"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)

Forskargrupp Inom ramen för profilen bedrivs forskning som rör insatser, missbruk och utvärdering i socialt arbete. Dessa områden har starka beröringspunkter såväl i forskning som i det sociala arbetets praktik.

Insatser avser primärt åtgärder som professionella (fr.a. socialarbetare) i olika verksamheter gör i syfte att förbättra livssituationen för individer och familjer. Exempelvis olika former av råd-, stöd- och behandlingsinsatser eller tvångsingripanden. Forskningen om insatser fokuserar framförallt på vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i under olika omständigheter. Det är kopplat till forskning om utvärdering som bland annat inriktar sig på hur utvärderingar ska kunna förklara hur resultat i socialt arbete genereras. Detta görs genom att utveckla teori och metod för att bättre analysera den komplexitet som karaktäriserar socialt arbete.

Profilens forskning om missbruk koncentreras i huvudsak på substansmissbruk (alkohol, narkotika, läkemedel) och olika former av samhällsinsatser vid missbruk. Här avses framförallt sådana frivilliga insatser som socialtjänsten samt hälso- och sjukvården erbjuder samt tvångsvårdande insatser (LVM-vård) inom ramen för Statens institutionsstyrelses verksamhet. Missbruksforskningen har huvudsakligen ett kvantitativt fokus som innebär statistisk analys bland annat av enkätdata och uppgifter ur storskaliga dataregister från kommunala och statliga myndigheter. I profilen bedrivs även kvalitativ forskning på missbruksområdet, exempelvis genom dokumentanalys och intervjuer.

Medarbetare i profilen ägnar sig både åt empirisk forskning och teoriutveckling. Dessutom genomförs i samverkan med organisationer utanför universitetet utvärderingar och verksamhetsutvecklande projekt. Vidare är personer kopplade till profilen engagerade i undervisning som rör insatser, missbruk och utvärdering.

Profilledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Forskningsnätverk och centrumbildningar

Senast uppdaterad: 2023-04-19