"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationalisering, migration och diversitet

Internationalisering, migration och diversitet är en forsknings- och undervisningsprofil vid institutionen för socialt arbete. Konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter är genomgripande. Tillvaron kännetecknas av mobilitet, transnationella relationer, och en diversifierad befolkning. I socialt arbete behövs ett såväl ett invärlds- som omvärldsperspektiv för att förstå individers och gruppers mångfald av levnadsvillkor och erfarenheter. Övergripande för profilen är att bevaka och utveckla forskningsområdet internationalisering och migration för att vetenskapligt förankra det sociala arbetet i internationaliserat sammanhang, såväl i som utanför Sverige. Vi eftersträvar även att vara inkubator för nya internationaliseringsinslag i socionomprogrammet och fristående kurser, men också att verka för att förvalta och tillvarata erfarenheter från lärar- eller studentutbyten.

Forskningsteman i profilen

 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Etniska relationer i socionomprogrammet
 • Urbefolkning och socialt stöd
 • Säsongsarbetande migranter och socialt stöd
 • Stress, trauma och resilience
 • Mottagningssystem (policystyrning, samverkan, samordning och insatser)
 • Global Mental Health
 • Komparativa studier av familjers och äldre individers levnadsvillkor
 • Migrationsrätt och återförening
 • Migration och föräldraskap
 • Boende och segregation
 • Arbete för upprätthållande av mänskliga rättigheter för LGBT personer, komparativt perspektiv

Externa forskningsmedel

(nyligen avslutade och pågående projekt)

FORTE (2014-2016) Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering
VR (2014-2016) Etniska relationer i socionomprogrammet; asylsökande och återvändande
Basic Needs (NGO) – Återhämtningsfaktorer i en Global Kontext
Europeiska Återvändandefonden: Vad är ett värdigt återvändande? En studie av hur polis, socialsekreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande.
NORFACE Welfare State Futures (2015-2017) Familjer med komplexa behov – jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer. Studien syftar till att jämföra familjepolicy och familjebaserat praktiskt socialt arbete i åtta olika länder (Chile, Mexiko, Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Litauen och Bulgarien) med fokus på fyra områden inom socialt arbete (social barnavård, missbruksvård, migration och psykisk ohälsa).
Undervisningskoppling
Två kurser på avancerad nivå har direkt anknytning och relevans för profilens inriktning, det är en fristående kurs Internationalization and social work, 15.0 hp och en kurs inom socionomprogrammet på avancerad nivå (som också kan läsas som en fristående kurs) Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15.0 hp

Samarbetspartners nationell och internationellt

 • Knutet till profilen finns ett FORTE-finansierat nationellt tvärdisciplinärt forskarnätverk Irreguljär migration (2014-2017)
 • Bland profilens medverkande finns samarbete och gemensamma projekt med flertalet forskare i migrations- och integrationsforskning. De finns på Malmö högskola, Lunds universitet, Linköpings universitet och MiM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare).
 • Ett samarbete pågår i undervisning (i socialt arbete) och forskning i teman om migration och integration med Hochschule für Soziale Arbeit Institut Integration und Partizipation i Basel i Schweiz.
 • En av forskarna i profilen är nationell expert för och medförfattare till en nationell rapport för implementeringen av EU:s familjeåterföreningsdirektiv i olika medlemsstater (European Policy Centre about family reunification project).
 • Forskare i profilen är en av Sveriges representanter i det europeiska forskarnätverket COST Action IS1402 Ageism – a multinational, interdisciplinary perspective"
 • Forskningsprojektet som studerar familjer med komplexa behov innefattar nära samarbete med forskare från Chile, Mexiko, Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Litauen och Bulgarien.

Profilledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete
Senast uppdaterad: 2023-04-19