Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arcums strategiska resurser till affilierade forskare vid Umeå universitet

Enligt beslut från Arcums styrelse är de forskare som anslutit sig som affilierade till Arcum berättigade att söka medel från verksamhetens strategiska resurs. Under 2020 fördelas medlen vid två tillfällen, ett under vårterminen och ett under höstterminen.

Utlysning för VT2020 öppen fr.o.m. 2020-03-16 till 2020-04-28.

 

Avsikt och maxbelopp

Avsikten med de strategiska resurserna är att delfinansiera aktiviteter. Högsta summa att ansöka om är SEK 20 000 för vetenskapliga arrangemang, SEK 10 000 för forskningsresor, SEK 10 000 för inbjudan av besökande forskare, och SEK 5 000 for publikationskostnader. Aktiviteten måste ha betydelse för arktisk forskning.

Prioriteringar

Doktorander och yngre forskare disputerade inom den senaste femårsperioden ges visst företräde vid tilldelning av medel, vidare strävar Arcum efter en jämn könsfördelning när anslagen tilldelas. De som inte tidigare erhållit tilldelning har förtur. Deltagande i Arcums seminarier och aktiviteter tas med i bedömningen. Beviljade ansökningar ska slutredovisa genomförda insatser till Arcum samt bifoga publikationer eller annat relevant material.

Krav

Arcum ska ges största möjliga synlighet i de insatser man medfinansierar; till exempel omnämnas i publikationer och synas i workshopsammanhang.

Obligatoriska moment i ansökan är att beskriva insatsen och dess betydelse, inklusive arktisk relevans, att redovisa kostnaderna i sin helhet samt hur bidraget från Arcum ska användas, ange tidsramar för insatsen samt beakta genusperspektiv.

Godkända ansökningar ska avlägga en slutrapport (en populärvetenskaplig text som kan användas på webben och i nyhetsbrev) till Arcum och bifogas med eventuella publikationer eller annat relevant material. Slutrapporten måste avläggas på både svenska och engelska, med ett av språken som huvudspråk och enbart krav på summering på det andra språket.

För att en ansökan ska kunna beviljas måste den sökande vara anställd vi Umeå Universitet.