Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbeten, examination och disputation

(Uppdaterad 3 september kl. 12.10)

Examination

Generellt råder att hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring social distansering ska tas, och Regeringens förbud mot allmänna sammankomster om fler än 50 personer ska respekteras även vid examinationer. Därför kan möjligheten att hålla salstentamina eller andra examinationer som innebär fysisk närhet påverkas.

Rektor har beslutat att förlänga giltighetstiden för beslutet Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.1.4-667-20) fram till och med den 17 januari 2021. Det innebär att avsteg får göras från fastställda undervisnings- och examinationsformer i kursplaner i den mån det krävs för att förhindra smittspridning av covid-19 för höstterminen 2020.

Det är den person som vanligtvis har delegation att fatta beslut om kursplan och examination som fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs.

I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Flytt av provtillfälle

Om det krävs, för att förhindra smittspridning av covid-19, att ett provtillfälle förläggs utanför den tidsram då kursen ges kan detta medges. Ett sådant beslut ska användas ytterst restriktivt och provtillfället ska placeras så nära det ordinarie tillfället som möjligt. I första hand ska den tidsram inom vilken kursen ges användas, vilket kan medföra att provtillfällen läggs tidigare än vad som gäller i normalfallet.

Vid en flytt av provtillfälle ska kursansvarig institution säkerställa att tillfället inte krockar med undervisningstillfällen på efterföljande kurser. Den som fattar beslut om flytt av provtillfället ansvarar för att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas de berörda studenterna. Samråd ska i möjligaste mån ske med studentrepresentant innan beslut fattas.

Anpassade examinationsformer

Om kursplanen anger att en kurs ska examineras genom salstentamen eller annan examinationsform som inte kan genomföras, har rektor beslutat att avsteg från kursplans examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19.

Det har också tagits fram omfattande rekommendationer till dig som måste anpassa examinationer på grund av covid-19.

Rekommendationer för anpassade examinationsformer

Läs rektorsbeslutet om avsteg från kursplan

Dokumentation av avsteg från utbildningsplan och kursplan samt flytt av kurstillfällen

Studentcentrum har upprättat en vägledning och en mall för hur besluten om avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras. Vägledning och mall för dokumentation av avsteg från kursplan finns också. Båda dokumenten finns på såväl svenska som engelska.

Vägledning och mall vid avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfälle

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan

Läs rektorsbeslut för avsteg från kursplan

Möjligt att övervaka men inte spela in examinationer på distans via Zoom

När Zoom används för utbildning och för att examinera studenter har universitetet rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen (allmänt intresse). Personuppgifter kommer att behandlas i Zoom i form av umu-id, namn, roll och e-post, och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns.

Det enda man bör tänka på vid användandet av Zoom är att man inte ska behandla känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information (exempelvis i möteschatten). GDPR ställer därmed inga hinder för användningen, men studenterna bör informeras om att personuppgifter behandlas. Dock är det dataskyddsombudets uppfattning att en inspelning av studenterna i deras hemmiljö via Zoom strider mot dataskyddsförordningen, och alltså inte får ske.

Läs mer

Personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination på distans

Universitetets behandling av personuppgifter

Vanliga frågor om personuppgiftsbehandling

Kontakta universitetets dataskyddsombud

Nya rutiner vid salstentamen

För att minska smittspridningen av covid-19 i samband med salstentamen, införs nya tillfälliga rutiner den 17 augusti.

Studenter ska vara anmälda

Samtliga studenter ska vara anmälda för att skriva tentamen och finnas med på den anmälningslista som institutionen skickar till tentamensservice. Oanmälda studenter kommer inte att få skriva tentamen.

Fler entréer

Istället för att använda bara en entré på Östra paviljongen kommer vi att ha fyra entréer. Dessa kommer att vara knutna till olika salar.

Öppna kartan för att se de olika entréerna och vilka salar de leder till.

Olika starttider

För att minska folksamlingar på Östra paviljongen kommer vi att ha olika starttider. Starttiden för fyra av salarna kommer att vara kl. 8.00 och kl. 16.00. Starttiden för de andra fyra salarna kommer att vara kl. 9.00, 14.00 och 18.00. Vissa undantag kan förekomma.

Insläpp i tentamenssalen

För att minska köbildning när studenterna går in i salen kommer inte tentamensvakten att kontrollera legitimation och anmälan vid dörren. I stället kontrollerar vakten det efter att tentamen börjat. Listor med anmälda studenter kommer att finnas uppsatta utanför respektive sal.

Minskad kontakt med lärare

För att undvika att många använder samma telefon och att onödig kontakt sker med tentamensvakten, kommer studenter inte att kunna ringa sin lärare om oklarheter i tentan. Istället uppmanas de att göra en kommentar om det i tentan. Lärare får heller inte besöka salen under tentamens gång. Vid speciella situationer som till exempel frågetecken vid hjälpmedel eller att frågor saknas i tentan kan vakten ringa läraren.

Inlämning av tentamen

Vid inlämning av tentamen går studenten fram till vaktbordet, visar legitimation och lämnar in tentan. Ny rutin är att plexiglas finns uppsatt mellan student och vakt, samt att markeringar på golvet anvisar att max en student får stå i kö samt att den håller lämpligt avstånd.

I övrigt kommer studenterna uppmanas att hålla avstånd och undvika att tala med tentamensvakten och varandra i så stor utsträckning som möjligt.

 

Disputation

Fakulteterna har tagit ett beslut om hur disputationer ska genomföras. De som berörs av detta beslut kommer få särskild information. Finns det frågor kontaktas respektive fakultet.

Spikningsceremonier är tillåtna, dock med restriktionen att maximalt 50 personer får delta och att social distansering ska respekteras av deltagarna. Den elektroniska spikningen i DiVA ska som vanligt ske minst tre veckor innan disputation.

Mer information till doktorander hittar du under Utbildning på forskarnivå och under För medarbetare.