Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examination

(Uppdaterad 14 januari 2022 kl. 11.00) Det är möjligt att genomföra salstentamen och annan examination med fysisk närvaro. Men det finns ändå några detaljer att känna till.

Examination under höstterminen 2021

Det är möjligt att genomföra examination med fysisk närvaro under höstterminen 2021, som slutar den 16 januari 2022. Vid salstentamen gäller särskilda rutiner för att minska risken för smittspridning och studenter ombeds att hålla avstånd till varandra och avstå från att delta vid symptom.

Examination under vårterminen 2022

Från och med vårterminen 2022 med start den 17 januari är det möjligt att göra avsteg från kurs- och utbildningsplaner samt flytt av kurser, moduler och provtillfällen i de fall pandemin så kräver. Salstentamen och annan examination med fysisk närvaro är möjlig att genomföra med nödvändiga smittskyddsåtgärder. Fakulteter får i uppdrag att i samråd med institutioner se över möjligheterna att erbjuda extra provtillfällen utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, i synnerhet under perioder med extremt hög smittspridning.

Salstentamen

Umeå universitet har vissa anpassade rutiner och regler vid salstentamen för att minska risken för smittspridning. Dessa rutiner baseras på rekommendationer från Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och uppdateras vid förändrade rekommendationer.

Rutiner och regler vid salstentamen

  • Den student som är sjuk eller har symptom som skulle kunna vara covid-19 ska avstå från att delta vid salstentamen. Studenten ska enligt ordinarie regler garanteras plats vid nästa tillfälle. Lärare bör informera studenterna ifall ett extra provtillfälle erbjuds eftersom det kan öka en students möjlighet att avstå från ett provtillfälle på grund av symptom.
  • Alla studenter måste vara anmälda och finnas med på anmälningslistan som institutionen skickar till Tentamensservice. Den som inte finns med på listan får inte skriva tentamen.
  • Legitimering sker när studenterna sitter på sina platser.
  • I lokalen är platserna utspridda utifrån rekommenderade avstånd.
  • Studenterna bör få information om de förhållningsregler som gäller vid salstentamen. Information hittas på sidan Tentamen.

Annan examination med fysisk närvaro

Om du anordnar andra former av examination med fysisk närvaro än salstentamen bör du tänka på följande.

Smittskyddsåtgärder vid examination med fysisk närvaro

  • Alla deltagare bör ges möjlighet att hålla avstånd till andra i den mån det är möjligt, särskilt inför och efter aktiviteter för att undvika trängsel. Om det är möjligt att hålla avstånd även under själva aktiviteten är det att rekommendera.

  • Använd munskydd när det inte går att undvika att vistas nära andra. Läs mer om munskydd.
  • Det kan vara bra att veta att den som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar att hålla avstånd och undvika platser med trängsel, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Umeå universitet har dock ingen skyldighet att anpassa verksamheten utifrån personer som inte är vaccinerade.

  • Påminn deltagarna om att det är viktigt att alla, oavsett vaccination, fortsätter att stanna hemma vid symptom på sjukdom och inte deltar vid sjukdom.

  • Möjligheten att göra avsteg från kurs- och utbildningsplaner samt flytt av kurser, moduler och provtillfällen förlängs att gälla under vårterminen 2022. När det anses nödvändigt på grund av pandemin är det fortfarande möjligt att ställa om examination till digitalt genomförande eller andra examinationsformer som inte innebär fysisk närvaro, förutsatt att rättssäkerhet och rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses.

Digital tentamen

Avrådan från videoövervakad salstentamen

Videoövervakning på distans via digitala mötessystem såsom Zoom, Teams, Skype eller motsvarande avråds ifrån vid all skriftlig tentamen. Sådana digitala mötessystem är inte att likställa vid övervakning av salstentamen. Dessa system är varken utvecklade eller anpassade för övervakning vid skriftliga kunskapsmätningar. Av den anledningen finns åtskilliga säkerhetsbrister som medför att studenter som avser att fuska enkelt kan göra detta utan att det att upptäcka för tentamensvakt eller examinator.

Videoövervakning via digitala mötesverktyg är inte att betrakta som rättssäkert och rimliga krav på kvalitet vid examination kan därför inte tillgodoses.

Om det är nödvändigt får universitetet spela in examinationen eller det obligatoriska momentet om syftet är att inspelningen ska utgöra grund för examinationen, som till exempel muntliga examinationer.

Personuppgiftsbehandling i Zoom

Videoövervakning i Zoom är inte ett brott mot dataskyddsförordningen, se sida 3 i Umeå universitets skrift om GDPR. Trots detta avråder universitetet från videoövervakning på distans via alla digitala mötessystem. Däremot är det bra att känna till vad som gäller för personuppgiftsbehandling för andra syften.

Universitetet har rättslig grund för personuppgiftsbehandling (allmänt intresse) när Zoom används inom utbildning. Personuppgifter som behandlas i Zoom är Umu-id, namn, roll och e-post. För detta finns ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Det du bör tänka på vid användandet av Zoom är att inte behandla känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information (exempelvis i möteschatten). GDPR ställer därmed inga hinder för användningen, men studenterna bör informeras om att personuppgifter behandlas.

Det är dataskyddsombudets uppfattning att en inspelning av studenterna i deras hemmiljö via Zoom strider mot dataskyddsförordningen, och alltså inte får ske. Ett undantag är vid muntlig examination där inspelning är tillåten och rekommenderas för att förenkla vid en omprövning av bedömningen.

Läs mer

Personuppgiftsbehandling vid undervisning och examination på distans

Universitetets behandling av personuppgifter

Vanliga frågor om personuppgiftsbehandling

Kontakta universitetets dataskyddsombud

Möjlighet till anpassningar vid behov

Flera möjligheter att anpassa eller flytta undervisning och examination är fortfarande möjligt. Beslutet att tillåta avsteg från kursplan och dylikt förlängs till slutet av vårterminen 2022.

Avsteg från kursplan

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Vägledning och mall för avsteg från kursplan hittar du på sidan Covid-19 - Mallar och skyltar.

Beslutet om avsteg gäller till den 5 juni 2022, det vill säga hela vårterminen 2022.

Läs rektorsbeslutet

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan inom terminstid

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan får beslutas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig. En sådan flytt får ske inom vårterminen 2022 eller till annan termin, då i första hand till höstterminen 2022. Sådant beslut kan fattas i annan ordning än den som föreskrivs i rektors besluts- och delegationsordning.

Inför ett sådant beslut ska, i möjligaste mån, samråd med studentrepresentant ske. Rektor delegerar härmed till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut.

Denna beslutanderätt får vidaredelegeras. Sådan vidaredelegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Besluten ska också anmälas till fakultetsnämnden eller Lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträde och då noteras till protokollet.

Beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras enligt mall. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Intyg, vägledning och mall för flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan

Beslutet om flytt av kurs har förlängts att även inkludera vårterminen 2022, fram till 5 juni 2022. 

Läs rektorsbeslutet

Flytt av kurs, modul eller provtillfälle utanför terminstid

Kurs, modul eller provtillfälle kan flyttas utanför ordinarie terminstid. Delegation ges till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut. Denna beslutanderätt får inte vidaredelegeras. Inför ett sådant beslut om flytt ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske.

Den som fattar beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle, ansvarar för att säkerställa att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna.

För de studenter som inte kan medverka utanför ordinarie terminstid ska ett annat tillfälle erbjudas inom ordinarie terminstid, det vill säga hösterminen 2022. Vid flytt ska eventuella behörighetskrav för kurser inom program beaktas. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Intyg, vägledning och mall för flytt av kurs, modul eller provtillfälle 

Beslutet har förlängts och gäller nu vårterminen 2022, fram till den 5 juni.

Läs rektorsbeslutet

Anpassade examinationsformer 

Om kursplanen anger att en kurs ska examineras genom salstentamen eller annan examinationsform som inte kan genomföras, har rektor beslutat att avsteg från kursplans examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Tänk då på att beslutet måste dokumenteras och diarieföras.

Rekommendationer för anpassade examinationsformer

Mall och vägledning hittar du på sidan Covid-19 – Mallar och skyltar (Aurora)

Disputation

Mer information om disputationer hittar du under Utbildning på forskarnivå.

Läs beslutet

Läs Beslut med anledning av covid-19 från och med den 8 december 2021 och tills vidare

Mer om examination

Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.