Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uttag ur NSHDS

NSHDS (Northern Sweden Health and Disease Study) är en samlingsbeteckning på en prospektivt insamlad biobank med tillhörande enkätdata. Provsamlingen består av tre delkohorter:

  • VIP, Västerbotten Intervention Programme
  • Mammografiscreeningsprojektet
  • MONICA-projektet

Information och statistik om NSHDS
Avgifter

 

1. Kontakta gärna någon av nedanstående personer på ett tidigt stadium för att diskutera studiens upplägg.

Områdeschef projekt och databas: Åsa Ågren
Ordförande för Expertgrupp för cancer: Bethany Van Guelpen
Ordförande för Expertgrupp för hjärt-kärl och övriga sjukdomar: Ingvar Bergdahl
PI för kostdatabasen: Anna Winkvist

 

2. Skicka ansökan till Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå universitet (Umu).


Dessa dokument ingår i ansökan:

Uttagsansökan/Application for samples and data

Skickas till ebf@umu.se

Sökande ansvarar för att studien är genomförbar samt att uttagsansökan stämmer med aktuell etikansökan. 

Forskningsplan med motivering av det önskade uttaget.

Skickas tillsammans med uttagsansökan. 

  


3. Om möjligt, skicka dessa dokument tillsammans med uttagsansökan, annars  senare. 

Fyll i de som är relevanta för aktuell studie.  

Variabelbeställning för VIP och MONICA

Variabler från VIP, eller från VIP och MONICA:

Variabler endast från MONICA:


Skickas i ursprungligt word-format till ebf@umu.se.

I nedanstående metoddokument beskrivs hur blodfetter, blodsocker, blodtryck och kroppsmått har mätts och beräknats. 

Kostuttagsansökan

Uttag ur kostdatabasen

Skickas till ebf@umu.se.

Information om kostdatabasen

Variabelbeställning för mammografistudien

Skickas i ursprungligt word-format till ebf@umu.se.

Ansökan till externa register, till exempel kvalitetsregister

Olika blanketter används för olika register. EBF ger råd och kan hjälpa till att skriva ansökningar. 

Ansökan om etikprövning och beslut

Vi rekommenderar att forskare tar hjälp av Enheten på biobanksforskning för att formulera etikansökan. Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt. 
Kontakt: Åsa Ågren

Ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten. Etikansökan är obligatorisk, men ansökan om uttag kan göras innan etiskt godkännande finns.

Ansökan och beslut ska också skickas till EBF, ebf@umu.se.

Etikprövningsmyndigheten

 

4. Projektet bedöms. EBF tar kontakt med de som ska godkänna studien.

Expertgrupp för cancer, samt expertgrupp för hjärt-kärl och övriga sjukdomar

Studien prövas vetenskapligt. Handlingar inkomna tre veckor före sammanträdet behandlas.

Expertgrupper vid Enheten för biobanksforskning

Styrgruppen för kostdatabasen NSDD

EBF ombesörjer kontakt. Ärenden behandlas fortlöpande. 

Bedömning av uttag av OMICS-data

EBF ombesörjer kontakt. Ärenden behandlas fortlöpande. 

Bedömningsgrupper för externa register. Prövning av men och sekretess.

EBF ombesörjer kontakt. Ärenden behandlas fortlöpande. 

Ansvariga forskare för provsamlingar/kohorter/register

Studien ska godkännas av ansvariga forskare för provsamlingar/kohorter/register. EBF ordnar godkännande. Ärenden behandlas fortlöpande. 

 

 


5. Övriga handlingar fylls i med hjälp av EBF.

I många studier behövs avtal mellan Umeå universitet och mottagare av prov och/eller data. EBF hjälper till med att formulera avtalen och förmedlar kontakt med universitetsjuristerna.


6. Provhanteringen sker vid Biobanken norr.


Om studien involverar blodprover tillkommer ytterligare avtal med bland annat Biobanken norr vid Region Västerbotten. EBF förmedlar kontakten mellan forskare och Biobanken norr.

7. EBF:s personal matchar fall och kontroller i samarbete med forskaren. 

8. Prover och/eller data levereras. 

9. Efter provanalyser ska analysresultat skickas till Enheten för biobanksforskning.

Arkivering och återförande av analysdata