"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Alternative Pedagogical Approaches, 15 Credits

The course is discontinued

Swedish name: Alternativa pedagogiska inriktningar

This syllabus is valid: 2007-08-20 and until further notice

Course code: 6PE022

Credit points: 15

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Education: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: Three-grade scale

Responsible department: Department of Education

Required Knowledge

General entry requirements

Literature

Valid from: 2007 week 34

Andersson Bengt-Erik
Visionärerna : [Ellen Key, Jean Jacques Rousseau, John Locke, Maria Montessori, Celestin Freinet, John Dewey, Paolo Freire, Alexander S. Neill, Ivan Illich, Nils Christie, Reggio Emilia]
Jönköping : Brain Books : 2001 : 119 s. :
ISBN: 91-89250-41-9
Search the University Library catalogue

Barsotti Anna
D - som Robin Hoods pilbåge : ett kommunikationsprojekt på daghemmet Diana i Reggio Emilia.
Stockholm : HLS, 1997 ; (Västervik : 115, [2]s. : ill. :
ISBN: 91-7656-397-9
Search the University Library catalogue

Claesson Silwa
Spår av teorier i praktiken : några skolexempel.
Lund : Studentlitteratur, 2002 (Lund : tur) : 122 s. :
ISBN: 91-44-02216-6
Search the University Library catalogue

Forsell Anna
Boken om pedagogerna
5:e : Stockholm : Liber : 2005 : 84 s. :

Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan.
Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan, Arfwedson Gerd B., Arfwedson Gerhard
Stockholm : HLS förl. : 2002 : [6], 295 s. :
ISBN: 91-7656-501-7
Search the University Library catalogue

Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Focault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens
Gytz Olesen Søren, Møller Pedersen Peter, Johansson Ingmar
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 250 s. :
ISBN: 91-44-04118-7
Search the University Library catalogue

Lenz Taguchi Hillevi
Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
ISBN: 91-7656-414-2
Search the University Library catalogue

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 19 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=258
ISBN: 91-38-31413-4
Search the University Library catalogue

Läroplan för förskolan : Lpfö 98.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 16 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=572
ISBN: 91-38-31412-6
Search the University Library catalogue

Malm Birgitte
Reflektioner kring lärares liv och verksamhet : Montessorilärares yrkesberättelser
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 194, [2] s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32333-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04613-8
Search the University Library catalogue