Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning

(Uppdaterad 17 september kl. 13.20) Universitets lokaler är öppna och höstens undervisning är i full gång till viss del på campus, och till viss del fortsatt på distans. Universitetet fortsätter att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

Trots att campusundervisning får återinföras denna höst behöver inte all undervisning genast återföras till campus. Det är bra att planera för en flexibel pedagogik, så att moment som passar bra för e-verktyg inledningsvis fortsätter genomföras på distans även när restriktionerna upphör. Detta för att minska antalet studenter på campus.

Om det är möjligt att genomföra undervisning och examination på ett sådant sätt att Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd efterföljs, så är det tillåtet att genomföra undervisning och examination på campus. Annars ska undervisning och examination istället genomföras på distans.

Säkerhet i Zoom

Antalet videomöten har ökat den senaste tiden när många sitter hemma och jobbar, vilket ökar kraven på säkerheten. Läs mer om säkerheten i Zoom och hur du gör dina Zoom-möten säkrare.

Fler Zoomrum på campus

Med anledning av covid-19 och ökad online-undervisning installeras nu fler Zoomrum på campus.

Läs mer på Aurora

Bokningsbara lokaler har anpassats

Sittplatser i salar och andra lokaler har avgränsats med åtminstone en plats mellan varje person beroende på möblering, dvs. varannan plats har spärrats av. Tillgängliga sittplatser är spridda diagonalt. Detta innebär att maximalt hälften av tillgängliga sittplatser kan nyttjas upp till den absoluta gränsen på 49 sittplatser.

 • I publika ytor är lokalerna i möjligaste mån anpassade så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra möjliggörs. Även vid in- och utpassering till lokaler och hus gäller det att hålla avståndet.
 • Laboratorier och motsvarande samt arbetet i dessa ska anpassas så att avsedda rekommendationer efterlevs.

Lokalbokning

Det är viktigt att boka lokaler i tid för att få en uppfattning om lokalbehovet. Om universitetets lokaler inte räcker till under hösten, det vill säga att när du bokar finns det inte rätt sorts eller tillräckligt många lokaler tillgängliga, meddela detta via Infocenter så kan även andra, externa lokaler förmedlas om det behövs.

 • Lokalbeskrivningarna i TimeEdit har uppdateras med nya uppgifter om hur många personer som säkert kan vistas i en lokal med hänsyn till rekommendationerna.
 • För avbokningar av lokaler gäller från 1 september ordinarie avbokningsregler, det vill säga att du kan avboka lokalen två dagar innan bokning infaller annars debiteras hela kostnaden.
 • Institutioner och enheter ansvarar själva för att anpassa sina egna lokaler. Stöd för skyltning av egna lokaler finns på Aurora.

Smittskyddsåtgärder

 • Gruppernas storlek ska vara max 50 personer.
 • Ett avstånd om 1,5 meter ska kunna hållas till närmaste person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.
 • Sittplatser i salar avgränsas med 1-2 platser mellan varje person beroende på möblering. Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt.
 • Handsprit ska finnas i föreläsningssalar.
 • Föreläsningar för större grupper bör så långt som möjligt genomföras digitalt.
 • Första- och sistaterminsstudenter prioriteras på campus.
 • Folkhälsomyndighetens checklista för riskbedömning kan användas som stöd vid planering av undervisningssituationer.

Kvällsundervisning

Undervisning och examination som under höstterminen 2020 normalt skulle bedrivas på dagtid kan förläggas till kvällstid om det krävs av smittspridningsskäl. Vid ett sådant beslut ska hänsyn till studenternas och lärares möjlighet att delta beaktas. Till exempel kan studenter och lärare med små barn ha svårt att delta på kvällstid.

Förlängning av beslut gällande kursplaner

Beslutet om möjlighet att ändra kursplaner är förlängt till att gälla fram till höstterminens slut för att ge förutsättning för lärare att kunna göra avsteg från kursplanens undervisnings- och examinationsformer t.ex. förlägga hela eller delar av kursen på distans. Läs mer om aktuella beslut på sidan Rektorsbeslut.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.