Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Undervisning

(Uppdaterad 26 mars kl. 09.02) All undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer. Rektor beslutade även den 17 mars att medge avsteg från kursplanen när det gäller både undervisnings- och examinationsformer.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

  • All undervisning som innebär fysiska möten ställs in och ersätts med alternativa undervisningsformer.

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

  • Som huvudregel får examensarbeten och självständiga arbeten inte genomföras i universitetets lokaler. I vissa fall kan det dock vara tillåtet. Läs mer på sidan Examensarebete, examination och disputation.

  • All salstentamen eller andra examinationsformer som omfattar fysiska möten ställs in, senareläggs eller ersätts av andra examinationsformer som inte omfattar fysiska möten. Detta gäller dock inte fysiska möten inom den VFU/kliniska praktik som tillåts.

  • Rektor har beslutat att den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg från kursplanens föreskrifter och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. Se rektorsbeslutet.

Utbildning på forskarnivå

Studerande på forskarnivå är att betrakta som anställda och ska följa de rekommendationer som gäller för medarbetare. Detta gäller oavsett om den forskarstuderande är anställd som doktorand eller har annan studiefinansiering. Läs mer på sidan Anställning.

 

 

Frågor och svar för studenter

Kommer det att erbjudas distansundervisning istället för undervisning på plats?

Ja, från och med 18 mars genomförs ingen fysisk undervisning eller examination i universitetets lokaler. Universitetet följer rekommendationerna från Regeringen samt Folkhälsomyndigheten och övergår till alternativa undervisningsformer och examination. Detta kan innebära att din kursplan eller examinationsform förändras.Kontakta din kursansvarige lärare vid eventuella frågor.

Kan beslutet om att övergå till distansundervisning komma att ändras, eller gäller för resterande del av vårterminen?

Det beslut som fattats om att övergå till alternativa undervisnings- och examinationsformer avser hela vårterminen 2020. Universitet bevakar omvärldsutvecklingen noggrant och följer rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen inom området kan beslutet eventuellt komma att revideras om läget förändras.

Vad gäller för besked till studenter om resultat på prov under dessa omständigheter?

Enligt universitetets regler har studenterna rätt att få besked om resultat på prov senast 15 arbetsdagar efter provtillfället (oavsett examination). Om examinator under rådande omständigheter inte kan rapportera in resultat inom denna tidsgräns, har rektor beslutat att studenterna ska meddelas att deras resultat kommer att bli väsentligt försenat. Detta gäller endast vårterminen 2020.

Läs hela rektorsbeslutet

Vad gäller angående VFU och praktik?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i gymnasieskola

Behöver jag sjukanmäla mig om jag är sjuk och inte kan studera?

Försäkringskassans hemsida finner du information om vad som gäller för sjukdom under studietiden.

CSN har uppdaterad information för studenter som påverkas av covid-19.

Vad bör jag tänka på om jag bor i samma studentkorridor (eller motsvarande) tillsammans med en person som har sjukdomssymptom?

Samma rekommendationer gäller som i det övriga samhället. Bästa sättet att minska smittspridningen är att be personen i fråga hålla stängd dörr. Det är också viktigt att vara mycket noga med handhygien, begränsa sociala kontakter, hjälpa till med inköp och ärenden samt om ni har tillgång till handsprit eller ytdesinfektion att använda det flitigt på handtag med mera och förslagsvis schemalägga vistelse i köket. Om du får symptom och tillhör riskgruppen så ska du söka mer information på 1177.se.

Finns det någonstans jag kan få stödsamtal?

Studenthälsan erbjuder stödsamtal och hälsorådgivning i frågor som rör studenters hälsa och studier. Med anledning av covid-19 sker alla kontakter med Studenthälsans personal tills vidare på distans.

Läs mer hos Studenthälsan

Jag har varit tvungen att ställa in min resa till ett obligatoriskt moment - får jag ersättning? 

Universitetet har tyvärr inte möjlighet att ge ersättning till studenter som behöver ställa in sina bokade resor till följd av att utbildningsmoment eller liknande ställs in.