Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning

(Uppdaterad 17 juni kl. 14.52) Den 29 maj beslutade regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan att åter öppna universiteten från den 15 juni. Beskedet innebär att Umeå universitets lokaler öppnas för studenter redan den 10 augusti, och att höstens undervisning kommer att kunna bedrivas på ett mer normalt sätt på campus. Universitetet följer dock även fortsättningsvis regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Riktlinjer för föreläsningar, salstentamina och andra undervisningssituationer samt laborationslokaler hösten 2020

Trots att campusundervisning får återinföras behöver inte all undervisning genast återföras till campus. Det är bra att planera för en flexibel pedagogik, så att moment som passar bra för e-verktyg inledningsvis fortsätter genomföras på distans även när restriktionerna upphör för att minska antalet studenter på campus.

Om det är möjligt att genomföra undervisning och examination på ett sådant sätt att Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd efterföljs, så är det tillåtet att genomföra undervisning och examination på campus. Annars ska undervisning och examination istället genomföras på distans.

Bokningsbara lokaler anpassas för hösten

Sittplatser i salar och andra lokaler avgränsas med åtminstone en plats mellan varje person beroende på möblering, dvs varannan plats tas bort. Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt. Detta innebär att maximalt hälften av tillgängliga sittplatser kan nyttjas upp till den absoluta gränsen 49 sittplatser.

 • I publika ytor ska lokalerna i möjligaste mån anpassas så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra möjliggörs. Detta gäller även vid in- och utpassering till lokaler och hus.
 • Laboratorier/motsv. och arbetet i dessa ska anpassas så att avsedda rekommendationer efterlevs.

Lokalbokning

Det är viktigt att boka lokaler i tid för att få en uppfattning om lokalbehovet. Om universitetets lokaler inte räcker till under hösten, det vill säga att när du bokar finns det inte rätt sorts eller tillräckligt många lokaler tillgängligt, meddela detta via Infocenter så kan även andra, externa lokaler förmedlas om det behövs.

 • Lokalbeskrivningarna i TimeEdit har uppdateras med nya uppgifter om hur många personer som säkert kan vistas i en lokal med hänsyn till rekommendationerna.
 • Avbokningar som görs för gemensamt bokningsbara lokaler för perioden 31/8 - 31/12 är kostnadsfria fram till den 30 augusti. Från 1 september gäller ordinarie avbokningsregler, det vill säga att du kan avboka lokalen två dagar innan bokning infaller annars debiteras hela kostnaden.
 • Institutioner och enheter ansvarar själva för att anpassa sina egna lokaler.

Smittskyddsåtgärder

 • Gruppernas storlek ska vara max 50 personer.
 • Ett avstånd om 1,5 meter ska kunna hållas till närmaste person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.
 • Sittplatser i salar avgränsas med 1-2 platser mellan varje person beroende på möblering. Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt.
 • Handsprit är beställd och placeras ut i föreläsningssalarna när den levererats.
 • Föreläsningar för större grupper bör så långt som möjligt genomföras digitalt.
 • Första- och sistaterminsstudenter bör prioriteras på campus.
 • Folkhälsomyndighetens checklista för riskbedömning kan användas som stöd vid planering av undervisningssituationer.

Kvällsundervisning

Undervisning och examination som under höstterminen 2020 normalt skulle bedrivas på dagtid kan förläggas till kvällstid om det krävs på grund av smittspridningsskäl. Vid ett sådant beslut ska hänsyn till studenternas och lärares möjlighet att delta beaktas. Till exempel kan studenter och lärare med små barn ha svårt att delta på kvällstid.

Utbytesstudier

Ansvariga för utresande utbytesstudenter med utbyten planerade till höstterminen 2020, rekommenderas att, tillsammans med studenterna, se över möjligheterna att senarelägga utbytesstudierna.

Just nu råder inreseförbud i Europa och Sverige för utomeuropeiska resenärer vilket innebär att inresande internationella studenter inte med säkerhet kommer att kunna resa in i Sverige även om de har beviljats uppehållstillstånd. International Office bevakar frågan. Läs mer hos Regeringskansliet.

Förlängning av beslut

Den studieadministrativa gruppen kommer att ta fram ett förslag på beslut som möjliggör undervisning och examination utanför ordinarie arbets-/studietid för utbildningar som kräver tillgång till specialanpassade lokaler och där gränsen för gruppstorlek kan göra att undervisningen behöver delas upp på fler tillfällen.

Besluten om möjlighet att ändra till exempel kursplaner behöver förlängas till att gälla fram till höstterminens slut för att ge möjlighet för lärare att mixa campus- och distansundervisning. Den studieadministrativa gruppen arbetar för närvarande med att sammanställa vilka beslut som behöver revideras eller förlängas.

Avsteg från kursplan

Rektor har beslutat att förlänga giltighetstiden till och med den 17 januari 2021 för beslutet Avsteg från kursplan för att förhindra spridning av covid-19 (FS 3.1.4-667-20). Det innebär att avsteg får göras från fastställda undervisnings- och examinationsformer i kursplaner, i den mån det krävs för att förhindra smittspridning av covid-19. Vidare anges att den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut omnödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Sommarkurser

Trots nya riktlinjer från den 29 maj vidhåller universitetet att sommarkurser 2020 ska genomföras på distans. Nytt är dock att om det behövs och är praktiskt genomförbart kan delar av undervisningen även hållas på plats på campus. Om moment ska genomföras på campus gäller en maximal gruppstorlek på 50 deltagare och att hänsyn till smittspridningsrisken tas. Observera dock att om ett moment förläggs på campus måste institutionerna beakta studenternas möjlighet att kunna delta fysiskt då de tidigare fått besked om att kursen ska ges på distans.

Läs rektorsbeslutet från den 21 april

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.