"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Den normativa regelmiljö som omger idrotten är komplex. Den innehåller såväl idrottsliga som rättsliga normer som interagerar på olika sätt, på olika nivåer. Därutöver påverkar en rad förändringsprocesser, exempelvis idrottens kommersialisering och intressen regelmiljön. Både den som är intresserad av idrottsjuridik från ett rättsvetenskapligt perspektiv och den som befattar sig med idrottsjuridiska frågor i det praktiska rättslivet har intresse av att kunna navigera i denna, ofta svårtillgängliga, terräng. Allmänintresse finns också för aktörer som agerar på det idrottsliga fältet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-03-01

Finansiering

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Sveriges Riksidrottsförbund finansierar projektet enligt avtal.             

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet att klarlägga grundläggande rättsliga förutsättningar inom vilka den svenska idrottsrörelsen kan möta utmaningar i en kontext präglad av förändringsprocesser och normativa spänningsförhållanden. Eller med andra ord: att bidra till att utveckla en orienteringskarta över en viktig del av den normativa regelmiljö som omger idrotten. Genom att klargöra hur de rättsliga och de idrottsliga normsystemen interagerar på olika nivåer inom ramen för vissa områden kommer projektet att bidra med ny kunskap om förhållandet mellan rätten och idrotten.

För att uppfylla det övergripande syftet ställs exempelvis frågor som: Hur är idrottens normsystem konstruerat? Hur kan förhållandet mellan idrottens normsystem och rättsliga motsvarigheter förstås i en transnationell rättspluralistisk kontext? Hur påverkar och utmanar idrottens kommersialisering lex sportiva? Vilka åtgärder har de idrottsorganisationer som styr idrotten vidtagit för att möta dessa utmaningar och är åtgärderna förenliga med rätten? Hur påverkar rättsliga normer grundläggande idrottsliga principer och värden?

Senast uppdaterad: 2021-03-12