Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning

(Uppdaterad 12 maj kl. 16:16) All undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer. Det gäller även sommarkurser 2020.

Förberedelser inför utbildning hösten 2020

Inför höstterminstarten är Umeå universitets utgångspunkt att bedriva campusförlagd utbildning från och med terminsstarten den 31 augusti. Universitetet följer dock även fortsättningsvis regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om dessa myndigheter anser att högskoleutbildning då fortsatt bör bedrivas på distans för att minska smittspridningen i samhället behöver vi ha en beredskap för att fortsätta med alternativa undervisnings- och examinationsformer även efter sommaren.

Följande är därför viktigt att tänka på inför höstterminen:

 • Planera för campusundervisning – var beredd på distans.
 • Boka lokaler i god tid och ta hänsyn till gruppstorlek och rekommendationer om hänsynstagande till smittrisker.
 • Med anledning av rådande läge så rekommenderas lärare planera för genomförande av höstens kurser samt de uppsamlingstentamina och motsvarande som genomförs i augusti, både med och utan krav på fortsatt distansundervisning.
 • Om vi i höst står inför en situation där campusundervisning är tillåten, men med restriktioner vad gäller exempelvis gruppstorlek eller total mängd studenter på plats, är det bra att planera för att studenter som påbörjar eller avslutar sina studier under höstterminen, i första hand ska ges plats på campus.
 • Även om restriktionerna för campusundervisning hävs behöver inte all undervisning genast återföras till campus. Det är bra att planera för en flexibel pedagogik, så att moment som passar bra för e-verktyg inledningsvis fortsätter genomföras på distans även när restriktionerna upphör.
 • Ansvariga för utresande internationella studenter med utbyten planerade till höstterminen 2020, rekommenderas att tillsammans med studenterna se över möjligheterna att senarelägga utbytesstudierna.
 • Vid fortsatt restriktivitet avseende campusundervisning så kommer de anslutande beslut som har fattats också att förlängas, bland annat flytt av kurs, avsteg från kurs- och utbildningsplaner samt möjlighet att bevilja dispens för praktiska moment.

Sommarkurser

All undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer. Detta gäller även sommarkurser från 8 juni till och med 30 augusti 2020. I vissa kurser kan det finnas behov att bevilja undantag från beslutet. Det kan vara för att genomföra enskilda praktiska moment på campus om de inte går att ersätta med andra moment, så länge som antalet deltagare kan begränsas och smittspridningsrisken hanteras. Sådana avsteg beslutas av berörd dekan och rapporteras till biträdande universitetsdirektör.

Läs rektorsbeslutet

Allmänt utbildning på grundnivå och avancerad nivå

En rad beslut och åtgärder har tagits när det gäller utbildning vid Umeå universitet till följd av covid-19.

Det här gäller för utbildning för närvarande

 • All undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer.

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

 • Som huvudregel får examensarbeten och självständiga arbeten inte genomföras i universitetets lokaler. I vissa fall kan det dock vara tillåtet. Läs mer på sidan Examensarbete, examination och disputation.

 • All salstentamen eller andra examinationsformer som omfattar fysiska möten ställs in, senareläggs eller ersätts av andra examinationsformer som inte omfattar fysiska möten. Detta gäller dock inte fysiska möten inom den VFU/kliniska praktik som tillåts.

 • Rektor har beslutat att den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg från kursplanens föreskrifter och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs.
  Se rektorsbeslutet.

 • Rektor har beslutat att dekan kan bevilja dispens från Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (FS 1.1-677-20) och genomföra enskilda praktiska moment på campus för vissa utbildningar, om de inte går att ersätta med andra moment och om antalet deltagare begränsas och smittspridningsrisken hanteras. Beslutet gäller fram till 30 juni. Beviljade undantag ska rapporteras skriftligt till biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson. 
  Se rektorsbeslutet.