Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utlysning av karriärmedel och projektmedel från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) Umeå

Utlysningen vänder sig till disputerade lärare/forskare som är anställda minst 20% vid Umeå universitet, som ej har pågående finansiering från SFO-V* och som bedriver vårdvetenskaplig forskning med direkt nytta för klient/patient.

Det tvärvetenskapliga forskningsområdet vårdvetenskap sträcker sig över flera områden och är viktig för att öka kunskaper t.ex. om hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, omvårdnad liksom rehabilitering. Upp till fyra (4) karriärbidrag och upp till tre (3) projektbidrag kan beviljas.

Målsättningen är att de utlysta medlen ska stärka Umeå universitets vårdvetenskapliga forskning. Forskning inom SFO-V ska präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom följande strategiska områden:

 1. ”Co-creation” Samskapande av tjänster, processer och produkter avser gemensamma aktiviteter och ansatser som strävar efter att underlätta för användare, dvs. alla tänkbara parter som berörs i fråga om hälsa och sjukdom, att samarbeta på lika villkor för att skapa värde baserat på deras skilda kunskaper och erfarenheter.
 2. ”Self-management” Egenvårdsstrategier avser en persons förmåga att hantera de symptom, behandlingar, fysiska och psykologiska konsekvenser samt livsstilsförändringar som deras hälsotillstånd innebär.
 3. ”eHealth” eHälsa avser användning av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för hälsa och hälsorelaterade områden, inklusive tjänster, övervakning, kommunikation, utbildning och forskning.
 4. ”Bio-behavioural health care science” avser att, i syfte att ta sig an vårdvetenskapligt viktiga frågeställningar, knyta samman vårdvetenskap med biologisk och beteendevetenskaplig forskning för att studera det komplexa samspelet mellan biologiska, sociala, beteendemässiga och omgivande faktorer samt deras effekter på utfall.

Mer information om SFO-V vid Umeå universitet finns på projektets hemsida.

Karriärbidrag

Karriärbidraget är en ny satsning inom SFO-V och avser skapa forskningstid för att sökande skall utvecklas mot docentkompetens. Bidraget omfattar medel för egen forskningstid under ett års tid upp till 50% (max 600 000 SEK).

Projektmedel

Projektmedel avser medel om totalt 300 000 SEK för att genomföra forskningsprojekt. Projektmedel kan sökas för såväl lön, inköp av tjänst eller material samt för drift.

 

Sökande får endast lämna in en ansökan, om ansökan avser karriärbidrag eller projektbidrag markeras på blanketten. Tilldelade medel kommer meddelas innan vecka 44 och måste vara förbrukade senast 2022-12-31, medel som ej är förbrukade vid detta datum återgår oavkortat till finansiären. Sökande uppmanas i god tid föra dialog med såväl prefekt som studierektor för att möjliggöra användning av eventuella beviljade medel (markeras på blanketten).

* Pågående finansiering från SFO-V innebär att medel om 100.000 SEK eller mer kvar från tidigare SFO-V finansiering

 

Granskningen av ansökningarna utgår från följande bedömningskriterier som följer Vetenskapsrådets granskningsmall:

 • Nytänkande och orginalitet (1-7)
 • Projektets vetenskapliga kvalitet inklusive sökandes roll i projektet (1-7)
 • Sökandes kompetens (1-7)
 • Genomförbarhet (1-3)
 • Relevans för utlysningen (1-3)

Sjugradig skala:

 1. Dålig. Mycket få styrkor och ett flertal större svagheter.
 2. Svag. Några styrkor men åtminstone en större svaghet eller ett flertal mindre svagheter.
 3. Bra. Vissa styrkor men också vissa svagheter.
 4. Mycket bra. Stark ansökan med mindre svagheter.
 5. Mycket bra till utmärkt. Mycket stark ansökan med mindre svagheter. 
 6. Utmärkt. Mycket stark ansökan med försumbara svagheter.
 7. Enastående. Exceptionellt stark ansökan med försumbara svagheter.

Tregradig skala:

 1. Ej genomförbart/relevant.
 2. Delvis genomförbart/relevant.
 3. Genomförbart/relevant.

I ansökan skall följande delar ingå:

 1. Bifogad blankett med underskrift av sökande, prefekt och studierektor.
 2. Projektplan (max 5 sidor, skall skrivas i 12 punkter, enkelt radavstånd inklusive referenser och innehålla: kort motiv följt av syfte och frågeställningar, områdesöversikt, preliminära resultat, projektbeskrivning, projektets vetenskapliga betydelse för vårdvetenskap enligt SFO-Vs prioriterade områden samt projektets kliniska betydelse). **
 3. Curriculum Vitae (max 3 sidor, inklusive uppgifter om tidigare beviljade
  forskningsmedel).
 4. Beskrivning av forskningsmiljö och sökandes aktiva roll i projektet
 5. Finansiering av projektet i sin helhet, tidsplan och budget för sökta projektet.
 6. Publikationsförteckning (senaste 10 åren).

** Sökande till Karriärbidrag ska också tydligt presentera hur projektet avser bidra till utveckling mot docentur.

 

Ansökningarna kommer att bedömas av en granskningsgrupp bestående av erfarna, externa granskare vilka kommer att utses av ledningsgruppen för SFO-V vid Umeå universitet.
Ansökningarna som inte följer anvisningarna eller är inkompletta kommer ej beaktas.

Ansökan, som kan skrivas på svenska eller engelska, skickas elektroniskt i pdf-format i ett samlat dokument (OBS, samma ordning som ovan) till Majken Hjalmarsson.

Sista dag för ansökan är 2021-09-30

Önskar du få din ansökan granskad innan du skickar in den?

Den 10 september finns ett granskningsseminarium enbart för denna utlysning, läs mer här.

För ytterligare information kontakta ledningsgruppen:

Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33
Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87