"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det här är Predict

Att tidigt upptäcka olika sjukdomar är viktigt för att kunna ge rätt läkemedel och förebyggande åtgärder till rätt person, och därmed förbättra människors hälsa och livskvalitet.

Predict är en forskningsinfrastruktur där forskarna hoppas hitta och kvalitetssäkra biomarkörer som efter olika tester kan användas inom hälso- och sjukvården för att förebygga, behandla eller bota olika sjukdomar.

Predict har tre syften

  1. Mäta biomarkörer, det vill säga ämnen i blodet som tidigt kan finnas hos olika personer. Genom att hitta biomarkörerna i ett tidigt skede, och koppla dessa till information från andra källor, blir det möjligt upptäcka om det finns risk för en person att bli sjuk. Det blir också möjligt att tidigt upptäcka sjukdom.
  2. Kartlägga sjukdomar innan diagnos, för att förstå hur sjukdomar uppkommer. En del sjukdomar är mycket svåra att behandla. Genom att förstå utvecklingen kan forskarna hitta nya mål för behandlingen.
  3. Studera vilka faktorer som styr att en person får flera sjukdomar och hur olika sjukdomar påverkar varandra.

Insamlade blodprov

Prover som har samlats in vid hälsoundersökningar i Västerbotten som alla västerbottningar kallas till vid 40, 50 och 60 års ålder, finns i Biobanken norr. Detta ger unika möjligheter att undersöka prover från friska personer.

Inom Predict ombildas biobanken till en forskningsdatabas, där ett stort antal insamlade blodprover läggs samman med enkät- och fenotypdata. Avsikten med forskningsdatabasen är att kunna sammanställa data på ett korrekt och säkert sätt för vidare analys.

Målet är att fler forskargrupper ska få ta del av viktig kunskap, för att bättre förstå många olika sjukdomar. Det handlar främst om diabetes, cancer, svåra infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar samt neurologiska sjukdomar. Forskningen kan också gälla miljöns effekter på hälsan.

I framtiden kan det bli möjligt att lägga till ett blodprov, exempelvis vid mammografi eller vid en hälsoundersökning, för att kunna analysera om de kända biomarkörerna för cancer finns i blodet.

Läs mer

Här hittar du mer att läsa om precisionsmedicin.

 

Forskningsstudier

Inom PREDICT skapas särskilda möjligheter till forskning genom att deltagare över tid donerat blodprover till ...

Senast uppdaterad: 2023-01-16