Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GENOMFÖRA | Organisation

Roller, ansvar och mandat

I implementeringsfasen är det viktigt att fortsätta att arbeta via en styrgrupp på rätt nivå i hierarkin som har det formellt beslutande mandatet att genomföra projektet. Det ska vara fortsatt tydligt vem som äger förändringsprocessen och vem som har resurser och befogenheter att fatta olika beslut.

Fördjupning

Forskning visar att den goda arbetsplatsen bl.a. är tydlig vad gäller vem som  har ansvar för vad. Det innebär att den formella maktstrukturen tydlig och klar. Den "dåliga" arbetsplatsen, å andra sidan, karaktäriseras av en decentraliserad problemlösning där t.ex. beslut som är kopplade till hur finaniseringen ska lösas skjuts neråt i organisationen. Om organisationen är otydlig och öppen föremål för olika tolkningar ökar konfliktrisken.

Lästips

Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrift

Vägledning organisatorisk och social arbetesmiljö

Sociala relationer i arbetslivet
Härenstam, A. & Bejerot, E. (red.) (2010) Sociala relationer i arbetslivet. Malmö: Gleerups

Om konflikter och konflikthantering

Information, kommunikation och dokumentation

Följ upp och utvärdera kommunikations- och informationsplanen runt projektet i implementeringsfasen. Planen kanske inte passar när man har kommit en bit in i övergången till flexkontor  så revidera den om nödvändigt. Ansvariga ska se till att noggrant dokumentera underlag, beslut och information till medarbetare under förändringsprocessen. Dokumenten får gärna ligga samlade t.ex. på en webbsida.

Lästips

Förändringsprocesser

Konsulter och externa resurser 

Var tydlig med vilken roll konsulter ska ha och hur mycket de ska vara involverade under implementeringsfasen. Utvärdera det kontinuerligt och ha en tät dialog med alla parter. Om konsulter anlitas se till att dom finns med i rätta grupper. 

Lästips

Organisationsförändring och förändringsledarskap
Jacobsen, D.I. (2013) Organisationsförändring och förändringsledarskap. Lund: Studentlitteratur

Interna resurser

Utvärdera kontinuerligt om organisationen har de resurser som krävs för att ro iland förändringen både vad gäller  personellt, kompetensmässigt och ekonomiskt. Håll emot önskemål om att starta andra resurskrävande projekt som inte är direkt kopplade till flexkontor. Den är krävande nog som det är.

Fördjupning

Lagen säger att arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. 

Lästips

Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrift

Lokalutnyttjande och arbetssätt

Utvärdera kontinuerligt om den verksamhet som flyttat till flexkontor verkligen passar i den tänkta miljön. Ha kontroll över vilka verksamheter och medarbetare som faktiskt befinner sig i lokalerna med avseende på t.ex. verkamehtens behov, beläggningsgrad, individuell anpassning och inomhusmiljö.

Fördjupning

Se det inte som något negativt om inte alla verksamheter passar för  flexkontor. Verksamheter som kräver mycket telefontid med känsliga samtal belagda med sekretess ska inte bedrivas i flexkontor då detta innebär negativa konsekvenser för produktivitet, att man kanske bryter mot lagstiftning och att den enskilda medarbetaren belastas med det som kallas samvetsstress. Att inse och verka för att verksamheten består av olika delar som har olika behov och därmed kanske behöver olika typer lokaler, är en styrka och vittnar om en organisation som bryr sig om och månar om sina medarbetare och verksamhetens kvalité.

Lästips

Offentlighets- och sekretesslag

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fortsätt att övervaka processen i samverkansgruppen (med facklig representation) och se till att arbetsmiljöfrågan är en återkommande punkt på agendan. Se till att göra riskbedömningar och konsekvensanslyser så fort verksamheten kräver det. Prioritera och åtgärda problem samt följ upp och utvärdera om det blev som man tänkt sig. 

Lästips

Vägledning systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrift