"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Upphovsrätt vid publicering

Grundläggande information om upphovsrätt för dig som är upphovsperson.

Innehållet på denna sida ska ses som information och inte som en juridisk rekommendation. Kontakta universitetsjuristerna om du har behov av juridisk rådgivning kring forskning och publicering.

Universitetsledningens kansli

Automatiskt skydd

När du skriver en text som publiceras i form av artikel, bok, avhandling, uppsats eller rapport skyddas du med automatik av upphovsrätten. Det krävs ingen formell registrering för att få detta skydd, men verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel. I upphovsrättslagen benämns upphovspersonen till ett verk som upphovsman. Ett verk är sedan skyddat upp till 70 år efter upphovsmannens död. Rätten att kopiera sidor ur upphovsrättsligt skyddade verk är mycket begränsad.

Upphovsrätten kan överlåtas

Grunden för upphovsrätten är att den tillhör den fysiska person som har gett upphov till ett verk. För att upphovsrätten ska öppnas upp eller överlåtas till en annan part krävs ett tydligt avtal som reglerar det. Tolkningen av sådana avtal är återhållsam, vilket innebär att endast de rättigheter som framgår tydligt av avtalet påverkas av avtalet. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad de publiceringsavtal som du undertecknar innebär för din upphovsrätt.

Att publicera open access

Vid open access-publicering är det vanligast att du behåller upphovsrätten till ditt verk, samtidigt som du tillåter att alla kan ta del av och använda det. Om du publicerar med en Creative Commons-licens så blir det tydligt vad andra får göra med ditt verk utan att fråga dig eller någon annan om lov.

Mer om: Upphovsrätt och open access

Lär dig mer om Creative commons-licenser:

Online-kurs: Creative commons-licenser i vetenskaplig publicering

Avhandling

Om du vill markera att din avhandling är skyddad av upphovsrättslagen kan du på titelbladets baksida skriva: "Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (1960:729)." Copyrightsymbolen © saknar rättslig betydelse i Sverige. Observera att upphovsrättsinnehavare till material som du inkluderat i din avhandling kan ställa olika krav hur de vill refereras. Kraven kan skilja sig åt beroende på om det gäller en tryckt respektive digital version av din avhandling.

Bilder och kartor

Kartor, bilder, fotografier samt illustrationer är också upphovsrättsligt skyddade och kräver tillstånd före användning. 

Bilder

Bilder som du har tillgång till via bildarkiv som biblioteket har avtal med finns det användarlicenser till, men du måste kontrollera att de är förenliga med vad du vill göra.

Föreningen Bildupphovsrätt företräder svenska och internationella konstnärer. Vänd dig till Bildupphovsrätt om du vill använda konstnärligt material eller bilder på sådant material. Du kan även kontakta upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Ange alltid i vilket sammanhang du vill använda verket och var det ska publiceras. På Bildupphovsrätts hemsida kan du läsa mer om hur ett konstnärligt verk får användas.

Kartor

Kartor och databaser med geografisk information skyddas av upphovsrättslagen (1960:729) och omfattar både tryckt och elektroniskt material. Vill du använda kartor i din publikation måste du ansöka om tillstånd hos innehavaren av upphovsrätten. Undantag finns för kartor ur Digitala kartarkivet samt äldre karttryck där upphovsrätten slutat gälla.

Kartor i avhandlingar och studentuppsatser

Har du använt kartor i din avhandling eller uppsats anger du vem eller vilken organisation eller företag som innehar upphovsrätten, förslagsvis på titelbladets baksida. Givetvis måste du också i god tid kontakta upphovsrättsinnehavaren för att få dennes tillstånd.

Statens kartor

Kartor som ägs av staten förvaltas av Lantmäteriet och är tillgängliga open access med CC0-licens. Lantmäteriet ska anges som källa. 

Om CC0-licens

Mer om upphovsrätt

Senast uppdaterad: 2023-05-29