Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språk-, läs- och skrivsvårigheter

Skolans läroplan förutsätter att eleven har tillgång till en väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga för att kunna genomföra muntliga och skriftliga uppgifter och uppnå lärandemålen i de enskilda ämnena. Ett flertal internationella studier visar att elever med språk- och lässvårigheter inte når skolans lärandemål i samma utsträckning som övriga elever. Endast ett fåtal nationella studier har genomförts och då framförallt med fokus på lässvårigheter i relation till skolresultat.

Språk-, läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande vid ett flertal utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, t ex språkstörning, dyslexi, ADHD och autismspektrumsvårigheter. Språkstörning respektive dyslexi förekommer hos ca 5-10 % av befolkningen. Ett flertal studier visar även att det finns en överlappning mellan språkstörning, dyslexi och ADHD.

Ett flertal internationella studier indikerar att elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter riskerar att inte nå målen i skolans läroplan. Sambanden mellan språk-, läs- och skrivförmåga i relation till skolresultat har endast undersökts i ett fåtal studier i ett nationellt perspektiv (Fouganthine, 2012; Jacobsson & Nordman, 2007).

Medverkande forskare är framförallt intresserade av att undersöka vilka språkliga, kognitiva och kontextuella faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling, samt skolresultat i alla skolämnen i ett longitudinellt perspektiv. Vi vill identifiera tidiga riskfaktorer när det gäller lässvårigheter och svårigheter att nå skolans lärandemål.

Vid institutionen genomförs interventionsstudier i samarbete med kommuner och Specialpedagogiska skolmyndigheten med syftet att utvärdera arbetssätt som kan främja avkodning, läsförståelse samt skrivande. Vi välkomnar även nya samarbeten med kommuner och andra aktörer.

Vid institutionen bedrivs även forskning med fokus på inlärningssvårigheter i kombination med flerspråkighet. Några centrala utmaningar inom forskningsområdet är bland annat att särskilja inlärningssvårigheter från en typisk flerspråkighetsutveckling samt utveckla undervisningsstrategier som kan främja språk-, läs- och skrivutvecklingen för alla flerspråkiga elever men även för de flerspråkiga elever som har någon form av inlärningssvårighet.