"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fakta om PREDICT

Det strategiska utvecklingsprojektet PREDICT syftar till att öka användningen av befolkningsbaserade biobanker som testbädd för att studera och förstå sjukdomar.

Det övergripande målet är att utifrån biomarkörer öka möjligheten att sätta in förebyggande åtgärder som kan förbättra människors hälsa och livskvalitet.

Som ett led i detta ska vi karaktärisera ett stort antal bankade blodprover, ca 15 000 kontroll-individer samt från ca 25 000 fall-individer, med -omics metoder, och därigenom konvertera biobanken till en databas som även inkluderar tillhörande enkät- och fenotypdata.

Kontrollerna utgörs av individer som inte har någon känd sjukdom, och fallen utgörs av individer med diagnostiserad sjukdom. Urvalet av individer att inkludera kommer viktas så att individer som redan ingår i överlappande studiekohorter prioriteras, därmed ökas mängden befintliga fenotyp- och mätdata. I vissa överlappande studier finns också blodprover tagna vid- och efter diagnos.

Målet är att forskningsdatabasen ska studeras för att förstå många sjukdomar och att kunna använda samma data för många frågeställningar, vilket även minskar risken att insamlade prover tar slut. Databasen ska vara tillgänglig för registrerade forskare via en inloggning till ett grafiskt gränssnitt.

PREDICT har tre syften

  1. Att studera biomarkörer ‒ ämnen i blodet, t.ex. proteiner, nedbrytningsämnen eller genetiska variationer – för att bedöma förhöjd risk för framtida sjuklighet. Genom att hitta biomarkörerna i ett tidigt skede, och koppla dessa till information från andra källor, blir det möjligt upptäcka om det finns risk för en person att bli sjuk. Genom detta blir det också i framtiden möjligt att tidigt upptäcka sjukdom och då kunna sätta in effektiva åtgärder som medicinsk behandling eller en särskild uppföljning.
  2. Att kartlägga sjukdomar innan diagnos, för att förstå hur sjukdomar uppkommer. En del svåra sjukdomar har idag mycket begränsade behandlingsmöjligheter. Genom att förstå utvecklingen kan vi hitta nya mål för behandling.
  3. Att studera samsjuklighet, det vill säga vilka faktorer som gör att vi drabbas av flera sjukdomar samt hur olika sjukdomar påverkar varandra.

Många olika sjukdomar kan studeras

Den insamlade informationen om biomarkörer, tillsammans med enkät eller kliniska data, kan komma att användas både för nationell och internationell forskning. Olika sjukdomar kan studeras, men det handlar främst om diabetes, cancer, svåra infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i nervsystemet.

Forskningen kan också gälla miljöns effekter på hälsan och ärftliga orsaker till olika sjukdomar. Forskning i samarbete med företag kan på sikt bli aktuell, till exempel för att utveckla läkemedel eller diagnostiska test.

Bakgrund

Tidig upptäckt av sjukdomar är viktigt för att kunna ge rätt medicin och intervention till rätt patient, och därmed öka överlevnaden och livskvalitet i befolkningen.

För att förstå hur tidigt i förloppet man kan upptäcka sjukdom behöver man blodprover från patienter tagna innan diagnos. Tack vare en provsamling som byggts upp under de senaste 35 åren och tillhörande data med noggranna kartläggningar av kliniska data, har vi nu en möjlighet att genomföra världsunika studier.

Senast uppdaterad: 2022-10-28