"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till forskningspersoner

Är du sjuksköterska, undersköterska eller skötare med erfarenhet av arbete i psykiatrisk heldygnsvård? Vi söker dig för deltagande i en forskningsstudie om gemensamma aktiviteter tillsammans med patienter. Här får du mer information om studien och vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Både patienter och vårdpersonal önskar mer tid tillsammans för gemensamma aktiviteter i psykiatrisk heldygnsvård. Syftet med detta projekt är att introducera Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som syftar till att öka möjligheten för gemensamma aktiviteter. Projektet kommer att undersöka implementationsprocesser för denna typ av intervention i psykiatrisk heldygnsvård. Ditt deltagande i forskningsprojektet efterfrågas då du har erfarenhet av arbete i den miljö där forskningsprojektet utförs.

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2022-06774-01.

Hur går projektet till?

Ditt deltagande innebär att du kommer att ombes delta i den första delstudien. I denna studie ombeds du delta i en individuell intervju om din upplevelse av meningen med gemensamma aktiviteter med patienter.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Att delta kan innebära en upplevelse av att integriteten kränks under intervjun men det kan också upplevas som positivt att få dela med sig av sina erfarenheter. Under intervjun avgör du vad du vill dela med dig av och det är möjligt att avbryta deltagandet.

Vid eventuella känslomässiga effekter av intervjun kan du kontakta företagshälsovården eller primärvården.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant samt analyseras. All information behandlas konfidentiellt och när resultaten redovisas kommer ingen att kunna identifiera vem som sagt vad. Utöver svaren på frågorna i intervjun kommer enbart data om ålder, kön, utbildning, profession och verksamma år i professionen och på din arbetsplats att samlas in. Resultaten av forskningen kommer att publiceras som vetenskapliga artiklar och redovisas i presentationer och utbildningsmaterial.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Jenny Molin, se kontakuppgifter nedan.
Dataskyddsombud nås på pulo@umu.se.
Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Du kan kontakta projektansvarig forskare om du är intresserad av att ta del av resultaten i studierna. Resultaten kommer också att presenteras i vetenskapliga artiklar. Du kommer inte att kunna ta del av individuella resultat.

Försäkring och ersättning

Ditt deltagande i studien bedöms ej kräva någon särskild försäkring. Du har inte rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller utgifter som är kopplade till ditt deltagande i studierna.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Huvudansvarig forskare för projektet är

Jenny Molin
Universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 91

Samtycke till att delta i studien

Jag har tagit del av skriftlig information om studien.
Senast uppdaterad: 2023-03-07