"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Medicinsk fakultet

Aftab Nadeem Lab
Effektormolekyler utsöndrade av bakterier: Roll i värdpatogenes och biotekniska tillämpningar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
AKTIKON
Forskar om hur arbetsmiljö, hälsa och produktivitet påverkas av arbete i olika kontorsmiljöer.
Alireza Salami-forskargrupp
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
Forskningsområde: Neurovetenskap, Åldrandeforskning
ALS-forskning Umeå
ALS-forskningscentret vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, etablerades 1993 och har ett nära samarbete med...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Amir Sherif lab
text
Forskningsområde: Cancer
Amyloidoscentrum
Bedriver preklinisk och klinisk forskning kring sjukdomen Transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan).
Anders Berghs labb
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.
Forskningsområde: Cancer
Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i T. brucei, G. lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Anders Johansson Lab
Vi arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andrea Puhar
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andreas Hörnblad lab
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Andreas Kohler Lab
Mitokondriell proteinkvalitetskontroll vid hälsa, åldrande och sjukdom
Andrei Chabes Lab
Andrei Chabes forskargrupp forskar om dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anestesiologiforskning i Östersund; Grupp Joakim Johansson och Thomas Drevhammar
I Östersund driver vi olika forskningsprojekt inom anestesi och intensivvård med lite olika inriktningar. Forskningen kan förenklat delas in i tre...
Angelica Nordins labb
Jag forskar på om genetiken bakom amyotrofisk lateralskleros (ALS). I fokus står expansionen av en repetitiv sekvens (hexanukleotiden GGGGCC) i...
Forskningsområde: Klinisk medicin
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Anna Överby Wernstedt lab
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Annasara Lenman lab
text kommer snart
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Forskningen fokuserar på hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med tyngd på data om traditionell kost.
Barbara Sixt lab
Vår forskning fokuserar främst på bakteriepatogenen Chlamydia trachomatis.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Beatrice Melin
Vi studerar varför man får hjärntumör och hur genetiska landskapet utvecklas från en normal cell till tumör.
Forskningsområde: Cancer
Benoni Edin-forskargrupp
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Bernt Eric Uhlin Lab
Bakteriella fitnessmekanismer hos patogena varianter av E. coli och opportunistiska A. baumannii.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Cemal Erdems labb
Our lab works on integrating multi-omics datasets, machine learning, and large-scale mechanistic models to build clinically predictive computationa...
Centrum för kardiovaskulär genetik
Samarbete mellan fyra avd. vid NUS - kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftlig hjärtkärlsjukdom.
Changchun Chen lab
Vi forskar om akut och kronisk syrgasdetektion i nematoden C. elegans.
Chorell Research Lab
Fokuserar på fetma-relaterad sjuklighet och dess koppling till typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Clas Ahlm Lab
Clas Ahlm studerar COVID-19 och hantavirus-infektion, som båda smittar via lungorna.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Constantin Urban Lab
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Dan Hultmark Lab
Drosophila cellulär medfödd immunitet och mekanismer för ihållande virusinfektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Daniel Marcellino-forskargrupp
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
Daniel Säfström-forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och...
Forskningsområde: Neurovetenskap
Daniel Öhlund Lab
Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.
Forskningsområde: Cancer
David Cisneros Lab
Molekylärbiologi om människans bakterie-symbionter.
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
eHEar
Forskargruppen utvecklar öronsjukdomars diagnostik genom en satsning på digital teknik och artificiell intelligens.
Forskningsområde: Klinisk medicin, Medicinsk teknik
Ellen Bushell Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Emergency Care (EmCare)
I forskargruppen EmCare tas ny kunskap fram om bedömning av vårdbehov, symtomlindring och åtgärder oberoende av plats och i syfte att främja hälsa...
Eric Libby lab
Vi studerar hur enkla organismer utvecklas till komplexa.
Erik Johansson lab
Vi studerar på molekylär nivå hur DNA kopieras i eukaryota celler.
Eva Lundins labb
Ovarialcancer
Fahad Sultan-forskargrupp
Mer information finns på engelska sidorna.
Felipe Cava lab
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Forskning om Covid-19
Vid Umeå universitet pågår flera kliniska forskningsstudier om covid-19.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer.
Forskningsområde: Cancer
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
GEPaSH
Forskargruppen studerar effekterna av träning, fysisk aktivitet och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn och...
GERDA (Gerontologisk Regional Databas)
GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki SeA...
Gisa Gerold Lab
Hur virus tar sig in i celler: värdproteinätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Gunilla Olivecronas labb
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Hans Wolf-Watz lab
Forskar om typ III-utsöndringssystemet hos patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Håkan Hedman Lab
Vår forskningsgrupp studerar LRIG-proteiner och regleringen av cancercellers tillväxt.
Forskningsområde: Cancer
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Irfan Ahmad Lab
Vi vill illustrera molekylära mekanismer genom vilka bakterier förvärvar tolerans mot vanliga antibiotika.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Irina Golovlevas labb
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jan Oscarsson Lab
Vi studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Jenny Persson Lab
Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.
Forskningsområde: Cancer
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Johan Hultdins labb
Vitamin D i urinblåsecancer.
Forskningsområde: Cancer
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Johan Wikner Lab
Vår grupp forskar inom marin mikrobiell ekologi.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Marin vetenskap
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jonas von Hofsten lab
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Julia Otten forskargrupp
Forskning kring prediabetes och typ 2-diabetes, hur det utvecklas och behandlas.
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Jörgen Johansson Lab
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes .
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Karin Forsbergs labb
ALS-forskning
Forskningsområde: Neurovetenskap
Karin Nylanders labb
Öka förståelsen för tumörtypen skivepitelcancer i tungan; varför den ökar, diagnos och återfallsrisk.
Forskningsområde: Cancer
Kemal Avican Lab
Vi använder ett experimentellt systembiologiskt tillvägagångssätt för att studera mikrobiella infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Kjell Grankvists labb
Metoder för att bryta cisplatinresistens vid lungcancerbehandling.
Forskningsområde: Cancer
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Kristina Stefanssons labb
Plasmakallikrein, FXI, FXII med flera hemostasfaktorer
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Laura Carroll Lab
Utvecklar bioinformatiska metoder för att övervaka och bekämpa spridningen av bakteriella patogener.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa
En forskningsmiljö som strävar efter att förbättra samernas hälsa och välbefinnande.
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Lucia Mincheva-Nilsson
Graviditet och cancer delar samma mål – att utveckla hämmande mekanismer som gör immunsystemet tolerant.
Forskningsområde: Cancer
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Luftföroreningar och hälsa
Forskargrupp som bland annat tittar på avgaser, vägdamm, vedrök och skogsbrandsrök.
Långsiktiga konsekvenser av infektion med Cryptosporidium hominis
Läs mer om forskargruppens arbete.
Forskningsområde: Klinisk medicin
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Magnus Hultdins labb
Telomerbiologi i blodceller och molekylära faktorer - tumörer och prognos i lymfatiska leukemier och lymfom.
Forskningsområde: Cancer
Magnus P Andersson Lab
Utvecklar synkrotron-baserad tidsupplöst röntgenmetodologi och studerar proteindynamik hos membranproteiner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Maréne Landströms labb
Vi forskar för att utveckla cancerläkemedel och prediktiva biomarkörer för att identifiera risk för cancer.
Forskningsområde: Cancer
Maria Fällman Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Marta Bally – Research group, Physical Virology
Vår grupp forskar om virus-membrane-interaktioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Mattias Brunström
Undersöker riskfaktorer för att drabbas av hjärtkärlsjukdom med fokus på diagnostik, prognos och behandling.
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Mauritiusstudierna
Ett samarbete som förvaltar och analyserar data från Mauritius hälsoundersökningar.
Max Renner lab
text kommer snart
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Medical Humanities Network
Medicinsk (eller hälso-) humaniora engagerar sig i frågor om medicin och hälsa från olika perspektiv inklusive antropologi, litteratur, språk,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Micael Widerström
Micael är universitetslektor i infektionssjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar.
Michael Dimitriou-forskargrupp
Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta a...
Forskningsområde: Neurovetenskap
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmärgskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmbergs labb
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsområde: Molekylär medicin
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
Mäns sociala hälsa och välmående
Mäns hälsa och välmående utifrån sociala och kulturella faktorer.
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.
Nelson Gekara Lab
Vi studerar de mekanismer genom vilka immunsystemet regleras och effekterna av sådana mekanismer på sjukdom.
Nicklas Strömberg Lab
Forskar om varför vissa drabbas av kroniska infektionssjukdomar och hur tandvård ska individualiseras.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Odontologi
Niklas Arnberg Lab
Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus använder för att ta sig in i och infektera våra celler.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Oleg Alexeyevs labb
Vår grupp forskar om biofilmer av bakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten
Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Olivia Wesula Lwande lab
Vår forskning fokuserar på interaktioner mellan virus-mygga och mygga-värd.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Olov Rolandsson forskargrupp
Forskar på orsaker till diabetes, dess förekomst och uppkomsten av komplikationer till diabetes.
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Patrik Wennberg
Vi studerar levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom.
Paulina Wanrooij lab
Vi hoppas kunna bidra till förbättrade behandlingar vid cancerformer där mtDNA:t är påverkad.
Per Dahlqvist – hypofys- och binjuresjukdomar
Vi tittar på nya diagnostiska metoder för hormonsjukdomar i hypofysen och binjurarna.
Per Fransson lab
Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier.
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Per Zetterströms labb
ALS-forskning
Forskningsområde: Klinisk medicin
Per-Arne Oldenborg-forskargrupp
Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos...
Pernilla Wikströms labb
Vi använder proteomik-, metabolomik och genomikmetoder för att söka tumörmarkörer för prostatacancer.
Forskningsområde: Cancer
PROACTIVE – COPD (PRomotion Of physical ACTIVity using E-health in COPD)
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och designer. Vi undersöker effekter av olika interventioner, främst med fokus på fysisk...
Richard Lundmark Lab
Skulptering av membraner är grundläggande för många cellulära processer och fel kan leda till olika sjukdomar.
Richard Palmqvists labb
Tarmflorans och tumörens molekylära bakgrund vid prognos och behandling av tjock- och ändtarmscancer.
Forskningsområde: Cancer
Robin Fåhraeus labb
Vår grupp studerar Whispermutationer.
Forskningsområde: Cancer
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sara Wilson lab
Utreda nervsystemets utveckling under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, som cancer.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
SFO-V
Umeå universitet och Karolinska institutet driver SFO-V för att stärka samarbete mellan forskning och vård.
Silvia Remeseiro lab
Vi forskar om genreglering och 3D-organisation i glioblastom.
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Sjoerd Wanrooij lab
Vi studerar molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Sofie Degermans labb
Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.
Forskningsområde: Cancer
Sophia Harlids forskargrupp
Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.
SPEXS (Swedish Pediatric Exercise Science)
Nätverket skapar kunskapsöverföring forskare emellan och sprider kunskap från forskning till idrotten.
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Stefan Björklund lab
Vi forskar om mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Stefan Marklunds labb
Sedan 1993 har vi noggrant studerat de biokemiska egenskaperna hos SOD1 och hur proteinet orsakar amyotrofisk lateralskleros (ALS). Vårt fokus ligg...
Forskningsområde: Klinisk medicin
StratNeuro
StratNeuro är ett strategiskt forskningsområde inom området hjärnsjukdomar.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Sven Bergström Lab
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och den intracellulära parasiten Chlamydia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tema Den jämlika hälsan
En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.
Tema kvalitativ metod
En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Thomas Brännströms labb
Vår forskning är inriktad på sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS).
Forskningsområde: Klinisk medicin
Thomas Grundström lab
Vår forskargrupp försöker förstå hur mutagenesen av antikroppsgener och byten av antikroppsklass styrs.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Tor Ny Lab
För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Torbjörn Nilssons labb
Regulation of mitochondrial metabolism and its importance for diabetes, other dysmetabolic states, and drug resistance.
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens.
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium)
U-CAN samlar prover och annan information för flera cancersjukdomar. Materialet är tillgängligt för forskare.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår transdisciplinära forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos personer med muskuloskeletala eller neurologis...
Ulf Ahlgren
”Att se diabetes” - Molekylärmedicinsk avbildning av bukspottkörteln
Forskningsområde: Molekylär medicin
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ulrika Westerlind lab
Vi forskar om molekylära verktyg för att kartlägga bakteriers interaktioner med värdmucinen O-glykom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
Umeå center for Functional Brain Imaging
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) etablerades i oktober 2001. UFBI driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet...
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Forskargruppen har inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar.
Uwe Sauer Lab
Strukturbiologi och bioinformatik för att förstå processer i proteiner: veckning, stabilitet, interaktioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
VECTOR
Forskargrupp som tittar på hur människors hälsa påverkas av kyla, ergonomi och vibrationer i arbetslivet.
Verena Kohler lab
Implikationer av åldrande och sjukdom på cellulär proteinkvalitetskontroll
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Yaowen Wu Lab
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Yuri Schwartz lab
Yuri Schwartz lab studerar molekulär epigenetik.
Åke Forsberg Lab
Vår grupp studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Senast uppdaterad: 2022-08-17