Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Introduktion till programmering i textbaserad miljö VT21

Om utbildningen

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma lärare grundläggande kunskap om programmering och insikter i hur programmering kan användas i undervisningen.

De tänkta målgrupperna för kursen är:

- matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
- matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
- matematiklärare i gymnasieskolan.
- matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kurserna ges i perioden 2021-01-18 - 2020-06-18, exakta tider enligt överenskommelse med beställarna.

Kurserna är kommunförlagda, såvida inte annat avtalas, med ungefär en fysisk träff per månad. Om Covid-situationen gör det omöjligt/olämpligt med fysiska träffar kan den ersättas med online-träffar. Under övrig tid så finns möjlighet att få hjälp/stöd via epost och andra online-verktyg. Kursmaterial kommer att via Umeå Universitets lärplattform.

Innehåll och upplägg

Innehållet i kurserna följer den ramkursplan som Skolverket har fastlagt och kommer att gå igenom grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och variabler.

Introduktion till funktioner
Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem.
Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintliga program.
Att utifrån moment i kurs- och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

Didaktiskt innehåll
Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.

Python
Python är ett textbaserad programmeringsspråk som blir allt populärare både inom utbildning och programvaruutveckling. Att skriva program i Python är jämförelsevis enkelt vilket gör att den mesta tiden kan användas åt att förstå och undersöka de begrepp som presenteras i kursen.

Kursernas examination

Kurserna examineras genom att deltagarna löser ett antal obligatoriska uppgifter samt en enskild diskussion med kursansvarig kring den sista obligatoriska uppgiften.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris

Skolverket har köpt in ett antal platser och därmed är utbildningen gratis för de lärare som deltar på utbildningen. All programvara som används under kursen är gratis men man förutsätts ha tillgång till en dator.

Anmälan/beställning av kurs

Kursen beställs av en huvudman vid en kommun/region.

Beställningsblankett - Skriv ut, fyll i, skriv under, skanna in och skicka digitalt till Jan Erik Moström.

Ansökan till våren 2021 är öppen! Ansökningarna kommer behandlas i den ordning de kommer in tills platserna är fyllda.

Beställaren ansvarar för att i samråd med läraren boka in de fysiska träffarna och att tillse att det dels finns en lokal att vara i och dels att lärarna kan frigöras för deltagande i träffen. Det antas att deltagarna har egna datorer. All programvara som används på kursen är gratis och det ges handledning kring installation av dessa.