Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Undervisning

(Uppdaterad 30 september 2021 kl. 08.45) Från 30 september 2021 ges möjlighet att undervisa alla studenter med fysisk närvaro.

Undervisning 30 september till 1 november

Under den andra delen av höstterminen, mellan 30 september till 1 november, är det möjligt att erbjuda undervisning med fysisk närvaro för samtliga studenter. Vad som ska gälla därefter är ännu inte beslutat.

Att tänka på vid undervisning med fysisk närvaro

  • Det är fortfarande viktigt att alla, oavsett vaccination, fortsätter att stanna hemma och testa sig vid symptom på sjukdom.
  • Rimligt avstånd ska hållas i alla situationer där det är möjligt. Som riktlinje lämnas varannan stol tom i alla situationer.
  • Använd munskydd när det inte går att undvika att vistas nära andra. Läs mer om munskydd.

Det här har upphört att gälla när det gäller undervisning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har slopat alla deltagarbegränsningar. Det innebär att den tidigare meddelade maxgränsen på 50 personer per sal tas bort i universitetets lokaler. I lokalbokningssystemet TimeEdit kommer dock maxantalet per sal fortfarande vara inställt på att varannan stol ska stå tom och lokaler kommer vara anpassade oktober ut.

Möjlighet till anpassningar vid behov

Avsteg från kursplan

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Vägledning och mall för avsteg från kursplan hittar du på sidan Covid-19 - Mallar och skyltar.

Beslutet om avsteg gäller till den 16 januari 2022, det vill säga hela höstterminen 2021.

Läs rektorsbeslutet

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan inom terminstid

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan får beslutas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig. En sådan flytt får ske inom höstterminen 2021 eller till annan termin, då i första hand till vårterminen 2022. Sådant beslut kan fattas i annan ordning än den som föreskrivs i rektors besluts- och delegationsordning.

Inför ett sådant beslut ska, i möjligaste mån, samråd med studentrepresentant ske. Rektor delegerar härmed till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut.

Denna beslutanderätt får vidaredelegeras. Sådan vidaredelegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Besluten ska också anmälas till fakultetsnämnden eller Lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträde och då noteras till protokollet.

Beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras enligt mall. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Intyg, vägledning och mall för flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningplan

Läs rektorsbeslutet

Flytt av kurs, modul eller provtillfälle utanför terminstid

Kurs, modul eller provtillfälle kan flyttas utanför ordinarie terminstid. Delegation ges till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut. Denna beslutanderätt får inte vidaredelegeras. Inför ett sådant beslut om flytt ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske.

Den som fattar beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle, ansvarar för att säkerställa att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna.

För de studenter som inte kan medverka utanför ordinarie terminstid ska ett annat tillfälle erbjudas inom ordinarie terminstid, det vill säga vårterminen 2022. Vid flytt ska eventuella behörighetskrav för kurser inom program beaktas. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Intyg, vägledning och mall för flytt av kurs, modul eller provtillfälle 

Läs rektorsbeslutet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs vad som gäller för VFU

Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från huvudman.

Gymnasieskola

Specifikt för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom gymnasieskolan kan du följa utvecklingen på sidan Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola och skola.

Hälso- och sjukvård

Specifikt för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården kan du följa utvecklingen på sidan Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Läs beslutet

Läs beslutet gällande perioden 30 september till 1 november

Mer om undervisning

Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.