"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

UserInvolve: Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Forskningsprojekt UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Syftet med forskningsprogrammet är att öka kunskapen om inflytande och delaktighet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och de strategier som finns för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå. Vi vill bidra till utvecklingen av ett hållbart brukarinflytande genom så kallad samproduktion där forskare, verksamheter och brukare deltar.

Vi finns i första hand till för att studera och utveckla former för ökat inflytande och delaktighet för personer med psykisk ohälsa som behöver stöd från välfärdsaktörer som socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Vi genomför forskningsstudier, utvecklar former för samproduktion där forskare, brukare och verksamheter arbetar tillsammans, och försöker göra kunskap om inflytande och delaktighet tillgänglig genom t.ex. sociala medier, seminarier och konferenser.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

UserInvolve består av en tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från en handfull svenska lärosäten samt personer från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) med ansvar att samordna arbetet gentemot brukarrörelsen. Därutöver finns en nationell referensgrupp, en internationell expertgrupp samt specifika tematiska forum kopplade till programmet.

Programmet fokuserar på brukarinflytande och brukarmedverkan. Syftet är att undersöka den nuvarande situationen i fråga om strategier för inflytande och medverkan på individ- verksamhets- och systemnivå, men också att utveckla hållbart brukarinflytande genom samproduktion där forskarsamhället, välfärdsaktörer och brukarorganisationer deltar.

Frågeställningar:

  • Att undersöka hur erfarenhetsbaserad kunskap kan artikuleras och hur den kan legitimeras inom det socialpsykiatriska och psykiatriska verksamhetsfältet.
  • Att undersöka barriärer och framgångsfaktorer i implementeringen av strategier och metoder för brukarinflytande inom området psykisk hälsa.
  • Att undersöka och utveckla strategier för samproduktion för att kunna integrera brukarmedverkan inom det socialpsykiatriska och psykiatriska verksamhetsfältet.

Programmet består av tre moduler, med totalt sju underliggande projekt:

Modul I

Autonoma aktiviteter som en grund för brukarinflytande

Modul I utforskar aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård- och stödsystem. Genom sådan autonom mobilisering kan brukare bygga kompetenser och beredskap för inflytandeaktiviteter, genom att formulera politiska positioner och utveckla en kollektiv kunskapsbas (projekt 1)

Modul II

Konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande

Modul II utgör programmets kärna. Projekten utforskar fyra konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande: delat beslutsfattande (projekt 2), peer support (projekt 3), brukarrevision (projekt 4) och brukarråd (projekt 5). Projekten behandlar vidare brukarinflytande på olika nivåer: från en individnivå, till en organisatorisk nivå och en systemnivå.

Modul III

Stärkande av kapacitet, varaktighet och forskningens effekter genom samproduktion

Modul III tar ett övergripande tag om den kunskap som genereras i programmet för att utveckla teori (projekt 6) och metod (projekt 7) i relation till brukarinflytande i forskning och inom verksamhetsområdet. Inom ramen för denna modul byggs strukturer för programmets samproduktion, som involverar brukarorganisationer och representanter främst från berörda kommunala verksamheter. En återkommande konferens syftar vidare till att stärka överföring av den kunskap som genereras i programmet till praktisk tillämpning.

 

Externa finansiärer

Aktuellt

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Kontakta oss

Vår mejladress: userinvolve@umu.se 

Senast uppdaterad: 2022-04-04