Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram)

Forskargrupp Forskarskola inriktad på karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete

 

image4yx2q.png

Inriktning på forskarskolan


En forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar är mycket angelägen. Den vetenskapliga kunskapsbasen behöver förstärkas för yrkesverksamma vägledare och lärare som ska stödja individers navigerande i en alltmer svåröverskådlig utbildningsterräng och snabbt föränderligt arbetsliv.

Det råder vidare ett skriande behov av fler disputerade lärare på landets lärar-, studie- och yrkesvägledarutbildningar1. Den föreslagna forskarskolan kan verksamt svara mot båda dessa behov.


Den övergripande inriktningen på forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutma-ningar (FinnFram) är att förstärka den vetenskapliga kunskapsbasen för karriärvägledning, karriärundervisning och vägledarutbildning för att de yrkesverksamma ska kunna göra individer så långt möjligt rustade att möta framtidsutmaningar i studie- och yrkesliv.

Forskarskolans mål


Forskarskolan har två mål.

Det första målet har utgångspunkt i läroplanernas ”kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar” och har som mål att utveckla lärarutbildares förmåga att analysera i vilken mån och hur kärriärvägledning är direkt eller indirekt involverad alla skolans aktiviteter. Karriärvägarna har blivit mer komplexa och riskfyllda, vilket i synnerhet har drabbat individer som saknar gymnasieutbildning, vars föräldrar är lågutbildade, som har en utomnordisk bakgrund och för individer med funktionsvariation. Ungdomar förväntas tidigt fatta viktiga beslut om val av skola och utbildning, i förlängningen yrkesinriktning, och oöverlagda val är förknippade med större risker än tidigare. Det tar betydligt längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden idag än för 30 år sedan. Att undervisningen har ett innehåll som inkluderar karriärvägledning har därmed förmodligen aldrig varit så viktigt som idag, särskilt för dem i utsatta positioner. Forskarskolan ska därför ge lärarutbildare en stabil vetenskaplig grund att förbereda lärare och studie- och yrkesvägledare för detta uppdrag.


Forskarskolans andra mål är att ge ett substantiellt bidrag till det internationella forskningsfältet inom karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. Forskningsfältet är allmänt litet och en organisering som involverar nordiska och internationella samarbeten breddar möjligheterna till kunskapsutbyte och därmed möjligheterna att knuffa forskningsfronten framåt.


SAMTIDSRELEVANS: Övergångarna inom och mellan utbildning och arbetsliv innebär allt större utmaningar för unga och vuxna som behöver välja karriärväg, och för de samhälls-institutioner som ska ge stöd till dem i deras navigerande mot framtiden. För många unga går vägen till vuxenlivet via otrygga anställningar och perioder av arbetslöshet och åtgärder. Till detta bidrar arbetslivets snabba omvandling, att många ”inträdesjobb” försvunnit, och arbetsgivares obenägenhet att anställa jobbsökande som saknar utbildning på gymnasial nivå. Till detta kommer Covid-19-pandemin, vars verkningar sannolikt leder till att framtidsutma-ningarna för individer och samhälle växer ytterligare, inte bara kortsiktigt utan även på längre sikt. Restriktioner och nedläggningar i pandemins kölvatten har medfört att i synnerhet arbetslösheten bland unga stigit i de flesta länder, särskilt som de branscher som normalt sysselsätter många ungdomar drabbats hårt av nedläggningar och uppsägningar (Eurofound 2020). Risken är stor att pandemin, liksom vid tidigare kriser, leder till omstrukturering av arbetsmarknaden och att det blir färre ingångsjobb för unga. Det kommer troligen också att finnas en ”studieskuld” till följd av pandemin – tapp i lärande och utbildningsresultat – som kan få långsiktiga följder, både för individ och samhälle (Hanushek & Woessman 2020).

Tre teman för doktorandstudier:

Forskarskolan avser att täcka några av de identifierade forskningsluckorna som har direkt bäring på behovet av förbättrat stöd för individers karriärlärande, val och övergångar, men ska också tillgodose behovet av kritisk analys av samhällets strategier och åtgärder i dessa avseenden. Dessa forskningsluckor sammanfattas i följande tre teman:


1. Individens vägar och val i en tid av stor samhälls- och arbetslivsomvandling, särskilt avseende grupper som riskerar hamna utanför de gängse rutterna och unga i skilda lokala kontext.
2. Ett utvecklat, forskningsbaserat institutionellt stöd för individens karriärlärande och karriärutveckling
3. Analys och utvärdering av nationella och lokala policies och åtgärder för att förebygga och hantera problem i samband med övergångar, i och efter skolan.

Programbeskrivning


Vår vision med forskarskolan är att den ska vila på en syv- och lärarutbildningsnära, bred vetenskaplig och internationell grund. Karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete är ett vitt område som behöver beforskas utifrån flera ämnen och med flera metoder. Doktoranderna kommer därför antas i flera ämnen och som grupp eller enskilt tillämpa flera olika metoder. Denna tvärvetenskapliga grund kommer att tas till vara genom återkommande seminarier men också genom handledarnas kompetens i de kurser som erbjuds.

Forskarskolan är nogsamt sammansatt av ledande forskare som företräder flera olika ämnen och metoder, och som kommer att föreläsa i forskarskolan, vilket borgar för att kunna uppfylla en vision om en bred tvärvetenskaplig miljö.

Ytterligare en vision är att forskarskolan omedelbart eller så snart som möjligt ska vara till gagn för syv- och lärarutbildningarna. För de doktorander som vill kommer det erbjudas möjligheter till undervisning inom lärar- och studie- och vägledarprogrammen, dels för att doktoranderna ska kunna nå ut med sina resultat och dels för att ge undervisningserfarenhet. Doktoranderna kommer dessutom ges möjligheten att bidra till en antologi som kan användas som kurslitteratur.

Därutöver är en vision att forskarskolan i olika delar ska genomsyras av internationella utbyten. Detta kommer ske återkommande genom användande av en internationell panel för webinarier, konkret rådgivning (SAB) och granskning vid forskningsplansseminarier och slutseminarier. I budgeten är det avsatt medel för doktorandernas internationella utbyten som kommer ske genom vistelser hos medlemmar i den internationella panelen och övriga internationella nätverk. Dessutom förläggs två internat i våra nordiska grannländer, Åbo och Rejkjavik i anslutning till konferens respektive nätverksträff, vilket underlättar utbyte med eller rekrytering av internationella forskare som föreläsare

Organisation


Övergripande organisation och administration: Forskarskolan leds av Per-Åke Rosvall, biträdande ledning Annica Brännlund samt ekonomiassistent Margaretha Jonsson (alla UmU).

Styrgrupp

Frågor rörande planering och genomförande av kurser, seminarier och internat hanteras av en styrgrupp: Per-Åke Rosvall, Annica Brännlund (UmU), Stefan Lund (SU), Gun-Britt Wärvik (GU) och Peter Gladoic Håkansson (MAU), alla med lednings- och handledningserfarenhet.


Fördelning: 9 doktorander antas: 3 i Umeå i pedagogiskt arbete, 2 i Stockholm och 2 i Göteborg i pedagogik och 2 i Malmö i Historia och historiedidaktik. Doktoranderna tilldelas huvud- och biträdande handledare ur handledarpoolen. Medlemmarna i handledarpoolen och styrgruppen deltar som läsare vid doktorandernas allmänna, mitt- och slutseminarier, men även forskare från en internationell panel knuten till forskarskolan (se rubrik 7), forskarnätverk i Sverige, i och utanför Norden kommer att anlitas.


Kurser och seminarier

Forskarskolan bygger dels på befintliga kurser och seminarier på respektive lärosäte.

Dels kommer forskarskolan anordna 3 obligatoriska kurser à 7,5 hp kopplade till forskningsområdets innehåll, metoder och teorier och 4 valfria kurser. Till de obligatoriska kurserna anlitas föreläsare från de fyra lärosätena samt Vasa och den internationella panelen.

Forskarskolans kurser inriktas på forskningsområdets innehåll, metoder och teorier. De behandlar ledande svensk och internationell forskning om karriärer, vägledningspraktik, övergångar och övergångspolicy och avslutas med teori- och metodutvecklande workshops med utgångspunkt i doktorandernas forskningsprojekt.

Kurserna kommer att ges på engelska och vara öppna även för andra doktorander och bland annat annonseras genom det nordiska nätverket NoRNet.

Seminarieserie: Webbaserade seminarier anordnas 2-4 ggr/år för vetenskapligt utbyte och feedback på doktorandernas texter (se nedan).

Handledning: Varje doktorand får minst två handledare med erfarenhet av forskning inom det aktuella området och de tillämpade metoderna.

Internat: Tre internat anordnas för introduktion (ht 2021), samt föreläsningar och erfarenhetsutbyte (ht 2023, ht 2024). De två sistnämnda förläggs i anslutning till konferens och nätverksträff i regi av Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance i Åbo 2023 och Reykjavik 2024, där dok-toranderna även uppmuntras att presentera sina avhandlingsarbeten.

Kvalitetssäkring: Fort-löpande kvalitetssäkring sker genom återkommande handledarträffar då såväl forskarskolans som doktorandernas arbete följs upp, samt mitt- och slutseminarier då forskare inom och utan-för forskarskolan granskar och kommenterar avhandlingsarbetena. Återkommande handledarseminarier och konsultering av forskarskolans Scientific Advisory Board (SAB) ses som en viktig del av kvalitetssäkringen.
Underlaget för att rekrytera doktorander med studie- och yrkesvägledarutbildning är litet. Utlysningen kommer därför att breddas till sökande med bakgrund inom pedagogiskt arbete, pedagogik, arbetsvetenskap, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap och historia.

 

Ledare

Per-Åke Rosvall
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 00

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Externa finansiärer