Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Missbruk och beroende bland äldre personer: typologier, förlopp och hälsoutfall

Doktorandprojekt Missbruk och beroende har över tid blivit allt vanligare bland äldre personer i såväl Sverige som internationellt. Trots detta är forskningen gällande missbruk och beroende i huvudsak fokuserad på ungdomar och yngre vuxna. Riskfaktorer som visat sig förenade med en förhöjd risk för beroende hos yngre individer är inte nödvändigtvis desamma som för äldre personer.

Projektet avser att ge en ökad förståelse av missbruk och beroende hos äldre som en heterogen och mångfacetterad process. Projektet syftar specifikt till att utifrån registerdata identifiera typologier, förlopp och hälsoutfall förknippade med substansanvändning hos individer som är 50 år och äldre. Därtill avses att synliggöra vilka typer av insatser som erbjuds dessa personer och vilka effekter insatserna ger.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-01 2022-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte, Kempestiftelserna, Kungl. Vetenskapsakademien

Projektbeskrivning

Missbruk och beroende har över tid blivit allt vanligare bland äldre personer i såväl Sverige som internationellt. Trots detta är forskningen gällande missbruk och beroende i huvudsak fokuserad på ungdomar och yngre vuxna, vilket innebär att de resultat som hittills producerats inte kan antas gälla även för äldre personer.

Detta förklaras av att de riskfaktorer som visat sig förenade med en förhöjd risk för beroende hos yngre individer inte nödvändigtvis är detsamma för äldre. Hög ålder i kombination med tidig alkohol- och drogdebut är exempelvis ofta förknippad med sämre hälsa till följd av längre exponering för drogen. Dessa faktorer och variabler kan i sin tur resultera i såväl förtidspensionering som ett ökat omsorgsbehov. Trots detta omfattar såväl forskning som praxis och policys gällande alkohol- och droganvändning sällan äldre individer.

Projektet avser att ge en ökad förståelse av missbruk och beroende hos äldre som en heterogen och mångfacetterad process. Projektet syftar specifikt till att utifrån registerdata identifiera typologier, förlopp och hälsoutfall förknippade med substansanvändning hos individer  som är 50 år och äldre. Därtill avses att synliggöra vilka typer av insatser som erbjuds dessa personer och vilka effekter insatserna ger.

Publikationer

Journal of addiction medicine, Wolters Kluwer 2020, Vol. 14, (4) : e89-e99
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.

Externa finansiärer