Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Geopolitik & Ekonomi

Här hittar du en rad olika ämnesområden med affilierade forskare som på olika sätt ägnar sig åt forskning om geopolitik och ekonomi i Arktisområdet.

Företag & industrier

Dieter Müller

Dieter är professor i kulturgeografi och forskar om turism. Vid sidan om forskning om fritidsboende ägnar han sig om forskning om turism i nordliga områden.

Han har lett flera större forskningsprojekt om turism och regional utveckling i Norr som har lett till flera böcker, bokkapitel och artiklar i ämnet. Dessa handlar om destinationsutveckling, naturturism och regional utveckling i Norra Sverige. I synnerhet samspelet mellan turism och andra aktiviteter har varit av särskilt intresse. Dieter har också arbetat omfattande på samisk turism. Idag är han inte minst intresserad av Arktifieringen av turism i Norra Europa, dvs faktumet att turism i området alltmer marknadsförs som arktiskt, och dess konsekvenser för samhällen i Norr. Dieter är engagerad i Internationella polarturismforskningsnätverket (IPTRN) och han är också styrelseordförande för Arcum.

Ekonomisk historia

Mats-Olov Olsson

Mats-Olov Olsson är anknuten till Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet (Cerum).

Han har bland annat skrivit den historiska sammanställningen Encyklopedin över Barentsregionen, tillsammans med Fredrik Backman och Björn Norlin.

Entreprenörskap

Timotheus Kampik

Timotheus Kampik är doktorand vid Institutionen för datavetenskap.

Han är intresserad av multi-agent system, övertygande teknologier och socio-tekniska system.

Lars Silver

Jag är intresserad av hur människor och organisationer hanterar frågor som logistik, entreprenörskap och rekrytering på perifera platser. 

Ett av mina främsta intressen är huruvida en ogynnsam plats, i mening av centralitet, har ett inflytande över företags tillväxt.

Globalisering

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

Keskitalo har i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk Arktispolitik. Hon var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development samt för PLURAL -programmet om skogsägarskap i förändring. Keskitalo har sedan år 2003 också arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. 

Venkata Krishna Kumar Upadhyayula

Krishna Kumar är forskarassistent vid Kemiska institutionen.

Krishna är en del av SRI-plattformen (Sustainable Resources and Innovation Platform) som jobbar med system-analystänkande i frågor om hållbarhet och markanvändning.

Dieter Müller

Dieter är professor i kulturgeografi och forskar om turism. Vid sidan om forskning om fritidsboende ägnar han sig om forskning om turism i nordliga områden.

Han har lett flera större forskningsprojekt om turism och regional utveckling i Norr som har lett till flera böcker, bokkapitel och artiklar i ämnet. Dessa handlar om destinationsutveckling, naturturism och regional utveckling i Norra Sverige. I synnerhet samspelet mellan turism och andra aktiviteter har varit av särskilt intresse. Dieter har också arbetat omfattande på samisk turism. Idag är han inte minst intresserad av Arktifieringen av turism i Norra Europa, dvs faktumet att turism i området alltmer marknadsförs som arktiskt, och dess konsekvenser för samhällen i Norr. Dieter är engagerad i Internationella polarturismforskningsnätverket (IPTRN) och han är också styrelseordförande för Arcum.

Internationella relationer

Niklas Eklund

Niklas Eklund är Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen och vice föreståndare på Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet.

Han bedriver forskning om arktiska säkerhetsfrågor, internationella relationer, ledarskap och förvaltning.

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

Keskitalo har i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk Arktispolitik. Hon var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development samt för PLURAL -programmet om skogsägarskap i förändring. Keskitalo har sedan år 2003 också arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. 

Douglas Nord

Douglas Nord är Anknuten som gästprofessor till Statsvetenskapliga institutionen.

Douglas har i många år arbetat med Arktiska Rådet, och håller nu på att skriva en bok om Arktiska Rådet.

Politisk ekologi

Jasmine Zhang

Jag är en projektassistent som är intresserad av det dialektiska förhållandet mellan natur och kultur inom kontexten av turism. 

Frågor runt detta kan vara t.ex. urfolksturism, turism i periferier eller glest befolkade områden, frågor förhållandet mellan bevarande av natur och utveckling, och representationer genom turismen.

Resursekonomi

Dieter Müller

Dieter är professor i kulturgeografi och forskar om turism. Vid sidan om forskning om fritidsboende ägnar han sig om forskning om turism i nordliga områden.

Han har lett flera större forskningsprojekt om turism och regional utveckling i Norr som har lett till flera böcker, bokkapitel och artiklar i ämnet. Dessa handlar om destinationsutveckling, naturturism och regional utveckling i Norra Sverige. I synnerhet samspelet mellan turism och andra aktiviteter har varit av särskilt intresse. Dieter har också arbetat omfattande på samisk turism. Idag är han inte minst intresserad av Arktifieringen av turism i Norra Europa, dvs faktumet att turism i området alltmer marknadsförs som arktiskt, och dess konsekvenser för samhällen i Norr. Dieter är engagerad i Internationella polarturismforskningsnätverket (IPTRN) och han är också styrelseordförande för Arcum.

Landsbygdsutveckling

Therese Bjärstig

Therese Bjärstig är docent i statsvetenskap och forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Hon fokuserar på olika typer av samarbeten och samverkan mellan olika näringar och aktörer i syfte att nå hållbara lösningar. Förutsättningar för detta utgår ifrån verktyg som exempelvis planering och deltagande. Hennes forskning sker främst inom den skogliga sektorn, med pågående studier rörande nyckelbiotoper och mångbruk. Andra teman för hennes forskning är skogens sociala värden, vindkraft, kommunal planering, landsbygdsutveckling, innovationer inom jordbrukssektorn, jämställdhet inom viltförvaltningen och följeforskning/utvärderingar inom flera av dessa olika områden. Therese har i många av sina projekt arbetat både tvär- och transdisciplinärt med forskare från andra ämnesområden och inte minst i nära samarbete med praktiker och intressenter.

Doris Carson

Doris A. Carson är forskare vid institutionen för geografi. Hon är intresserad i den socio-ekonomiska framtiden för små landsbygdsbyar och samhällen gles befolkade periferier […]

vilket inkluderar de som vanligtvis åtfinns i inlandet i norra Sverige, samt i ”the outback” i norra Australien. Hennes forskning fokuserar primärt på tre breda vinklar: 1) processerna som hindrar eller främjar en övergrån från ”extraherande” till ”attraherande” industries (särskilt turism); 2) rollen av rörlig och temporär befolkning i att stimulera ny utveckling och innovation; och 3) samspelet mellan urbansering, mobilitet och socioekonomisk förändring i glest befolkade områden. Det senare är primärt fokuserat på genomslaget som växande städer i norr har haft på utvecklingsmöjligheter i deras mer glest befolkade närområden. Frågor runt urbanisering och klyftor stad/land har blivit mer och mer framtonade i Arktis. Pågående komparativa studier i andra resurs-periferier, mestadels i norra Australien, kommer hjälpa att identifiera om det finns särskilda ”arktiska” dimensioner i sådana förändrande förhållanden.

Carina Keskitalo

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå Universitet.

Keskitalo har i nästan tjugo år studerat arktiskt eller nordligt samarbete, bland annat i en avhandling som analyserade konstruktionen av Arktis som en internationell åttastatlig region och i studier av svensk och europeisk Arktispolitik. Hon var vetenskaplig ledare för Sveriges första samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Mistra Arctic Sustainable Development samt för PLURAL -programmet om skogsägarskap i förändring. Keskitalo har sedan år 2003 också arbetat brett med forskning runt klimatanpassning, och studerat politiska nivåer från lokal politik till nationell nivå, klimatanpassning i olika länder, och anpassningsarbete inom olika sektorer. 

Dieter Müller

Dieter är professor i kulturgeografi och forskar om turism. Vid sidan om forskning om fritidsboende ägnar han sig om forskning om turism i nordliga områden.

Han har lett flera större forskningsprojekt om turism och regional utveckling i Norr som har lett till flera böcker, bokkapitel och artiklar i ämnet. Dessa handlar om destinationsutveckling, naturturism och regional utveckling i Norra Sverige. I synnerhet samspelet mellan turism och andra aktiviteter har varit av särskilt intresse. Dieter har också arbetat omfattande på samisk turism. Idag är han inte minst intresserad av Arktifieringen av turism i Norra Europa, dvs faktumet att turism i området alltmer marknadsförs som arktiskt, och dess konsekvenser för samhällen i Norr. Dieter är engagerad i Internationella polarturismforskningsnätverket (IPTRN) och han är också styrelseordförande för Arcum.

Johanna Overud

Jag sysslar med historisk arbetslivsforskning och studerar integrering och segregering på arbetsmarknaden. 

På senare tid har min forskning handlat om regionala arbetsmarknader i norrländsk glesbygd där möjligheten till lönearbeten särskilt för kvinnor minskar i takt med att offentlig sektor krymper sin verksamhet. Jag leder ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond med titeln "Från statlig styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygd", där vi studerar de lokala arbetsmarknadernas förutsättningar kopplat till global migration och hur det komplicerar bilden av segregering på basis av kön, klass och etnicitet. Min delstudie rör etableringen av konfektionsföretaget Algots Nord AB i Västerbotten 1972–1982, och dess följder. 

Gerd Pettersson

Mitt primära forskningsintresse är specialpedagogisk verksamhet som bedrivs via praktiknära studier i glesbygdsskolor.

Dessa glesbygdsskolor som jag intresserar mig för i min forskning återfinns i rurala områden i norra Sverige, därav den arktiska dimensionen. I dessa områden förändras de demografiska förutsättningarna stadigt, bland annat på grund av den pågående urbanisering. Färre familjer i rurala områden bidrar ofta till att skolhuvudmännen beslutar att stänga skolor och följden för eleverna blir långa, krävande bussresor till en annan skola, ofta långt bort från hemmet. Mot denna bakgrund har mitt intresse för forsknings- och utvecklingsarbeten inom fjärrundervisning ökat, eftersom fjärrundervisning kan utgöra ett alternativ till skolnedläggning. 

Örjan Pettersson

Örjan Pettersson är Universitetslektor vid Institutionen för geografi.

Han forskar bland annat om turism, landsbygdsfrågor, skogsbruk och markanvändning.

Elsa Reimerson

Jag är lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor i de samiska och nordiska delarna av Arktis.

Min doktorsavhandling utforskade urfolks handlingsutrymme i styrningen och förvaltningen av skyddade områden på deras marker, med särskilt fokus på Sápmi på svensk och norsk sida. 2018-2021 arbetar jag huvudsakligen i projektet Ta ner himlen till jorden: hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt användbar i lokala sammanhang, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som ska bidra till att göra klimatfrågan relevant för människor i deras vardag och klimatutmaningar möjliga att hantera på ett konstruktivt och inkluderande sätt i lokala sammanhang.

Malin Rönnblom

Malin Rönnblom är Universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Min forskning rör främst nya former för styrning inklusive teoretisering av politik, kritisk policyanalys, särskilt om jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier.

Lars Silver

Jag är intresserad av hur människor och organisationer hanterar frågor som logistik, entreprenörskap och rekrytering på perifera platser. 

Ett av mina främsta intressen är huruvida en ogynnsam plats, i mening av centralitet, har ett inflytande över företags tillväxt.

Anna Zachrisson

Anna forskar om naturresurs- och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden i Arktis.

Hon fokuserar på konfliktsituationer där olika näringar och aktörer har motstående intressen, och hur dessa kan hanteras på olika administrativa nivåer med hjälp av olika styrningsformer för att bidra till en hållbar utveckling. Styrning handlar om t ex planering, samförvaltning och deltagande. Tematiskt omfattar hennes forskning gruvbrytning, vindkraft, turism, naturvård och ekologisk restaurering samt i viss mån jordbruk och jakt. Anna arbetar framför allt i tvär- och transdisciplinära forskningsprojekt där forskare från olika discipliner samarbetar nära med olika aktörer.

Säkerhet

Niklas Eklund

Niklas Eklund är Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen och vice föreståndare på Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet.

Han bedriver forskning om arktiska säkerhetsfrågor, internationella relationer, ledarskap och förvaltning.