Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom

Forskningsprojekt Social och emotionell utveckling är avgörande för barns hälsa och generella välbefinnande. Det finns emellertid begränsad kunskap om socioemotionell förmåga i tidig barndom och vad som påverkar den, och det ska detta forskningsprojekt försöka besvara.

Huvudsakligt forskningsfokus är på 3-åringars socioemotionella förmåga. Jag kommer att studera skillnader bland 3-åringar avseende kön, socioekonomi, etnicitet och boende på landsbygd/i stad. Tonvikt kommer också att ligga på att ta reda på vilka faktorer som bidrar till en positiv utveckling av socioemotionell förmåga från prenatalperioden fram tre års ålder. I samarbete med andra forskare vid Umeå universitet planeras ytterligare studier inom socio-emotionell utveckling bland 3-åringar, rörande standardisering och psykometri av instrumentet Ages and Stages Questionnaire: Social-Emotional.

Projektansvarig

Eva Eurenius
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 21

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-11-30 2020-11-30

Finansiering

Region Västerbotten, ALF-medel, 2017-2020: 1 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Barns sociala och känslomässiga utveckling är avgörande för deras hälsa och välbefinnande, men det finns begränsad kunskap om socioemotionell förmåga i tidig barndom och vad som påverkar det. Vi strävar efter att beskriva socioemotionell förmåga i tidig barndom och undersöka faktorer som bidrar till utvecklingen.

Vi använder en prospektiv kohortstudiedesign som börjar i prenatalperioden och fortsätter till 3 års ålder, inklusive ca 4000 mor-far-barn-triader. Lokala uppgifter kommer att samlas in som en del av region Västerbottens ordinarie epidemiologiska bevakning, i kombination med nationella befolknings- och hälsoregister.

Datainsamlingens källor är:

  1. Tidig graviditet: ett föräldraformulär inkl. sociodemografi, självskattad hälsa, vikt/längd, levnadsvanor och livsvillkor.
  2. Förlossningen och spädbarnets första dagar i livet: data från Medicinska födelseregistret om mammans och barnets sjukdomar och hälsoindikatorer.
  3. Vid 3-års ålder: ett föräldraformulär inkl. instrumentet Ages & Stages Questionnaire: Social-Emotional som täcker funktionella aspekter av social och känslomässig förmåga, annan information om barnet/familjen och sociodemografi från SCB.

Den nya kunskapen som genereras kommer att användas för att utveckla strategier för tidig upptäckt av socioemotionell förmåga, vilket är nyckeln till hälsa senare i livet. Sådan kunskap krävs av det vetenskapliga samhället och för evidensbaserad praxis inom flera sektorer av samhället, mödra- och barnhälsovård samt förskolor.