Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektbeskrivning

Vad beskriver tidigare forskning inom området?

Förlossningsbristningar grad 3 eller 4 opereras i anslutning till förlossningen, men tidigare forskning visar att många drabbade kvinnor får kvarstående besvär. Det finns kunskapsluckor gällande långtidskonsekvenser av förlossningsbristningar grad 3 eller 4, men internationella och även några mindre nationella studier indikerar att dessa förlossningsbristningar kan leda till smärttillstånd, inkontinens, avföringsproblem, framfall och sexuella problem. Forskning visar motstridiga resultat ifall kvinnornas livskvalitet påverkas av kvarstående besvär från dessa bristningar och det existerar ingen forskning kring eventuella följder för arbetslivet vid de allvarligare förlossningsbristningarna.

Varför behövs forskning om kvarstående besvär efter sfinkterruptur?

Cirka en av fyra kvinnor med förlossningsbristningar av tredje eller fjärde graden uppger att de har kvarstående problem ett år efter förlossningen. Detta forskningsprojekt kan bidra med ny kunskap för att fylla existerande kunskapsluckor och bidra till att skapa förbättrad förståelse om hur kvinnors vardag och arbetsliv påverkas på längre sikt än ett år efter en förlossningsbristning grad 3 eller 4. Vidare bidrar kunskap från forskningsprojektet till att eftervården för kvinnor med förlossningsbristningar av tredje och fjärde graden kan förbättras och att konsekvenser för arbetslivet och eventuell inverkan på sjukförsäkringssystemet synliggörs.

Vad gör vi i detta projekt?

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att beskriva och jämföra upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga 1,5 till fem år efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden. Projektet ska dessutom undersöka om, hur och i vilken omfattning sjuklighet relaterat till en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden påverkar det dagliga livet och arbetsförmåga.

Tillvägagångsätt (datainsamling)

Forskningsprojektet samlar in material bestående av både kvantitativ och kvalitativ data. I två av projektets delstudier sker en nationell rekrytering av kvinnor med bristningar av tredje och fjärde graden. Möjliga deltagare i dessa studier identifieras med hjälp av uppgifter från Medicinska födelseregistret, ett nationellt register där vissa obligatoriska uppgifter om alla graviditeter och förlossningar i hela landet registreras. Sociala medier kommer också att användas för rekrytering av deltagare till ett par delstudier i projektet. Om du identifierats via Medicinska födelseregistret och erbjuds delta i enkätstudie kan du också välja att anmäla ditt intresse att delta i de intervjustudier där rekryteringen sker via sociala medier.

Delstudie 1 och 2 är nationella tvärsnittsstudier där data samlas in med hjälp av en webbaserad enkät. Även uppgifter från nationella register som Medicinska födelseregistret och register från Försäkringskassan inkluderas. Till dessa studier kan man inte som enskild individ anmäla sitt intresse att delta utan ett slumpmässigt urval av kvinnor kontaktas med hjälp av informationsbrev om studien. Enkäten består av frågor om bakgrund och om eventuella kvarstående besvär efter en förlossningsbristning grad 3 eller 4. Dessutom innehåller enkäten frågor om livskvalité och arbete. Enbart frågan om samtycke att delta i studien är obligatorisk. Studiedeltagare kan välja att avstå från att besvara frågor som dem inte känner sig bekväma med. Enkäten nås via länk som deltagaren erhåller genom att följa instruktionerna i informationsbrevet som kommer via post till slumpmässig utvald deltagare.

I delstudie 3 kommer intervjuer att genomföras med ett urval av kvinnor som har kvarstående besvär. Intervjufrågorna kommer att beröra kvinnornas upplevelse av det dagliga livet samt arbetsförmåga, men även ifall och på vilket vis de har anpassat sin situation på grund av kvarstående problem efter förlossningsbristningen. För denna delstudie är det möjligt att anmäla sitt intresse att delta och information om studien annonseras bl.a. via sociala medier och denna webbsida.

För att delta i individuella intervjuer ska deltagarna uppfylla följande kriterier:

  • Uppleva kvarstående besvär efter bristning på anala slutmuskeln (förlossningsbristning grad 3 eller grad 4)
  • Det har gått minst 1,5 år sedan förlossningen där skadan uppstod, men inte mer än 5 år
  • Deltagarna får inte vara föräldralediga eller åter igen gravida

Du anmäler dig till studien genom att fylla i kontaktformuläret. Observera att vissa e-postmeddelanden från Umeå universitet med avsändare "namn@umu.se" hamnar i skräpposten hos mottagaren. Vi ber dig regelbundet kontrollera din skräppost för att inte missa meddelanden från forskargruppen. En medlem ur forskargruppen kontaktar de personer som anmält intresse att delta för ytterligare information och kommer då också ställa en del frågor för att säkerställa att kriterierna för deltagande uppfylls. Intervjuerna genomförs via telefon, Skype/Zoom eller på det sätt som deltagarna finner lämpligt.

Läs mer här: Informationsbrev till forskningsdeltagare i delstudie 3

Dataanalys och hantering av data

Alla insamlade data förvaras enligt gällande etiska rekommendationer (Helsingfors deklarationen) samt regelverk och är enbart tillgängligt för forskargruppens medlemmar. Insamlade data avidentifieras och förses med identifieringskod så att forskningspersonernas konfidentialitet tillgodoses. Kodnyckeln förvaras separat från personuppgifterna i arkiv på Umeå universitet under huvudansvarig forskares ansvar, dvs. att enbart huvudansvarig forskare kommer att ha tillgång till kodnyckeln som kopplar samman enskild individs identitet med insamlade data. REDCap®-databasen, där enkätsvaren lagras, finns i en säker REDCap®-server vid Umeå Universitet. Därutöver hanteras alla personuppgifter i enlighet med GDPR. Utifrån gällande forskningsetiska riktlinjer sparas forskningsdata i 10 år.

Alla forskningsresultat som projektet genererar i form av vetenskapliga, populärvetenskapliga och muntliga presentationer redovisas enbart på sådana sätt att ingen enskild deltagare kan identifieras.