Hoppa direkt till innehållet
printicon

Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom

Forskningsprojekt Social och emotionell utveckling är avgörande för barns hälsa och generella välbefinnande. Det finns emellertid begränsad kunskap om socioemotionell förmåga i tidig barndom och vad som påverkar den, och det ska detta forskningsprojekt försöka besvara.

Huvudsakligt forskningsfokus är på 3-åringars socioemotionella förmåga. Jag kommer att studera skillnader bland 3-åringar avseende kön, socioekonomi, etnicitet och boende på landsbygd/i stad. Tonvikt kommer också att ligga på att ta reda på vilka faktorer som bidrar till en positiv utveckling av socioemotionell förmåga från prenatalperioden fram tre års ålder. I samarbete med andra forskare vid Umeå universitet planeras ytterligare studier inom socio-emotionell utveckling bland 3-åringar, rörande standardisering och psykometri av instrumentet Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional.

Projektansvarig

Eva Eurenius
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 21

Projektöversikt

Projektperiod

2016-11-30 2020-11-30

Finansiering

Region Västerbotten, ALF-medel, 2017-2020: 1 000 000 kr

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Barns sociala och känslomässiga utveckling är avgörande för deras hälsa och välbefinnande, men det finns begränsad kunskap om socioemotionell förmåga i tidig barndom och vad som påverkar det. Vi strävar efter att beskriva socioemotionell förmåga i tidig barndom och undersöka faktorer som bidrar till utvecklingen.

Vi använder en prospektiv kohortstudiedesign som börjar i prenatalperioden och fortsätter till 3 års ålder, inklusive ca 4000 mor-far-barn-triader. Lokala uppgifter kommer att samlas in som en del av region Västerbottens ordinarie epidemiologiska bevakning, i kombination med nationella befolknings- och hälsoregister.

Datainsamlingens källor är:

  1. Tidig graviditet: ett föräldraformulär inkl. sociodemografi, självskattad hälsa, vikt/längd, levnadsvanor och livsvillkor.
  2. Förlossningen och spädbarnets första dagar i livet: data från Medicinska födelseregistret om mammans och barnets sjukdomar och hälsoindikatorer.
  3. Vid 3-års ålder: ett föräldraformulär inkl. instrumentet Ages & Stages Questionnaire: Social-Emotional som täcker funktionella aspekter av social och känslomässig förmåga, annan information om barnet/familjen och sociodemografi från SCB.

Den nya kunskapen som genereras kommer att användas för att utveckla strategier för tidig upptäckt av socioemotionell förmåga, vilket är nyckeln till hälsa senare i livet. Sådan kunskap krävs av det vetenskapliga samhället och för evidensbaserad praxis inom flera sektorer av samhället, mödra- och barnhälsovård samt förskolor.