Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hantering vid uppgift om förekomst av smitta av covid-19

Denna information är ett stöd till chefer, studievägledare, kursansvariga och andra medarbetare som får information om att en student eller medarbetare konstaterats vara smittad av covid-19. Informationen finns även på engelska.

Informera närmaste chef eller kursansvarig

Samtliga studenter och medarbetare uppmuntras att informera sin närmaste chef eller kursansvarige/lärare om de blivit smittade av covid-19. Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten kan också komma att kontakta närmaste chef eller kursansvarig i samband med smittspårning.

Universitetets åtgärder för att förhindra smittspridning bör alltid vidtas med strävan om att samtidigt motverka spekulationer och onödig oro.

Hantera personlig information varsamt och med stor respekt för den personliga integriteteten

Om du har fått information om att en student eller medarbetare är smittad av covid-19 ska denna information hanteras varsamt och med stor respekt för den personliga integriteteten, såsom är fallet vid alla sjukdomsfall.

Tystnadsplikt bedöms råda när det gäller uppgifter om att en student eller medarbetare är smittad av covid-19. Uppgifter får då inte, utan uttryckligt stöd i lag, spridas till andra av arbetsgivaren/universitetet utan individens uttryckliga, helst skriftliga, medgivande. Dialog behöver därför i samtliga situationer föras med den enskilde om vilken information som är relevant och får delges till kollegor eller studentkamrater samt vem som delger informationen.

Smittspårning

I Region Västerbotten sker smittspårning som innebär att den som har testats positivt för covid-19 kommer att kontaktas av regionens smittspårare för fortsatt process. Regionen ber i vissa fall ansvarig chef/kursansvarig att kontakta personer som kan ha varit i närkontakt med den smittade personen.

Närkontakt definieras som minst 15 minuters kontakt inom två meters avstånd. Personer som haft sådan närkontakt ska uppmanas att vara vaksamma på eventuella symptom i 14 dagar efter tidpunkten för närkontakten. Personer med närkontakt kan fortsätta arbeta eller studera så länge de är symptomfria, men ska vara noga med att hålla avstånd till andra och i övrigt träffa så få personer som möjligt. Regionen har tagit fram ett exempel på information som kan gå ut till personer som haft närkontakt med den smittade personen.

Klustersmitta

Klustersmitta innebär, i detta avseende, att flera studenter eller medarbetare i samma grupp konstaterats sjuka i covid-19. Åtgärden är även i detta fall att behandla varje enskild smittad individ enligt rutinen ovan.

Regionen har inget fastställt antal för hur många som ska vara smittade för att det ska klassificeras som klustersmitta, utan gör en bedömning av varje situation. Vid konstaterad klustersmitta kommer regionens Smittskyddsenhet att kontakta ansvarig chef eller kursansvarig.

Om du som chef eller kursansvarig får information om att fler än en person konstaterats smittad av covid-19 i den grupp du ansvarar för, är det viktigt att krisledningen informeras så snart som möjligt.

Informera krisledningen om klustersmittan genom att skicka ett mejl till: corona@umu.se. OBS! Skicka inte med några personuppgifter om eventuellt smittade individer i mejlet.

Krisledningsgruppen ansvarar för att informera universitetsledningen.

Du som chef eller kursansvarig bör även ta kontakt med regionens Smittskyddsenhet, om det inte redan är gjort, för att diskutera eventuella ytterligare åtgärder. Åtgärderna beror på flera olika parametrar, däribland hur smittan spridits och hur många personer som blivit smittade.

Åtgärder som berör studenter

När en student informerat universitetet till exempel genom en lärare om att denne har covid-19 rekommenderas följande åtgärder:

  1. Diskutera situationen med studenten. Regionen sköter smittspårningen, och det viktiga är att alla som haft närkontakt med den smittade får informationen. De som inte har varit i kontakt med individen behöver inte få veta något. Det handlar om att informera men inte skapa onödig oro. Kom överens om vem som delger information till dem som behöver informeras.
  2. Säkerställ huruvida studenten vill vara offentlig med sitt namn eller om studenten föredrar att hålla den informationen för sig själv. Även om studenten ger tillåtelse bör du som regel inte informera om detta. Du kan i undantagsfall informera andra om vem som har covid-19 om du fått den sjuka personens tillåtelse.
  3. Umeå universitet bistår gärna studenten om denne ber om hjälp med att informera berörda studiekamrater. Regionen har tagit fram ett exempel på information som kan gå ut till personer som haft närkontakt med den smittade personen.
  4. Om du som chef eller kursansvarig får information om att fler än en person konstaterats smittad av covid-19 i den grupp du ansvarar för, är det viktigt att krisledningen informeras så snart som möjligt. Du får gärna hålla krisledningsgruppen informerad även vid enstaka smittfall. Krisledningen når du via mejl till corona@umu.se. OBS! Skicka inte med några personuppgifter om eventuellt smittade individer i mejlet. Du bör också ta kontakt med regionens Smittskyddsenhet, om det inte redan är gjort.

Läs hela vägledningen och ta del av regionens exempeltext

Vägledning svenska (pdf)

Vägledning engelska (pdf)

Åtgärder som berör medarbetare

När en medarbetare informerat arbetsgivaren, till exempel genom att ta kontakt med sin närmaste chef, om att denne har covid-19 rekommenderas följande åtgärder:

  1. Diskutera situationen med medarbetaren. Regionen sköter smittspårningen, och det viktiga är att alla som haft närkontakt med den smittade får informationen. De som inte har varit i kontakt med individen behöver inte få veta något. Det handlar om att informera men inte skapa onödig oro. Kom överens om vem som delger informationen till dem som behöver informeras.
  2. Säkerställ huruvida medarbetaren vill att hens namn framkommer eller om medarbetaren föredrar att hålla den informationen för sig själv. Även om medarbetaren ger tillåtelse bör du som regel inte informera om detta. Du kan i undantagsfall informera andra om vem som har covid-19 om du fått den sjuka personens tillåtelse.
  3. Umeå universitet bistår gärna medarbetaren om denne ber om hjälp med att informera berörda kollegor. Regionen har tagit fram ett exempel på information som kan gå ut till personer som haft närkontakt med den smittade personen.
  4. Om du som chef eller kursansvarig får information om att fler än en person konstaterats smittad av covid-19 i den grupp du ansvarar för, är det viktigt att krisledningen informeras så snart som möjligt. Du får gärna hålla krisledningsgruppen informerad även vid enstaka smittfall. Krisledningen når du via mejl genom corona@umu.se. OBS! Skicka inte med några personuppgifter om eventuellt smittade individer i mejlet.Du bör också ta kontakt med regionens Smittskyddsenhet, om det inte redan är gjort.

Läs hela vägledningen och ta del av regionens exempeltext

Vägledning svenska (pdf)

Vägledning engelska (pdf)

Ytterligare frågor?

Om du som lärare eller medarbetare har ytterligare frågor, kontakta din närmaste chef. Om du som chef har ytterligare frågor, skicka e-post till corona@umu.se.