Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information med anledning av covid-19

Mycket information om covid-19 har tagits bort och en del information har flyttat. Denna sida sammanfattar vilka åtgärder med anledning av covid-19 som finns kvar vid Umeå universitet under vårterminen 2022 och hjälper dig att hitta rätt. Efter vårterminens slut ska det inte längre finnas kvar några särskilda regler.

Om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undervisning och examination

Från 1 mars finns inga begränsningar för genomförande av undervisning och examination utifrån covid-19. Pågående eller redan planerade kurser under vårterminen behöver dock inte ställas om. Från och med 6 juni går det inte längre att göra sådana avsteg från kurs- och utbildningsplan som har varit möjliga under pandemin utan ordinarie regler gäller.

Avsteg från kursplan

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Vägledning och mall för avsteg från kursplan hittar du på sidan Covid-19 - Mallar och skyltar.

Beslutet om avsteg gäller till den 5 juni 2022, det vill säga hela vårterminen 2022.

Läs rektorsbeslutet

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan inom terminstid

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan får beslutas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig. En sådan flytt får ske inom vårterminen 2022 eller till annan termin, då i första hand till höstterminen 2022. Sådant beslut kan fattas i annan ordning än den som föreskrivs i rektors besluts- och delegationsordning.

Inför ett sådant beslut ska, i möjligaste mån, samråd med studentrepresentant ske. Rektor delegerar härmed till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut.

Denna beslutanderätt får vidaredelegeras. Sådan vidaredelegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Besluten ska också anmälas till fakultetsnämnden eller Lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträde och då noteras till protokollet.

Beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras enligt mall. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Intyg, vägledning och mall för flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan

Beslutet gäller vårterminen 2022, fram till och med den 5 juni 2022. 

Läs rektorsbeslutet

Flytt av kurs, modul eller provtillfälle utanför terminstid

Kurs, modul eller provtillfälle kan flyttas utanför ordinarie terminstid. Delegation ges till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut. Denna beslutanderätt får inte vidaredelegeras. Inför ett sådant beslut om flytt ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske.

Den som fattar beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle, ansvarar för att säkerställa att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna.

För de studenter som inte kan medverka utanför ordinarie terminstid ska ett annat tillfälle erbjudas inom ordinarie terminstid, det vill säga hösterminen 2022. Vid flytt ska eventuella behörighetskrav för kurser inom program beaktas. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Intyg, vägledning och mall för flytt av kurs, modul eller provtillfälle 

Beslutet gäller vårterminen 2022, fram till och med den 5 juni 2022.

Läs rektorsbeslutet

Anpassade examinationsformer 

Om kursplanen anger att en kurs ska examineras genom salstentamen eller annan examinationsform som inte kan genomföras, har rektor beslutat att avsteg från kursplans examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Tänk då på att beslutet måste dokumenteras och diarieföras.

Rekommendationer för anpassade examinationsformer

Mall och vägledning hittar du på sidan Covid-19 – Mallar och skyltar (Aurora)

Här hittar du mer information

För studenter

För medarbetare

För chefer

Aktuella rektorsbeslut

Beslut med anledning av covid-19 avseende perioden 9 februari till och med 5 juni 2022

Detta beslut avser universitetets smittskyddsåtgärder för hela den kvarvarande delen av vårterminen 2022 till och med den 5 juni. Beslutet fattas med anledning av att merparten av de nationella restriktionerna avvecklas från och med den 9 februari. Inriktningen är att det inte behövs ett särskilt rektorsbeslut för perioden därefter. Denna bedömning kan komma att ändras om förutsättningarna förändras.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet
Diarienummer: 1.1-297-22
Giltig: 2022-02-09 till 2022-06-05
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-09
Ersätter dokument: Beslut med anledning av covid-19 från och med den 8 december 2021 och tills vidare (FS 1.1-821-21)

 

Förlängning av beslut gällande avsteg från kursplaner m.m. avseende vårterminen 2022 med anledning av covid-19

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta. Beslutade avsteg bör inte innebära att en återgång till campusbaserade studier försvåras eller försenas vid ett gynnsamt smittläge.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet, samt Utbildning på grund- och avancerad nivå
Diarienummer: FS 1.1-72-22
Giltig: 2022-01-14 - 2022-06-05
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-01-14
Ersätter dokument: Ersätter Förlängning av beslut gällande avsteg från kursplaner med anledning av covid-19 (FS 1.1-821-21)

 

Extern praktik, undervisning, examensarbete och VFU med anledning av covid-19 vårterminen 2022

Rektor har beslutat avseende vårterminen 2022 (17 januari 2022 – 5 juni 2022) att studenter som genomför extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från huvudman. Detta inkluderar huvudmans eventuella riktlinjer avseende ej vaccinerade personer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, it, miljö och säkerhet, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer: FS 2021/2401
Giltig: 2022-01-17 - 2025-06-05
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-02-03

Frågor

Om du har frågor om universitetets information eller covid-19, vänligen kontakta Infocenter.