"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Precisionsmedicin

Genom att tidigt hitta biomarkörer blir det möjligt att förebygga eller mildra sjukdomar. Dessa biomarkörpaneler kan implementeras i vården för att skärpa och förenkla diagnostiken, inklusive tidig upptäckt av sjukdom med en effektiv intervention som följd.

Precisionsmedicin

Framtidens hälso- och sjukvård går mot användandet av riktade behandlingar och screeningsstrategier som är skräddarsydda utifrån individens unika profil. Detta förutsätter att vården kan analysera patientens gener och de olika biomarkörer som finns i blodet.

Att använda ett enkelt blodprov för att tidigt upptäcka sjukdom, är inte bara mycket kostnadseffektivt utan också ett effektivt sätt att minska dödligheten. Precisionen kan bli ännu bättre om man även beaktar patientens övriga miljömässiga risk- och friskfaktorer.

Möjligheter

I Västerbotten har det sedan 80-talet, i samband med Västerbottens hälsoundersökningar, samlats in prover med mycket hög kvalitet. Provtagningen har skett på ett standardiserat sätt med nedfrysning inom en timme och förvaring i lågtemperaturfrysar. Sammanlagt har prover samlats från 134 000 unika personer utan tidigare känd sjukdom. Cirka 59000 har även donerat prover vid 2 eller flera tillfällen, vilket gör att det finns sammanlagt cirka en kvarts miljon blodprover i lågtemperaturfrysar.

Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentrum norr, med att använda befintliga biobanker i Västerbottens län, för att stärka livsvetenskapen och förbättra hälsan i befolkningen.

Upplägget inom PREDICT ger en kostnadseffektiv kombination av befintliga resurser med flera falluppsättningar mot en gemensam uppsättning kontroller. Information om fallen och kontrollerna kommer att berikas ytterligare genom integrering av data från flera mogna kohorter med lång uppföljning, till exempel bilddiagnostik; blod- och vävnadsprovtagning vid cancerdiagnos (U-CAN); fenotypdata om lung- och kardiovaskulär sjukdom inklusive bilddiagnostik (SCAPIS); minne, åldrande och hjärnavbildning (Betula); kardiovaskulär screening och ultraljudsundersökning av kärlen (VIPVIZA).

Dessa biobanker skapar tillsammans en unik resurs när det gäller storlek, livslängd och tillgång till upprepade prover för individer, och placerar Västerbotten i en strategisk position för forskning i världsklass, gällande precisionsmedicin och tidig upptäckt av sjukdomar.

Mervärden

Inom testbädden kommer kombinerade modeller för riskprediktion av sjukdom att utvecklas. Blodprover från upprepade tillfällen över tid, för att identifiera och validera lovande biomarkörer samt undersöka hur biomarkörnivåer ändras över tid mot diagnos.

De identifierade biomarkörpanelerna kan därtill skapa en plattform för randomiserade kliniska prövningar som kan användas för att förbättra patientens behandling och för att sänka vårdens kostnad.

Senast uppdaterad: 2022-10-28