Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning

Syfte

Syftet med det nationella nätverket är att vara ett forum för vetenskapliga kontakter och samverkan kring forskning och utbildning om frågor som rör äldre och äldreomsorg med socialt perspektiv

Verksamhet

Nätverket träffas två gånger per år och avser att utveckla både forskning och utbildning genom samarbete kring ämnesutveckling, publicering av läromedel och vetenskapliga artiklar samt deltagande i den allmänna debatten kring äldrefrågor.

Äldreomsorg och socionomutbildningarna

Den sociala omsorgsutbildningen inrättades 1983 för att tillgodose samhällets krav på kompetent personal och ledning inom äldre- och handikappomsorg. Under 1990-talet skedde en akademisering av utbildningen och mot bakgrund av en utredning från Högskoleverket 2003 kom den efter prövning att integreras i socionomutbildningarna. Utredningen hade betonat att perspektiv, kunskaper och erfarenheter inte fick gå förlorade i en sådan process.

Hur förhåller det sig med detta? Begreppet äldreomsorg har två beståndsdelar. Den första delen uppmärksammar ålder och åldrande som en specifik grund för omsorg. Att förstå äldres livsvillkor som en allmän del av åldrandet är betydelsefullt för att kunna planera en god omsorg. Ålder och åldrande är dessutom en viktig dimension för vår förståelse av sociala problem som det sociala arbetet sedan länge uppmärksammat, exempelvis missbruk, fattigdom och våld. Äldre kan också utveckla särskilda hjälpbehov och preferenser där faktorer som kön, etnicitet och klass, blir viktiga att analysera. Det finns med andra ord ett äldre-/åldersperspektiv som är viktig att belysa i socionomutbildningarna. Den andra delen i begreppet är omsorg och vad som ska läggas in i detta. Här finns teorier omsatta i färdigheter och förhållningssätt. Detta kan sammanfattas i ordet omsorgskunskap i relation till äldre.

I en undersökning av socionomutbildningarna 2007 (10 svarande) visade det sig att de två delarna, äldreperspektiv och omsorgskunskap, var relativt väl företrädda i utbildningarna. Ett utslag av detta är att nio av utbildningarna hade kurser på (fördjupnings-) avancerad nivå med äldre i fokus. Exempel på teman inom äldreområdet på denna nivå var verksamhetsledning inom äldreomsorgen, socialt arbete med äldre, äldreomsorgens mångfald, ledarskap och social omsorgsteori. Också på grundnivå fanns valbara eller obligatoriska kurser. I Ersta Sköndal, Stockholm och Örebro fanns program med inriktning mot åldrande/äldre. Flertalet av utbildningarna framhöll att perspektivet kontinuerligt följdes upp, även om man inte hade en programinriktning. Umeå talade om ett livscykliskt perspektiv, Göteborg om ett livsloppsperspektiv. I ett flertal kurser var äldrefokus sammankopplat med fokus mot funktionsnedsättning – relaterat till den kommunala förvaltningsorganisationen.

Kontakt och intresseanmälan

Katarina Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 15

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete