Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Undervisning

(Uppdaterad 5 maj kl. 10.20) Fram till 29 september 2021 gäller strikta smittskyddsåtgärder vid Umeå universitet som anger att undervisning bör genomföras med digitala inslag eller andra undervisningsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus. Detta förutsatt att rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses. För den första perioden av höstterminen ges däremot möjlighet för nybörjarstudenter på program att undervisas med fysisk närvaro, så länge som det kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Studierelaterade frågor
Studierelaterade frågor

Studieadministrativa och studierelaterade frågor på grund av covid-19.

Undervisning för våren och sommaren 2021

Undervisning bör genomföras med digitala inslag eller andra undervisningsformer som inte innebär fysisk närvaro på campus förutsatt att rimliga krav på kvalitet kan tillgodoses.

Undervisning vid höstterminens start 2021

Mellan 30 augusti och 29 september möjliggörs undervisning med fysisk närvaro för nybörjarstudenter på programutbildningar förutsatt att undervisningen kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Det innebär att även du som är lärare och undervisar nybörjarstudenter på program ges möjlighet att arbeta i universitetets lokaler i den utsträckning som behövs för att planera och genomföra undervisningen. Även du som jobbar tekniskt eller administrativt och som behövs på plats för att möta de nya studenterna ges därför samma möjlighet.

Att tänka på vid undervisning med fysisk närvaro

I de fall undervisning behöver genomföras på campus för att tillgodose rimliga krav på kvalitet ska följande gälla:

  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska följas.
  • Alla personer som upplever symptom – även milda – ska stanna hemma.
  • Gruppstorleken ska minimeras och om möjligt ska samma gruppindelning hållas genom hela kursen eller momentet. En maximal storlek på 7 personer är vad som rekommenderas av smittskyddsläkaren.
  • Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från huvudman.
  • Ett avstånd om 2 meter ska kunna hållas till närmaste person i salar, laborationslokaler samt andra lokaler.
  • 1–2 sittplatser ska vara lediga mellan varje person beroende på möblering. Tillgängliga sittplatser sprids diagonalt.
  • Handsprit ska finnas i föreläsningssalar. Om detta saknas, vänligen meddela Universitetsservice.
  • Använd munskydd när det inte går att undvika att vistas nära andra. Läs mer om munskydd.

Folkhälsomyndighetens checklista för riskbedömning kan användas som stöd vid planering av undervisningssituationer.

Läs även på sidan Examination och Studieadministrativa frågor

Läs rektorsbeslutet om undervisning på grund av covid-19

Avsteg från kursplan

Avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk möjlighet att delta.

Vägledning och mall för avsteg från kursplan hittar du på sidan Mallar med logotyp under rubriken Covid-relaterade mallar - utbildning (Aurora).

Beslutet om avsteg har förlängts i och med beslut om sommaren 2021 och höstterminens start och gäller till den 29 september 2021.

Läs rektorsbesluten

Flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan

Beslut att flytta kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan får fattas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig. En sådan flytt får ske inom vårterminen 2021, inom höstterminen 2021 eller till annan termin, då i första hand till näst påföljande termin. Sådant beslut kan fattas i annan ordning än den som föreskrivs i rektors besluts- och delegationsordning

Inför ett sådant beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske. Rektor delegerar härmed till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut.

Denna beslutanderätt får vidaredelegeras. Sådan vidaredelegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Besluten ska också anmälas till fakultetsnämnden eller Lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträde och då noteras till protokollet.

Beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras enligt mall. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Mall och vägledning hittar du på sidan Mallar med logotyp under rubriken Covid-relaterade mallar – utbildning (Aurora)

Beslut om flytt av kurs återfinns med samma lydelse i besluten som gäller vårterminen 2021, sommaren 2021 och höstterminens start 2021.

Läs rektorsbesluten

Flytt av kurs, modul eller provtillfälle till sommaren

Kurs, modul eller provtillfälle kan flyttas utanför ordinarie terminstid som närmast infaller, dvs sommaren 2021. Delegation ges till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut. Denna beslutanderätt får inte vidaredelegeras. Inför ett sådant beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske.

Den som fattar beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle, ansvarar för att säkerställa att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna.

För de studenter som inte kan medverka utanför ordinarie terminstid ska ett annat tillfälle erbjudas inom ordinarie terminstid, dvs ht 2021. Vid flytt ska eventuella behörighetskrav för kurser inom program beaktas. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter.

Läs rektorsbeslutet om flytt av kurs, modul och provtillfälle till sommaren

Studenter som inte kan delta

Om en student inte kan delta i undervisning på grund av lokala allmänna råd eller motsvarande, bör institutionerna se om möjlighet finns att göra anpassningar så att studenten kan delta, t.ex. göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan anpassningar inte göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa tillfälle momentet ges.

Om en student som bedriver distansstudier inte har möjlighet att delta i ett obligatoriskt moment på studieorten på grund av allmänna råd eller motsvarande, bör anpassningar göras så långt det är möjligt, för att underlätta studentens deltagande, exempelvis genom att göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan anpassningar inte göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa tillfälle momentet ges.

Kvällsundervisning

Undervisning och examination som normalt skulle bedrivas på dagtid kan förläggas till kvällstid om det krävs av smittskyddsskäl.

Vid ett sådant beslut ska hänsyn till studenternas och lärares möjlighet att delta beaktas. Till exempel kan studenter och lärare med små barn ha svårt att delta på kvällstid.

Kvällstid räknas från kl. 18.00.

Säkerhet i Zoom

Det ökade antalet videomöten ökar kraven på säkerheten. Läs mer om säkerheten i Zoom och hur du gör dina Zoom-möten säkrare.

Fler Zoomrum på campus

Med anledning av covid-19 och ökad onlineundervisning har fler Zoomrum installerats på campus.

Läs mer på Aurora

Bokningsbara lokaler har anpassats

Sittplatser i salar och andra lokaler har avgränsats med åtminstone en plats mellan varje person beroende på möblering, det vill säga att varannan plats har spärrats av och tillgängliga sittplatser ska vara spridda diagonalt. Detta har skett för att möjliggöra att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att håll avstånd kan följas. Det innebär att maximalt hälften av tillgängliga sittplatser kan nyttjas upp till den absoluta gränsen på 49 sittplatser.

Hänsyn till den normerande gränsen på 8 personer bör tas i den mån det är möjligt och så länge den begränsningen gäller.

Debitering av gemensamt bokningsbara lokaler

Vad som ska gälla för debitering av lokalbokningar för hösten 2021 kommer att meddelas i maj 2021.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

Studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från huvudman.

Gymnasieskola

Specifikt för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom gymnasieskolan kan du följa utvecklingen på sidan Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola och skola.

Hälso- och sjukvård

Specifikt för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården kan du följa utvecklingen på sidan Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg.