Hoppa direkt till innehållet
printicon

Uttag ur NSHDS

NSHDS (Northern Sweden Health and Disease Study) är en samlingsbeteckning på en prospektivt insamlad biobank med tillhörande enkätdata. Provsamlingen består av tre delkohorter:

  • VIP, Västerbotten Intervention Programme
  • Mammografiscreeningsprojektet
  • MONICA-projektet

Information och statistik om NSHDS
Avgifter

1. Kontakta gärna någon av nedanstående personer på ett tidigt stadium för att diskutera studiens upplägg.

Områdeschef projekt och databas: Åsa Ågren
Ordförande för Expertgrupp för cancer: Bethany Van Guelpen
Ordförande för Expertgrupp för hjärt-kärl och övriga sjukdomar: Ingvar Bergdahl
PI för kostdatabasen: Ingegerd Johansson

 

2. Skicka ansökan till Enheten för biobanksforskning (EBF) vid Umeå universitet (Umu).


Dessa dokument ingår i ansökan:

Uttagsansökan/Application for samples and data

Skickas till ebf@umu.se
Signeras av sökande.

Efter godkännande i expertgrupp inhämtar EBF övriga signaturer på blanketten.

Observera att genom signatur av sökande garanteras att studien är genomförbar samt att uttagsansökan stämmer med aktuell etikansökan. 

Forskningsplan med motivering av det önskade uttaget.

Skickas tillsammans med uttagsansökan. 

  


3. Skicka dessa dokument tillsammans med uttagsansökan eller senare. 

Fyll i de som är relevanta för aktuell studie.  

Variabelbeställning för VIP och MONICA

Om endast rök- och snusdata önskas kan en förkortad variabelbeställning användas:

Skickas i ursprungligt word-format till ebf@umu.se.

Kostuttagsansökan

Uttag ur kostdatabasen

Skickas till ebf@umu.se.

Information om kostdatabasen

Variabelbeställning för mammografistudien

Skickas i ursprungligt word-format till ebf@umu.se.

Ansökan till externa register, till exempel kvalitetsregister

Olika blanketter används för olika register. EBF ger råd och kan hjälpa till att skriva ansökningar. 

Ansökan om etikprövning och beslut

Vi rekommenderar att forskare tar hjälp av Enheten på biobanksforskning för att formulera etikansökan. Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt. 
Kontakt: Åsa Ågren

Ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten. Etikansökan är obligatorisk, men ansökan om uttag kan göras innan etiskt godkännande finns.

Ansökan och beslut ska också skickas till EBF, ebf@umu.se.

Etikprövningsmyndigheten


4. Projektet bedöms. 


EBF tar kontakt med de som ska godkänna studien. 

Expertgrupp för cancer, samt expertgrupp för hjärt-kärl och övriga sjukdomar

Studien prövas vetenskapligt. Handlingar inkomna tre veckor före sammanträdet behandlas.

Expertgrupper

Styrgruppen för kostdatabasen NSDD

EBF ombesörjer kontakt. Ärenden behandlas fortlöpande.

Bedömning av uttag av OMICS-data

EBF ombesörjer kontakt. Ärenden behandlas fortlöpande. 

Bedömningsgrupper för externa register. Prövning av men och sekretess.

EBF ombesörjer kontakt. Ärenden behandlas fortlöpande.

Ansvariga forskare för provsamlingar/kohorter/register

Studien ska godkännas av ansvariga forskare för provsamlingar/kohorter/register. EBF ordnar godkännande. Ärenden behandlas fortlöpande.

 


5. Övriga handlingar fylls i med hjälp av EBF.


EBF hjälper till med att bedöma vilka av nedanstående handlingar som behövs.

Personuppgiftsbiträdesavtal/Personal Data Processing Agreement (PUBA)

Används när analyserande laboratorium eller dylikt gör analyser men inte deltar aktivt i forskningen.

Avtalet förbereds av EBF och universitetsjurist. 
Avtalet granskas av sökande eller lokal representant.
Avtalet signeras av analyserande laboratorium och universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Anmälan om personuppgiftsbehandling

Anmälan fylls oftast i av EBF, med hjälp av sökande.

Avtal innehållande EU-kommissionens standardavtalsklausuler

Engelsk titel: Standard contractual clauses.
Används när mottagaren av prov och/eller data är utanför EU eller EES-samarbetet. Avtalet formuleras vanligen av Umeås universitetsjurist och EBF.
Avtalet granskas av sökande eller lokal representant.
Avtalet signeras av mottagare av prover och/eller data samt universitetsdirektör vid Umeå universitet. 

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal skrivs vid vissa forskningssamarbeten.
Avtalet formuleras vanligen av Umeås universitetsjurist och EBF.
Avtalet granskas av sökande eller lokal representant.
Avtalet signeras av samarbetspartnern, sökande (read and acknowledged) samt behörig representant för Umu i enlighet med Umu:s delegationsordning.

 


6. Provhanteringen sker vid Biobanken norr.


Om studien involverar blodprover tillkommer ytterligare avtal med bland annat Biobanken norr vid Region Västerbotten. EBF förmedlar kontakten mellan forskare och Biobanken norr.

7. EBF:s personal matchar fall och kontroller i samarbete med forskaren. 

8. Prover och/eller data levereras. 

9. Efter provanalyser ska analysresultat skickas till Enheten för biobanksforskning.

Arkivering och återförande av analysdata