"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Occupational Therapy: Work Ability and Rehabilitation in Working Life, 7.5 Credits

Swedish name: Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet

This syllabus is valid: 2019-08-12 and until further notice

Course code: 3AT098

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Occupational Therapy: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Occupational Therapy

Revised by: Programme Committee for the Occupational therapy, Physiotherapy and Physical Trainer Programs, 2019-03-28

Literature

Valid from: 2019 week 33

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv
Ekholm Jan, Vahlne Westerhäll Lotta, Bergroth Alf, Schüldt Ekholm Kristina
3., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 272 s. :
ISBN: 978-91-44-10433-1
Mandatory
Search the University Library catalogue

Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder
Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 233 s. :
ISBN: 9789144078236
Mandatory
Search the University Library catalogue

Människan i arbetslivet : teori och praktik
Holmström Eva, Ohlsson Kerstina
2., [omarb] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 336 s. :
ISBN: 9789144079790
Mandatory
Search the University Library catalogue

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
Fritt tillgänglig via Sveriges kommuner och landsting
ISBN: 9789175850528 (print)
Mandatory
Search the University Library catalogue

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
[Ny utg.] : Stockholm : Socialstyrelsen : 2016 : 188 s. :
Fritt tillgänglig via www.socialstyrelsen.se
ISBN: 978-91-7555-391-7
Mandatory
Search the University Library catalogue

Rehabilitering vid långvarig smärta : en systematisk litteraturöversikt : partiell uppdatering och fördjupning av SBU-rapport nr 177/1+2
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2010 : 285 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85413-34-8
Mandatory
Search the University Library catalogue

Nyhaga Michael
Psykisk ohälsa på arbetsplatsen : riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen : en sammanställning från företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015
[Ny utg.] : Stockholm : Karolinska institutet : 2016 : 88 s. :
http://ki.se/sites/default/files/riktlinjer_psykisk_ohalsa_utg_1_1_0.pdf
Mandatory

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården
Hansen Falkdal Annie, Ekvall Ann-Britt, Eklund Ulrika
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2017 : 170 s. :
ISBN: 978-91-7585-454-0
Mandatory
Search the University Library catalogue

Systematiskt arbetsmiljöarbete : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Solna : Arbetsmiljöverket : 2001 : 25 s. :
http://www.av.se/dokument/afs/afs2001_01.pdf
ISBN: 91-7930-400-1
Mandatory
Search the University Library catalogue

Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1)
Arbetsmiljöverket :
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsanpassning-och-rehabilitering-foreskrifter/
Mandatory

Belastningsergonomi [Elektronisk resurs] : Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi
Stockholm : Arbetsmiljöverket : 2011 : 1 PDF-fil (44 s.) :
Fulltext
ISBN: 978-91-7930-565-9
Mandatory
Search the University Library catalogue

Arbetsmiljöverket
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) :
http://: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/
Mandatory

Metodstöd ADA+ : ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång : planering, uppföljning och stöd
Eskilsson Therese, Lehti Arja, Sturesson Marine, Ståhlnacke Britt-Marie
Umeå : Umeå universitet : [2017] : 48 sidor :
ISBN: 978-91-7601-812-5
Mandatory
Search the University Library catalogue