Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utlysning av karriärmedel, projektmedel och postdoktorsmedel från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) Umeå

Utlysningen vänder sig till disputerade lärare/forskare som har en anställning på minst 20% vid Umeå universitet, som ej har pågående finansiering från SFO-V (100.000 SEK eller mer kvar från tidigare SFO-V finansiering vid tidpunkt för ansökan) och som bedriver vårdvetenskaplig forskning. Med vårdvetenskaplig forskning avses tvärvetenskaplig och patientnära forskning med syfte att öka kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, omvårdnad liksom rehabilitering.

OBS!  Varje sökande får endast lämna in en ansökan.

På ansökningsblanketten anger den sökande huruvida ansökan avser;
- karriärmedel
- projektmedel
- postdoktorsmedel

ANSÖKAN

Ansökan skickas elektroniskt i pdf-format i ett samlat dokument till Majken Hjalmarsson.

SISTA DAG FÖR ANSÖKAN ÄR 2022-08-31

BAKGRUND

Målsättningen med denna utlysning är att medlen ska stärka Umeå universitets vårdvetenskapliga forskning. Forskning inom SFO-V ska präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom följande strategiska områden:

 1. ”Co-creation” Samskapande av tjänster, processer och produkter avser gemensamma aktiviteter och ansatser som strävar efter att underlätta för användare, dvs. alla tänkbara parter som berörs i fråga om hälsa och sjukdom, att samarbeta på lika villkor för att skapa värde baserat på deras skilda kunskaper och erfarenheter.
 2. ”Self-management” Egenvårdsstrategier avser en persons förmåga att hantera de symptom, behandlingar, fysiska och psykologiska konsekvenser samt livsstilsförändringar som deras hälsotillstånd medför.
 3. ”eHealth” eHälsa avser användning av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för hälsa och hälsorelaterade områden, inklusive tjänster, övervakning, kommunikation, utbildning och forskning.
 4. ”Bio-behavioural health care science” avser att, i syfte att ta sig an vårdvetenskapligt viktiga frågeställningar, knyta samman vårdvetenskap med biologisk och beteende-vetenskaplig forskning för att studera det komplexa samspelet mellan biologiska, sociala, beteendemässiga och omgivande faktorer samt deras effekter på utfall.

UTLYSNING 2022

Denna utlysning omfattar följande forskningsstöd:

 • Karriärmedel avser medel för sökande som ännu inte har uppnått docentkompetens. Bidraget omfattar medel för egen forskningstid samt medel som kan användas för projektkostnader under två års tid upp till maximalt 500 000 SEK per år. Minst 50% av erhållet karriärmedel ska avsättas för egen forskningstid (egen lön). Upp till tre (3) karriärstöd kan beviljas.
 • Projektmedel avser medel upp till 300 000 SEK per år i två år för att genomföra forskningsprojektet. Projektmedel kan sökas för såväl lön, inköp av tjänst eller material samt för drift. Upp till fyra (4) projektstöd kan beviljas. Målsättningen är att minst hälften (50%) av dessa stöd ska beviljas till forskare som ännu inte har uppnått docentkompetens, detta är dock avhängigt sammansättningen av sökandegruppen (vid frågor, ta kontakt med Andre Nyberg).
 • Postdoktorsmedel avser medel för att anställa en postdoktor på heltid under två år inom forskningsprojektet. Upp till tre (3) postdoktorstöd kan beviljas. Denna utlysning möjliggörs genom samfinansiering av institutionerna för samhällsmedicin och rehabilitering samt omvårdnad. Detta medför särskilda krav och villkor:
  1. Minst två av tre postdoktorstöd kommer att tilldelas forskare som vid tidpunkten för ansökan är anställd vid institutionerna för samhällsmedicin och rehabilitering eller omvårdnad (ett stöd per institution). Utöver detta är målsättningen att minst ett av tre postdoktorstöd ska beviljas till forskare som ännu inte har uppnått docentkompetens, detta är dock avhängigt sammansättningen av sökandegruppen (vid frågor, ta kontakt med Andre Nyberg).
  2. För de forskare som tilldelas postdoktorstöd ska utlysning av en tidsbegränsad postdoktortjänst ske senast 2023-03-31.

ANSÖKAN

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska skrivas med fontstorlek motsvarande Times New Roman 11 punkter, enkelt radavstånd, 2,5 cm marginaler runt om.

Följande delar ska ingå:

 1. Projektplan: (max 5 sidor, exklusive referenser).
  Följande rubriker ska finnas med:
  • Syfte och frågeställningar. Redogör för övergripande syfte och specifika frågeställningar för forskningsprojektet eller motsvarande
  • Områdesöversikt. Skriv ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet.
  • Preliminära resultat. Beskriv dina egna tidigare resultat och eventuella förstudier
  • Projektbeskrivning. Gör en sammanfattning av projektets uppläggning inklusive bakomliggande teori, valda metoder, och genomförande som kommer att tillämpas för att nå projektets mål.
   • Beskriv metoder, och patientmaterial. Beskriv kortfattat principerna för metoder som inte är allmänt kända.
   • Precisera statistik, metodik och powerberäkning när så är motiverat.
   • Använd endast ett fåtal allmänt vedertagna förkortningar. Utbredd användning av förkortningar gör ansökan svårläst och är ofta till nackdel vid bedömningen.
  • Vetenskapligt nytänkande och originalitet. Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och dess betydelse på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.
  • Relevans: Redogör för projektets relevans i relation till vårdvetenskap enligt SFO-Vs prioriterade områden.
 2. Beskrivning av forskningsmiljön och sökandes roll i projektet (max 2 sidor). Beskriv tydligt och kortfattat forskningsmiljön. Detta innebär en redogörelse för tillgång till resurser, lokaler, kliniskt material, patientmaterial och annat som krävs för att projektet ska kunna genomföras. Beskriv och motivera de medverkande forskarnas kompetens och roller i projektet, och även andra nyckelpersoner som är viktiga för att genomföra projektet. Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga projekten inom gruppen. Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktorstid, behöver du även beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning.
 3. Finansiering av projektet i sin helhet, tidsplan, budget (inkl. motivering) (max 2 sidor). Beskriv projektets totala kostnader och befintliga resurser i form av personal, utrustning och lokaler. Motivera behovet av stöd från SFO-V i relation till övrigt erhållet stöd
 4. CV (max 3 sidor).
  Följande rubriker ska finnas med:
  • Grundexamen (år)
  • Doktorsexamen (år)
  • Postdoktorutbildning (år, universitet)
  • Docentkompetens (år, universitet, ämne)
  • Nuvarande anställning
  • Tidigare anställning
  • Handledda (uppdelat i huvud- respektive bihandledarskap) personer (PhD, postdok, kandidat/magister)
  • Tidigare beviljade medel som huvudsökande från SFO-V (inkl. återstående)
  • Tidigare beviljade forskningsmedel som huvudsökande respektive medsökande erhållna i konkurrens
  • Priser och utmärkelser
  • Självständighet i forskningen
  • Övrigt av betydelse för ansökan
 5. Publikationsförteckning (de senaste 10 åren) (max 5 sidor). Sortera publikationerna i omvänd kronologisk ordning, dvs. det senast publicerade arbetet hamnar överst i listan. Endast publicerad/accepterade arbeten får anges.
  Sortera publikationerna enligt följande rubriker.
  • Sakkunniggranskade originalartiklar
  • Sakkunniggranskade konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
  • Sakkunniggranskade samlingsvolymer
  • Sakkunniggranskade forskningsöversiktsartiklar
  • Sakkunniggranskade böcker och bokkapitel
  • Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer
 6. Bifogad ansökningsblankett med underskrift av sökande, prefekt samt studierektor.

GRANSKNING

Granskningen av ansökningarna utgår från nedanstående bedömningskriterier som följer Vetenskapsrådets granskningsmall:

 • Nytänkande och originalitet (1-7)
 • Projektets vetenskapliga kvalitet (1-7)
 • Sökandes kompetens (1-7)
 • Genomförbarhet (1-3)
 • Relevans för utlysningen (1-3)

Poängsättning enligt ovanstående kriterier syftar till att underlätta bedömningen av enskilda parametrar. Baserat på bedömningen gör alla granskare dessutom en individuell ranking av de ansökningar som har bedömts. Alla granskares individuella rankning vägs samman till en gemensam rangordning som diskuteras vid granskningsgruppens fysiska möte. Om två eller fler ansökningar bedöms likvärdiga utifrån totalpoäng värderas projektets vetenskapliga kvalitet i första hand och relevans för utlysningen i andra hand.

BEDÖMNING OCH BESLUT

Ansökningarna kommer att bedömas av en granskningsgrupp bestående av externa granskare vilka kommer att utses av ledningsgruppen för SFO-V vid Umeå universitet.

Beslut om tilldelade medel kommer att meddelas senast i oktober/november och medlen kan tas i bruk från och med datum för besked. Tilldelade projektmedel, karriärstöd eller postdoktormedel ska vara förbrukade senast 2024-12-31. Medel som ej är förbrukade vid respektive datum återgår oavkortat till finansiären.

 • Inskickad ansökan skall ha genomgått intern peer review vid institutionen. Skall vara utförd av person som inte är involverad i projektet/del av forskargruppen, förslagsvis Christine Brulin som är ansvarig för förgranskning av ansökningar vid institutionerna för Omvårdnad och Samhällsmedicin och Rehabilitering.
 • Ansökningar som inte följer anvisningarna eller är inkompletta kommer ej att beaktas.

• För ytterligare information kontakta ledningsgruppen

Andre Nyberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 39
Annika Toots
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 29
Senada Hajdarevic
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 24