"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

DiabNorr

I DiabNorr ingår personer med diabetes som deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) eller studien Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease (MONICA). Dessa har identifierats genom samkörning mellan VHU-kohorten, MONICA-kohorten, journaldatabaser från regionerna i Västerbotten och Norrbotten, läkemedelsregistret inom Socialstyrelsen och Nationella diabetesregistret (NDR). Alla som identifierats med diabetes har informerats skriftligen om registret och gett sitt skriftliga samtycke till att uppgifter gällande deras sjukdom, inklusive komplikationer, registrerats i DiabNorr efter länkning till olika sjukvårdsregister.

Kontakt för Diabnorr: Olov Rolandsson
Kontakt för Enheten för biobanksforskning: Åsa Ågren

Följande uttagsprocess ska följas för både uttag från DiabNorr och uttag i studie som berör DiabNorr där man önskar länkning med fler register, t.ex. blodprover och/eller enkätdata från NSHDS.

1. Skicka ansökan till Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå universitet


Dessa dokument ingår i ansökan:

Uttagsansökan/Application for samples and data

Skickas till ebf@umu.se.

Sökande ansvarar för att studien är genomförbar samt att uttagsansökan stämmer med aktuell etikansökan.

Forskningsplan med motivering av det önskade uttaget.

Skickas tillsammans med uttagsansökan.

 


2. Dokument som kan bifogas uttagsansökan eller skickas senare.

Fyll i de som är relevanta för aktuell studie.

Variabelbeställning för Diabnorr

Variabelbeställning för VIP och MONICA

Skickas i ursprungligt word-format till ebf@umu.se.

Kostuttagsansökan

Uttag ur kostdatabasen

Skickas till ebf@umu.se.

Information om kostdatabasen

Variabelbeställning för mammografistudien

Skickas i ursprungligt word-format till ebf@umu.se.

Ansökan till externa register, till exempel kvalitetsregister

Olika blanketter används för olika register. EBF ger råd och kan hjälpa till att skriva ansökningar.

Ansökan om etikprövning och beslut

Ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten. Etikansökan är obligatorisk, men ansökan om uttag kan göras innan etiskt godkännande finns.

Ansökan och beslut ska också skickas till EBF, ebf@umu.se.

Beskriv noga vilka kohorter och register som ska användas i studien.
Ange i vilket eller vilka länder analyser av prov och/eller data ska utföras.

3. Bedömning och beslut

Ansökningar från DiabNorr läggs in i Enheten för biobanksforsknings ärendehanteringssystem och behandlas därefter i expertgrupp (främst expertgruppen för hjärt-kärl och övriga sjukdomar). Expertgrupperna har tre sammanträden per termin.

Expertgruppen ger ett förslag till beslut och kan även föreslå förbättringar i studien.

PI/styrgrupp för DiabNorr tar det avgörande beslutet.

Expertgrupper vid Enheten för biobanksforskning

Adresser

Samtliga handlingar kan skickas med e-post. Undertecknade dokument kan skickas som skannade pdf-filer.

E-post: ebf@umu.se

Anette Forsgren
Enheten för biobanksforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Senast uppdaterad: 2023-03-27