Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utvärdering

Vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER) bedrivs utvärderingsforskning i samarbete mellan forskare vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) och andra institutioner vid Umeå universitet och andra lärosäten.

Centrum för utvärderingsforskning (UCER) är från 2012 ett forskarnätverk och en forskningsprofil vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Här bedrivs utvärderingsforskning i samarbete mellan forskare vid TUV och andra institutioner vid Umeå universitet och andra lärosäten. UCER arrangerar också en seminarieserie i utvärderingsforskning.

Forskning om utvärdering omfattar bland annat  forskning om framväxt och institutionalisering av utvärdering och utvärderingssystem i olika sektorer och organisationer och om vilken kunskap som utvärderingar genererar och inte genererar. Forskning om utvärdering omfattar också konsekvenser av utvärderingar och utvärderingssystem för individ, organisation och samhälle. I olika forskningsprojekt undersöks utvärderingars användning i styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsutveckling. Utvärderingars konsekvenser för skolans praktik är exempel på ett forskningsprojekt inom detta område. Metodutveckling handlar om utveckling av modeller och metoder för policy- och programutvärdering och för analys av utvärderingspolicy, samt konsekvenser av utvärderingar och utvärderingssystem. Forskningsbaserad utvärdering bedrivs i form av externa utvärderingsuppdrag eller egeninitierade utvärderingar där beprövade metoder och teorier används i utvärderingen. Ett exempel är en nationell utvärdering av Läslyftet, en nationell fortbildning för förskolepersonal och lärare, som görs på uppdrag av Skolverket och ett annat exempel är en lokal utvärdering av ”Umeå växer tryggt och säkert” som finansieras av Brottsförebyggande rådet.

UCER organiserar också en seminarieserie med sex seminarier per år. Seminarierna handlar om att diskutera aktuella böcker, avhandlingar och artiklar publicerade i internationella- och nationella utvärderings- och policytidskrifter. Några gånger per år inleder inbjudna forskare diskussionen genom att presentera en aktuell bok eller artikel.

Pågående projekt

Utvärdering av läslyftets huvudomgång
Utvärdering av läslyftets huvudomgång

Centrum för utvärderingsforskning har Skolverkets uppdrag att utvärdera effekter av Läslyftet, en satsning på ...

Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert
Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert

Umeå växer tryggt och säkert är en kommunal satsning som kompletterar polisens arbete att öka tryggheten och s...