Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Undervisning

(Uppdaterad 1 december kl. 13.56) Informationen på denna sida har uppdaterats utifrån det beslut som rektor fattade den 11 november med skärpta åtgärder på campus. Mer går att läsa i beslutet.

Undervisning bör genomföras med digitala inslag, som distansundervisning, eller andra alternativa undervisningsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus. Detta förutsatt att rättssäkerhet och att rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses.

Om campusundervisning behöver genomföras ska studenter på första och sista läsåret på utbildningsprogram prioriteras.

Undervisning som genomförs på campus måste genomföras på ett sätt så att Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd efterföljs.

Säkerhet i Zoom

Det ökade antalet videomöten ökar kraven på säkerheten. Läs mer om säkerheten i Zoom och hur du gör dina Zoom-möten säkrare.

Fler Zoomrum på campus

Med anledning av covid-19 och ökad online-undervisning har fler Zoomrum installerats på campus.

Läs mer på Aurora

Bokningsbara lokaler har anpassats

Sittplatser i salar och andra lokaler har avgränsats med åtminstone en plats mellan varje person beroende på möblering, dvs. varannan plats har spärrats av. Tillgängliga sittplatser är spridda diagonalt. Detta innebär att maximalt hälften av tillgängliga sittplatser kan nyttjas upp till den absoluta gränsen på 49 sittplatser.

 • I publika ytor är lokalerna i möjligaste mån anpassade så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra möjliggörs. Även vid in- och utpassering till lokaler och hus gäller det att hålla avståndet.
 • Laboratorier och motsvarande samt arbetet i dessa ska anpassas så att avsedda rekommendationer efterlevs.

Lokalbokning

Det är viktigt att boka lokaler i tid för att få en uppfattning om lokalbehovet. Om universitetets lokaler inte räcker till under hösten, det vill säga att när du bokar finns det inte rätt sorts eller tillräckligt många lokaler tillgängliga, meddela detta via Infocenter så kan även andra, externa lokaler förmedlas om det behövs.

 • Lokalbeskrivningarna i TimeEdit har uppdateras med nya uppgifter om hur många personer som säkert kan vistas i en lokal med hänsyn till rekommendationerna.
 • För avbokningar av lokaler gäller från 1 september ordinarie avbokningsregler, det vill säga att du kan avboka lokalen två dagar innan bokning infaller annars debiteras hela kostnaden.
 • Institutioner och enheter ansvarar själva för att anpassa sina egna lokaler. Stöd för skyltning av egna lokaler finns på Aurora.

Smittskyddsåtgärder

 • Gruppernas storlek ska vara max 50 personer.
 • Ett avstånd om 2 meter ska kunna hållas till närmaste person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.
 • Sittplatser i salar avgränsas med 1-2 platser mellan varje person beroende på möblering. Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt.
 • Handsprit ska finnas i föreläsningssalar.
 • Föreläsningar för större grupper bör så långt som möjligt genomföras digitalt.
 • Första- och sistaterminsstudenter prioriteras på campus.
 • Folkhälsomyndighetens checklista för riskbedömning kan användas som stöd vid planering av undervisningssituationer.

Kvällsundervisning

Undervisning och examination som normalt skulle bedrivas på dagtid kan förläggas till kvällstid om det krävs av smittspridningsskäl, under höstterminen 2020 och första halvan av vårterminen 2021. Vid ett sådant beslut ska hänsyn till studenternas och lärares möjlighet att delta beaktas. Till exempel kan studenter och lärare med små barn ha svårt att delta på kvällstid.

Förlängning av beslut gällande kursplaner

Beslutet om möjlighet att ändra kursplaner är förlängt till att gälla fram till och med den 23 mars 2021 för att ge förutsättning för lärare att kunna göra avsteg från kursplanens undervisnings- och examinationsformer t.ex. förlägga hela eller delar av kursen på distans. Läs mer om aktuella beslut på sidan Rektorsbeslut.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas. Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från ansvarig huvudman.