Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examination

(Uppdaterad 16 september 2021 kl. 11.50) Fram till den 29 september 2021 bör examinationer genomföras digitalt eller genom andra anpassade examinationsformer. Det här gäller alla studenter, även nybörjarstudenter. Från och med den 30 september blir det åter möjligt att genomföra examinationer med fysisk närvaro i mer normal omfattning.

Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.

Examination vid höstterminens start 2021

Mellan 30 augusti och 29 september bör examinatinoer ställas om till digitalt genomförande eller andra examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus, förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses.

I de fall undervisning och examination behöver genomföras på campus för att tillgodose rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följas.

Läs även på sidan Undervisning och Studieadministrativa frågor

Läs gällande beslut

Examination från 30 september till 1 november

Från 30 september kan examination genomföras med fysisk närvaro för samtliga studentgrupper. När det anses nödvändigt är det fortfarande möjligt att ställa om examination till digitalt genomförande eller andra examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro, förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses.

Det råder inga krav på att snabbt göra anpassningar, men de som har nytta av att kunna ställa tillbaka till examination med fysisk närvaro ges nu möjlighet till det. Flera möjligheter att anpassa eller flytta undervisning och examination kvarstår i det beslut som reviderades den 15 september eftersom de är just möjligheter under en övergångsperiod och inte begränsningar.

Det här är inte längre möjligt från och med 30 september:

 • Att dröja med att meddela studenter resultat på prov längre än 15 arbetsdagar från provtillfället. Ordinarie regler gäller.
 • Att förlägga examination till kvällstid. Ordinarie regler gäller.

Läs beslutet för perioden 30 september till 1 november

Viktig information om examinationer

Avsteg från kursplan

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Vägledning och mall för avsteg från kursplan hittar du på sidan Covid-19 - Mallar och skyltar.

Beslutet om avsteg har förlängts och gäller till den 16 januari 2022, det vill säga hela höstterminen 2021.

Läs rektorsbesluten

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan

Beslut att flytta kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan får beslutas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig. En sådan flytt får ske inom höstterminen 2021 eller till annan termin, då i första hand till vårterminen 2022. Sådant beslut kan fattas i annan ordning än den som föreskrivs i rektors besluts- och delegationsordning.

Inför ett sådant beslut ska, i möjligaste mån, samråd med studentrepresentant ske. Rektor delegerar härmed till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut.

Denna beslutanderätt får vidaredelegeras. Sådan vidaredelegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Besluten ska också anmälas till fakultetsnämnden eller Lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträde och då noteras till protokollet.

Beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras enligt mall. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Mall och vägledning hittar du på sidan Covid-19 - Mallar och skyltar (Aurora)

Läs rektorsbeslutet för aktuell period

Studenter som inte kan delta

Om en student inte kan delta i undervisning på grund av lokala allmänna råd eller motsvarande, bör institutionerna se om möjlighet finns att göra anpassningar så att studenten kan delta, t.ex. göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan anpassningar inte göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa tillfälle momentet ges.

Om en student som bedriver distansstudier inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt moment på studieorten på grund av allmänna råd eller motsvarande, bör anpassningar göras så långt det är möjligt, för att underlätta studentens deltagande, exempelvis genom att göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan anpassningar inte göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa tillfälle momentet ges.

Examination kvällstid

Undervisning och examination som normalt skulle bedrivas på dagtid kan förläggas till kvällstid om det krävs av smittskyddsskäl.

Vid ett sådant beslut ska hänsyn till studenternas och lärares möjlighet att delta beaktas. Till exempel kan studenter och lärare med små barn ha svårt att delta på kvällstid.

Kvällstid räknas från kl. 18.00.

Denna möjlighet upphör att gälla efter den 29 september 2021.

Anpassade examinationsformer 

Enligt rektorsbeslut bör examination ställas om till digitalt genomförande eller andra alternativa examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus. Detta förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. Överväg därför om planerade salstentamina kan genomföras på annat sätt. Ta hjälp av de uppdaterade rekommendationerna för anpassad examination för att konvertera din salstentamina. I dessa avråder universitetet även från videoövervakning.

Om kursplanen anger att en kurs ska examineras genom salstentamen eller annan examinationsform som inte kan genomföras, har rektor beslutat att avsteg från kursplans examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Tänk då på att beslutet måste dokumenteras och diarieföras.

Rekommendationer för anpassade examinationsformer

Mall och vägledning hittar du på sidan Mallar med logotyp under rubriken covid-relaterade mallar – utbildning (Aurora)

Avrådan från videoövervakad salstentamen

Videoövervakning på distans via digitala mötessystem såsom Zoom, Teams, Skype eller motsvarande avråds ifrån vid all skriftlig tentamen. Sådana digitala mötessystem är inte att likställa vid övervakning av salstentamen. Dessa system är varken utvecklade eller anpassade för övervakning vid skriftliga kunskapsmätningar. Av den anledningen finns åtskilliga säkerhetsbrister som medför att studenter som avser att fuska enkelt kan göra detta utan att det att upptäcka för tentamensvakt eller examinator.

Videoövervakning via digitala mötesverktyg är inte att betrakta som rättssäkert och rimliga krav på kvalitet vid examination kan därför inte tillgodoses. Detta ska ställas i relation till vad som sägs i rektorsbeslutet för höstterminens start angående salstentamina (FS 1.1-821-21) som bland annat tydliggör att digitalt genomförande av examination ska ske "förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses”. Videoövervakning via digitalt mötessystem ger därmed en falsk känsla av trygghet och rättssäkerhet.

Om det är nödvändigt får universitetet spela in examinationen eller det obligatoriska momentet om syftet är att inspelningen ska utgöra grund för examinationen, som till exempel muntliga examinationer.

Personuppgiftsbehandling i Zoom

Videoövervakning i Zoom är inte ett brott mot dataskyddsförordningen, se sida 3 i Umeå universitets skrift om GDPR. Trots detta avråder universitetet från videoövervakning på distans via alla digitala mötessystem. Däremot är det bra att känna till vad som gäller för personuppgiftsbehandling för andra syften.

Universitetet har rättslig grund för personuppgiftsbehandling (allmänt intresse) när Zoom används inom utbildning. Personuppgifter som behandlas i Zoom är Umu-id, namn, roll och e-post. För detta finns ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Det du bör tänka på vid användandet av Zoom är att inte behandla känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information (exempelvis i möteschatten). GDPR ställer därmed inga hinder för användningen, men studenterna bör informeras om att personuppgifter behandlas.

Det är dataskyddsombudets uppfattning att en inspelning av studenterna i deras hemmiljö via Zoom strider mot dataskyddsförordningen, och alltså inte får ske. Ett undantag är vid muntlig examination där inspelning är tillåten och rekommenderas för att förenkla vid en omprövning av bedömningen.

Läs mer

Personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination på distans

Universitetets behandling av personuppgifter

Vanliga frågor om personuppgiftsbehandling

Kontakta universitetets dataskyddsombud

Kommunikation av resultat på prov

Om examinator under de omständigheter som råder med anledning av covid-19 inte har möjlighet att meddela studenter resultat på prov inom 15 arbetsdagar från provtillfället, kan meddelande om provresultat ske senare. I sådant fall ska studenterna informeras om när deras resultat kommer att meddelas.

Denna möjlighet upphör att gälla efter den 29 september 2021 då ordinarie regler för kommunikation av resultat på prov återupptas.

Läs rektorsbeslutet om att meddela resultat på prov

Åtgärder gällande salstentamina

Smittläget gör att antalet personer i varje tentamenssal har begränsats markant. Det är en utmaning att möjliggöra salstentamina för utbildningar som önskar plats.

Därför gäller följande för att kunna genomföra de salstentamina som är absolut nödvändiga och samtidigt följa de restriktioner som gäller på grund av covid-19 för att minska smittspridningen:

 • När det krävs för att kunna hantera tentamensplaneringen kan Tentamensservice vid Universitetsservice kräva att längden på en salstentamen minskas ned till maximalt fyra (4) timmar.
 • I de fall det inte är möjligt att begränsa en salstentamen till max fyra (4) timmar med hänsyn till rättssäkerhet och rimlig kvalitet, så får redan planerade tentamina flyttas till annan tidpunkt.
 • Om salstentamen flyttas ska beslutet dokumenteras enlig avsedd mall (för flytt av kurs, modul eller provtillfälle) och meddelas studenterna så snart det är möjligt.
 • Tentamensservice ges i uppdrag att vid behov förlägga tentamen på fler dagar än normalt, så att alla tentamina som inte ställs om till andra examinationsformer går att genomföra.

Studenter som har behov av förlängd skrivtid hanteras separat och påverkas inte av beslutet. Eventuella frågor om förlängd skrivtid ställs till Tentamensservice.

Läs rektorsbeslutet om åtgärder för salstentamina

 

Nya rutiner vid salstentamen

För att minska smittspridningen av covid-19 i samband med salstentamen har tillfälliga rutiner införts.

Delta inte vid sjukdom

Ingen student som har symptom på sjukdom får delta vid salstentamen. Studenten ska meddela kursansvarig lärare om han eller hon inte kan delta. En student som inte kan delta på grund av sjukdom, eller inte vill delta på grund av oro, har möjlighet att delta vid nästa tillfälle.

Minska trängsel i byggnaden

Det är viktigt att studenter lämnar byggnaden så snart de lämnat in sin tentamen och på så sätt inte uppehåller sig i onödan i lokalerna.

Studenter uppmanas att hålla avstånd och undvika att tala med tentamensvakten och varandra i så stor utsträckning som möjligt inför, under och efter sin tentamen.

Smittskyddsåtgärder i tentamenssalar

 • Antalet studenter i varje sal är kraftigt begränsat. Det maximala antalet är 20 skrivande per sal. Vissa mindre salar rymmer ännu färre platser.
 • Alla skrivande är placerade med ett avstånd om 2 meter i alla riktningar från varandra.
 • Bord och toaletter rengörs mellan tentamenspassen.
 • Munskydd rekommenderas vid salstentamina och tillhandahålls till alla studenter.
 • En student som känner sig orolig över att delta kan också välja att avstå och har då möjlighet att delta vid nästa tillfälle som ges.
 • Lokalerna på Östra Paviljongen ventileras på full effekt, vilket också gör att det kan upplevas kallt.
 • För att möjliggöra för dem som verkligen behöver skriva salstentamina anpassas nu fler lokaler utöver Östra Paviljongen till avstånd och maxantal. Tentor kan också schemaläggas till söndagar eller till kvällstid med start klockan 18.00.
 • För att minska folksamlingar på Östra Paviljongen startar tentamen på olika tider i olika salar.

Dialog om smittskyddsåtgärderna sker med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten.

Använd munskydd

Umeå universitet följer rekommenderade avstånd vid salstentamen och har kraftigt begränsat antalet skrivande i varje sal för att minska risk för smittspridning. Trots detta rekommenderar smittskyddet att munskydd används av skrivande och personal vid salstentamen som en extra säkerhetsåtgärd. Studenter erbjuds engångsmunskydd i anslutning till salstentamen.

Läs om hur munskydd ska användas

Studenter ska vara anmälda

Samtliga studenter ska vara anmälda för att skriva tentamen och finnas med på den anmälningslista som institutionen skickar till Tentamensservice. Oanmälda studenter får inte skriva tentamen.

Minskad kontakt med lärare

För att undvika att många använder samma telefon och att onödig kontakt sker med tentamensvakten, kan studenter inte ringa sin lärare om oklarheter i tentan. Istället uppmanas studenten att göra en kommentar i tentan. Lärare får heller inte besöka salen under tentamensskrivningen. Vid speciella situationer, som till exempel oklarheter om hjälpmedel eller att frågor saknas i tentan, kan vakten ringa läraren.

Fler entréer på Östra Paviljongen

Varje skrivsal på Östra Paviljongen har nu en anvisad entré för att minska trängsel vid in- och utpassering. Alla studenter måste inför sin tentamen därför ta reda på i vilken sal skrivningen ska ske och vilken entré studenten ska använda. Se karta.

Öppna kartan för att se de olika entréerna och vilka salar de leder till.

Insläpp i tentamenssalen

För att minska köbildning när studenterna går in i salen kommer inte tentamensvakten att kontrollera legitimation och anmälan vid dörren. I stället kontrollerar vakten det efter att tentamen har börjat. En lista med anmälda studenter finns uppsatt utanför respektive sal.

Inlämning av tentamen

Vid inlämning av tentamen går studenten fram till vaktbordet, visar legitimation och lämnar in sin tenta.

Ny rutin är att plexiglas finns uppsatta mellan student och vakt. Detta finns i de flesta skrivsalar. På Östra Paviljongen finns även markeringar på golvet som anvisar att max en student får stå i kö samt att studenten ska hålla lämpligt avstånd.

Disputation

Mer information om disputationer hittar du under Utbildning på forskarnivå.