"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Öron- och hörseldiagnostik med smartphonebaserad teknik

Forskningsprojekt Behovet av prevention och upptäckt av öronsjukdom och hörselnedsättning är stort, men i många delar av världen är tillgången till läkare och diagnostik bristfällig. Syftet med detta projekt i samarbete med Sydafrika är att utvärdera nya metoder för tidig diagnostik och bedömning av öronsjukdom och hörselnedsättning.

Hörselnedsättning är ett stort problem i världen och orsakar mycket lidande i form av nedsatt förmåga till inlärning, sämre mental hälsa och svårigheter att försörja sig. Tidig upptäckt är essentiell för att förebyggande åtgärder och behandling ska kunna sättas in. Smartphone-applikationer kan öka tillgängligheten - enkla och billiga tekniska lösningar kan hanteras av hälsoarbetare och informationen kan skickas via ”moln”-funktioner för läkarbedömning på distans. Artificiell intelligens erbjuder också möjlighet till hjälp där läkarbristen är ett faktum.

Projektansvarig

Thorbjörn Lundberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 20

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

I detta projekt testas dels en nyutvecklad androidbaserad smartphone-applikation för hörselmätning i stökig ljudmiljö i ett väntrum eller motsvarande och den jämförs med validerad hörselmätning mätning i kontrollerad ljudmiljö. Vi testar också hur väl ett automatiserat, serverbaserat, analyssystem i efterhand kan diagnosticera öronsjukdom på bilder tagna med trumhinnekamera. Här jämför vi med en expertpanels bedömning av samma bilder. En grupp bestående av fem öronspecialister granskar bilderna via internet och ställer diagnos. Ett majoritetsbeslut fattas därefter baserat på deras bedömningar och kan sen jämföras med det automatiserade analyssystemet.

Den kliniska delen av undersökning har genomförts i Pretoria, Sydafrika, vid några olika hälso- och öronkliniker i områden med låg socioekonomisk standard. Undersökningen är del i pågående forskningssamarbete med professor De Wet Swanepoel samt lektor Herman Myburgh.

Om vi i detta projekt kan visa att den billiga smartphonebaserade hörselmätningen och bildanalysen har tillräcklig träffsäkerhet kommer det att bidra till att tillgängligheten till diagnostik ökar och att hörselsjukdom kan upptäckas tidigare för att dels kunna behandlas men också för möjligheten att erbjuda hjälpmedel. Utrustningen och bildanalyssystemet kan i så fall passa bra att använda även i svensk primärvård, och då särskilt i glesbygd.

Senast uppdaterad: 2022-03-02