Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbeten, examination och disputation

(Uppdaterad 2020-03-31, kl. 13.10)

Examensarbeten

Examensarbeten och självständiga arbeten är till sin natur projektarbeten som, med undantag av direkta handledningssituationer, bedrivs på individuell basis. De är därför att betrakta på samma sätt som det forskningsarbete som universitetets forskarstuderande utför. Motsvarande gäller också för de projektarbeten som utförs av utbytesstudenter inom exempelvis Erasmus+ programmet.

Ur ett strikt smittspridningshänseende är inte de individuella arbeten som utförs i projektform något som innebär en avsevärt ökad risk för smittspridning mellan ett större antal individer. Rektor har därför beslutat att det ska övervägas om alternativa former som innebär att fysisk närvaro i universitetets lokaler inte blir nödvändig, men att tillåta att sådana arbeten som kräver närvaro vid universitetets lokaler.

Läs hela beslutet om Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+. 

Examination

All salstentamen eller andra examinationsformer som omfattar fysiska möten ställs in, senareläggs eller ersätts av andra examinationsformer som inte omfattar fysiska möten.

Om kursplanen anger att en kurs ska examineras genom salstentamen eller annan examinationsform som inte kan genomföras, har rektor beslutat att avsteg från kursplans examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka smittspridning av covid-19.

Det har också tagit fram omfattande rekommendationer till dig som måste anpassa examinationer på grund av covid-19. Se länk nedan.

Läs hela beslutet om avsteg från kursplans examinationsformer

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan

Rekommendationer för anpassade examinationsformer

Kommunikation av examinationsresultat

Om examinator under de omständigheter som just nu råder inte kan meddela resultat på prov i enlighet med gällande regler, gäller att studenterna ska informeras om detta. Rektor har beslutat om detta avsteg från ordinarie regler för vårterminen 2020.

Läs hela rektorsbeslutet

Möjligt att övervaka men inte spela in examinationer på distans via Zoom

När Zoom används för utbildning och för att examinera studenter har universitetet rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen (allmänt intresse). Personuppgifter kommer att behandlas i Zoom i form av umu-id, namn, roll och e-post, och för detta finns ett personuppgiftsbiträdesavtal för tjänsten med Sunet.

Det enda man bör tänka på vid användandet av Zoom är att man inte ska behandla känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information (exempelvis i möteschatten). GDPR ställer därmed inga hinder för användningen, men studenterna bör informeras om att personuppgifter behandlas. Dock är det dataskyddsombudets uppfattning att en inspelning av studenterna i deras hemmiljö via Zoom strider mot dataskyddsförordningen, och alltså inte får ske.

Läs mer om rekommendationerna för anpassade examinationsformer

Läs mer om principerna för universitetets behandling av personuppgifter

Vanliga frågor om personuppgiftsbehandling

Kontakta universitetets dataskyddsombud

Disputation

Disputationer genomförs fortsatt, men formerna för disputationen kan behöva anpassas.

Alla spikningsceremonier på Universitetsbiblioteket ställs in tills vidare. Det går inte heller att boka tid för spikningsceremonier. Den elektroniska spikningen i DiVA ska som vanligt ske minst tre veckor innan disputation.

Fakulteterna har tagit ett beslut om hur disputationer ska genomföras. De som berörs av detta beslut kommer få särskild information. Finns det frågor kontaktas respektive fakultet.