia, Singapore, Qatar och Förenade Arabemiraten).

Sida på LTU.se.

Internationella affilierade

Thoroddur Bjarnason

Thoroddur Bjarnason är en isländsk sociolog och professor vid Akureyri Universitet, med en specialité i urban/rural sociologi. Han har gjort forskning i sociala frågor så som mobbning, alkohol och cannabisanvändning bland ungdomar, samt frågor om migration och klass i relation till ruralitet och urbanism.

Profil på UNAK.is.

T. Lovisa Solbär

T. Lovisa Solbär är en landskapsgeograf (Doktor i humangeografi, master i geografi). Hennes forskningsintresse rör markanvändning i glesbygd och resursutveckling i Fennoskandinavien, rural planering, och markanvändningsimplikationer i miljöpolicy. Från 2018 har hon varit miljösekreterare vid Sametinget i Finland.

Petter Stoor

Stoor är doktorand vid Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste - Psykisk Helsevern og Rus (SANKS), Finnmarkssykehuset HF, Norge. Hans forskning rör psykisk hälsa bland samer.

Övriga externt affilierade

Här finner du externt affilierade som inte går in under någon av de andra kategorierna, men är kopplade till Arcum genom deras arktiska intresse eller det arbete de gör i sin organisation.

Malin Brännström

Malin disputerade i maj 2017 med avhandlingen "Skogsbruk och renskötsel på samma mark – en rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten". Avhandlingen behandlar relationen mellan äganderätten till fast egendom och samernas renskötselrätt, vilka utgör parallella rättigheter till samma mark.

Ann-Catrine Edlund

Professor i svenska språket vid Mittuniversitetet. Säljakt har varit betydelsefull på båda sidor om Bottenviken i både förhistorisk och historisk tid. I min avhandling ”Sälen och jägaren” analyserade jag de bottniska jägarnas begreppsysstem för säl under 1900-talet ur ett kognitivt perspektiv, totalt ca 150 ord (2000). Analysen rymmer också säljaktens kulturella och ekologiska kontext.

Profil på MIUN.se.

Per Hansson

Kritiska flaskhalsar för fennoskandiska rovfåglar identifieras och tjänar som underlag för korrekt lokalisering av t ex vindkraftsindustrier. Stora datamängder från ideella ornitologer i de fyra länderna är grunden. Nio flaskhalsar för rödlistade rovfåglar (inkl. alpina/arktiska kungsörn och fjällvråk) är redovisade. Nu utökas med övriga rovfåglar. Finansiär Marie-Claire Cronstedts Stiftelse.

Nås via e-mail: per@voxnatura.se

Anne Ouma.

Bidragande författare till ett forskningsprojekt finansierat av Nordiska Ministerrådet – “Food (in) Security in the Arctic: Contribution of Traditional and Local Food to promote Food Security with Particular Reference to the European High North".

Mer om projektet.

Lize-Marie Van Der Watt

Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag forskar på historier om polar dåtid och framtid, med fokus på möten mellan miljö, forskning, kulturarv och kritisk geopolitik i Arktis och Antarktis.

Profil på KTH.se.